Hoe ziet de Energietoeslag voor 2023 eruit?

De Energietoeslag wordt verstrekt in de vorm van categoriale bijzondere bijstand, net als in 2022. Artikel 35 van de Participatiewet wordt dus aangepast. De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen, maar gemeenten zijn net als in 2022 vrij om de inkomens- en vermogensgrenzen te bepalen. De toeslag is in ieder geval niet bedoeld voor:

  • Jongeren van 18, 19 en 20 jaar
  • Studenten met recht op studiefinanciering
  • Personen met een briefadres.

De hoogte van de toeslag is in principe maximaal € 1.300,-, maar gemeenten zijn vrij in het bepalen van de hoogte. Vanuit het Rijk wordt maximaal € 1.300,- per rechthebbende vergoed. Gemeenten die begin dit jaar al € 500,- hebben uitbetaald, kunnen aan die gezinnen dus nog € 800,- verstrekken. Gemeenten zijn wederom vrij in het bepalen van de inkomensgrens. De Rijksvergoeding is gebaseerd op het aantal rechthebbenden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Als gemeenten een hogere norm hanteren, dan komen de meerkosten voor eigen rekening. Ook zijn gemeenten net als in 2022 vrij wat betreft het gebruik van vermogensgrenzen.

In 2022 zijn 40% van de Energietoeslagen ambtshalve toegekend. Voor 2023 kan dat percentage hoger liggen. Veel gegevens zijn al bekend bij de gemeente. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van de diensten van het Inlichtingenbureau om het inkomen en de leefvorm te bepalen. Dit neemt niet weg dat er nog steeds een groep overblijft die niet ambtshalve toegekend kan worden en die een aanvraag in zullen moeten dienen.

Wat zijn de verschillen met de Energietoeslag van 2022?

  • Studenten zijn ook in 2023 uitgesloten van de Energietoeslag via de gemeente. Voor hen is nu echter wél een regeling getroffen, via DUO. Het gaat hierbij om studenten met een aanvullende beurs (op peildatum 1 oktober 2023) en voor studenten die zich op 1 oktober 2023 in de leenfase bevinden, maar die direct voor de leenfase een aanvullende beurs ontvingen. Voor hen bedraagt de Energietoeslag € 400,-
  • Mensen met briefadres zijn expliciet uitgesloten
  • Jongeren onder de 21 jaar zijn expliciet uitgesloten

Voor jongeren onder de 21 jaar geldt natuurlijk wel, dat in voorkomende gevallen de individuele bijzondere bijstand een oplossing kan bieden. Denk aan de situatie waarbij de zelfstandig wonende jongere onder de 21 jaar geen beroep kan doen op zijn ouders. Ook voor andere personen, die op basis van artikel 35 Participatiewet geen recht hebben op de Energietoeslag óf personen voor wie de Energietoeslag niet toereikend is, kan de individuele bijzondere bijstand uitkomst bieden.

Relevant aanbod

wmo consulent

Cursus

Cursus de doorbraakmethode

Na afloop van deze cursus heb je als deelnemer kennisgemaakt met De Doorbraakmethode en heb je inzicht verkregen in het toepassen van de methode. Je kent het gedachtegoed achter de...

Bekijk cursus

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk

Kennissessies

Kennissessie integraal werken | Hervormingsagenda Jeugd

In deze sessie ontdek je wat de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) kan betekenen om integraal samen te werken. Een belangrijke sleutel tot resultaat om jeugdzorg te...

Bekijk