Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus Natuurbescherming

Junior Projectleider Huisvesting bij de politie
 • Zwolle & Utrecht
 • Introductie
 • Ruimte & Omgevingswet
 • 495
 • 1 dag

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Via deze wet worden gebieden en diersoorten beschermd in Nederland. De bepalingen in de Wet natuurbescherming hebben vaak ingrijpende gevolgen voor vergunningverlening en ruimtelijke procedures op gemeentelijk niveau. Met name de vele en snelle ontwikkelingen inzake Natura 2000-gebieden maken het voor gemeentelijke beleidsmakers en vergunningverleners lastig om bij te blijven en (juridische) risicos bij projecten goed in te kunnen schatten.

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Natuurbescherming wordt daarin als aanvullingswet opgenomen.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de uitdagingen rondom natuur in vergunningverlening en projecten en leer je hoe je kunt adviseren over de mogelijkheden die de wetgeving biedt alsmede over risicos, fasering en procedurele aspecten.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Begripsbepalingen: welke begrippen spelen een rol bij natuurbescherming en hoe worden de begrippen gebruikt?
 • De wettelijke context: hoe is natuurbescherming wettelijk geregeld (Wnb en Ow- aanvullingswet)
 • Gebiedsbescherming: de bescherming van Natura 2000-gebieden inclusief de actuele stikstofdiscussie(s). Hierbij komt ook het rekenen over stikstofdepositie aan de orde en wordt jurisprudentie besproken
 • Soortenbescherming: over de bescherming van diersoorten in Nederland
 • Houtopstanden: over de bescherming van houtopstanden in Nederland
 • Toezicht en handhaving van Natuurbescherming.
 • Casussen met daarin gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden. Daarbij wordt uitgelegd hoe stikstofdepositie berekend kan worden.

Natuurbescherming wordt op dit moment geregeld in de Wet natuurbescherming. Voorheen werd dat geregeld door de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet. De wet is zowel van toepassing op concrete activiteiten waarvoor een vergunningenstelsel geldt, als voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals bestemmingsplannen.

De cursus bevat op hoofdlijnen op welke wijze de bescherming van de Natura-2000 gebieden is geregeld. Op het vergunningenproces gaan we uitgebreid in: zowel voor het geval de provincie bevoegd gezag is als voor het geval de gemeente te maken krijgt met een koppeling met de omgevingsvergunning. Daarnaast wordt ingegaan op het (vervallen) programma ter beperking van de stikstofemissies op Natura-2000 gebieden (PAS) en de ontwikkelingen. Welke rol speelt de gemeente in de vergunningverlening voor deze materie? En hoe kan/moet omgegaan worden met de recente ontwikkelingen?
Verder besteden we aandacht aan de wijze waarop de soortenbescherming is geregeld. Welke soorten zijn beschermd? En hoe zijn die soorten beschermd?
Daarnaast gaan we in op het onderdeel houtopstanden. Welke houtopstanden zijn beschermd via deze wet? En hoe zijn die beschermd? Dit lichten we nader toe in de cursus.
Tenslotte spelen toezicht en handhaving een belangrijke rol in de natuurbescherming. De taken van de verschillende overheden op dit gebied worden daarom toegelicht. Hierbij ligt de nadruk op de rol van de gemeente.
Verder gaan we op hoofdlijnen in op aspecten als de jacht, de financiële bepalingen, het overgangsrecht en het berekenen van stikstof (met rekenmodel AERIUS).

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers bij lagere overheden die betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming en voor vergunningverleners (bij gemeentes en omgevingsdiensten) en toezichthouders.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

 • Uit te leggen welke verplichtingen er zijn voor lokale overheden die voortvloeien uit de wettelijke regels rondom natuurbescherming
 • Te beschrijven wat de gevolgen zijn voor de lokale vergunningverlening
 • Te adviseren over de mogelijkheden die deze wetgeving biedt alsmede over risicos, fasering en procedurele aspecten

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus Natuurbescherming bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 12 december 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 17 april 2025 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Maandag 13 oktober 2025 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 70.104

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag