Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Steeds meer mensen hebben problematische schulden en steeds meer mensen raken hierdoor in moeilijkheden. Tijdig ingrijpen en professionele begeleiding kunnen een uitzichtloze schuldsituatie voorkomen. De primaire verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mensen met schulden ligt bij de gemeenten. Zij geven hier op uiteenlopende wijzen invulling aan. Ongeacht de invulling, blijft de deskundige schuldhulpverlener (ook wel schulddienstverlener genoemd) met goede communicatieve vaardigheden een essentiële rol spelen. Wyzer Academie verzorgt daarom de praktijkgerichte Opleiding tot schuldhulpverlener. Deze opleiding biedt de ideale basis om als schuldhulpverlener aan de slag te gaan. Tijdens de opleiding dienen huiswerkopdrachten te worden gemaakt. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets, waarna, bij voldoende resultaat, een certificaat wordt afgegeven.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en wordt voornamelijk verzorgd door specialisten die werkzaam zijn bij Wyzer Academie en/of in de dagelijkse schuldhulpverleningspraktijk en beschikken over ruime ervaring met het verzorgen van opleidingen en trainingen.

Module 1: Inleiding recht en overheidsorganisaties (1 dag)
Tijdens deze module wordt in hoofdlijnen het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Dit is noodzakelijk voor een goede begripsvorming en plaatsbepaling van de overige te behandelen wet- en regelgeving. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de organisatie van de overheid in algemene zin en meer in het bijzonder aan de organisatie van de gemeentelijke overheid. Tenslotte wordt ingegaan op de uitvoering van de schuldhulpverlening in Nederland.

Module 2: Introductie tot schuldhulpverlening (1 dag)
In deze module wordt schuldhulpverlening geïntroduceerd aan de hand van een historisch overzicht, de huidige stand van zaken en te verwachten ontwikkelingen.

Aan de orde komen onder andere:

wat is integrale schuldhulpverlening?;
de oorzaken van problematische schulden;
de verschillende doelgroepen;
de NEN 8048-norm;
bijzondere aandacht voor het voorkomen van schulden (preventie);
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Module 3: Schuldhulpverlening verdiept (1 dag)
In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

soorten schuldeisers en hun rangorde;
de NVVK Gedragscode Schuldregeling;
Wet op het Consumentenkrediet en andere relevante wetgeving (de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Reikwijdtebepalingen, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de privacywetgeving (AVR), de Algemene wet bestuursrecht, de Wet identificatie bij dienstverlening, het Burgerlijk Wetboek (boek 3));
de registratie van schulden (BKR, Experian, LRS, CIR en LIS);
dossiervorming en de wijze van registreren van dossiers.
Module 4: Soorten inkomsten en belastingen (1 dag)
Een schuldhulpverlener moet goed inzicht hebben in de financiën van zijn of haar klanten. Hiervoor is een gedegen kennis van de verschillende vormen van inkomsten en het belastingstelsel noodzakelijk. Aan de orde komen onder andere:

welke soorten van inkomsten kennen we in Nederland (salaris, uitkeringen, alimentatie, bonussen, belastingteruggaven, toeslagen etc.) en hoe zijn die samengesteld (bruto, netto, maandloon, vierwekenloon, etc.);
budgetbeheer en budgetbegeleiding;
hoe steekt het Nederlandse belastingstelsel in elkaar?
Module 5: Het minnelijke traject en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (1 dag)
Deze module staat in het teken van het minnelijke traject en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Wanneer het minnelijke traject bij de gemeente niet slaagt, kan een schuldenaar een beroep doen op de Wsnp. Het is daarom belangrijk dat een schuldhulpverlener goed bekend is met deze wet. Aan de orde komen onder andere:

de verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering;
de fasen in het minnelijk traject;
de inhoud en achtergrond van de Wsnp;
de aanvraag van de Wsnp;
duur, verloop en (tussentijdse) beëindiging Wsnp;
taken, positie en vergoeding bewindvoerders.
Module 6: Berekening van de aflossingscapaciteit (1 dag)
Een belangrijke taak van een schuldhulpverlener is het berekenen van de aflossingscapaciteit van de klant. In dit praktijkgerichte onderdeel wordt hier aandacht aan besteed, waarbij uitgebreid wordt geoefend met het berekenen van het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Voor dit onderdeel van de opleiding is het nodig dat alle deelnemers een computer tot hun beschikking hebben.

Module 7: De Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen (2 dagen)
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat als lex generalis algemene normen in kwalitatieve en procedurele zin waaraan het overheidshandelen getoetst wordt. Daarnaast bevat de Awb een uitgebreid instrumentarium van bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (zoals bezwaar en beroep). Daarmee vormt deze wet de juridische basis voor al het overheidshandelen. Kennis van de opzet, inhoud en reikwijdte van de Awb is dan ook onmisbaar voor iedereen die handelt namens een bestuursorgaan. In deze module wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opstellen van rapportages en beschikkingen en de juridische eisen die hieraan worden gesteld.

Module 8: Communicatievaardigheden (3 dagen)
Een schuldhulpverlener voert veel gesprekken met zowel klanten als schuldeisers. In deze module worden de elementaire gesprekstechnieken en noodzakelijke vaardigheden bijgebracht. Naast behandeling van de theorie, oefenen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer en acteur in diverse praktijkgerichte praktijksimulaties, die worden nabesproken. Hierbij hebben ook de observerende cursisten een belangrijke rol. De cursisten worden onder andere getraind op het gebied van klantbejegening, onderhandelingstechnieken, omgaan met agressie, assertiviteit, conflictbeheersing/mediation, sturen op zelfredzaamheid, motiveren en stimuleren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de weerbaarheid van de schuldhulpverlener zelf, zodat hij of zij leert omgaan met de problemen van zijn of haar klanten en deze niet mee naar huis neemt. De drie bijeenkomsten worden verspreid over de opleiding.

Module 9: De Participatiewet, overige sociale wet- en regelgeving en ketenpartners (3 dagen)
Voor een schuldhulpverlener is het belangrijk om inzicht te hebben in het Nederlandse stelsel van sociale wet- en regelgeving. Inzicht in met name de Participatiewet (PW) is belangrijk, mede omdat een schuldhulpverlener veelal samenwerkt met of werkt op een afdeling werk & inkomen en er veel mensen met een uitkering zijn die problematische schulden hebben. In deze module wordt naast de PW aandacht besteed aan onder andere de WW, WIA/WAO, Anw, IO(A)W, IOAZ, ZW, TW, AOW en het Bbz 2004.

Module 10: Huiswerkbespreking (0,5 dag)
Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers diverse huiswerkopdrachten mee, die de betreffende docent voorzien van commentaar retourneert. Daarnaast worden de betreffende huiswerkopdrachten tijdens de module huiswerkbespreking uitgebreid behandeld.

Module 11: Eindtoets (0,5 dag)

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die als aan de slag wil of gaat als schuldhulpverlener. De opleiding is ook geschikt voor degenen die werkzaam (willen) zijn als budgetcoach, budgetbeheerder of casemanager schuldhulpverlening.

Resultaat

Het doel van de opleiding is om de deelnemers in staat te stellen om met de benodigde kennis en vaardigheden als schuldhulp- c.q. schulddienstverlener te kunnen optreden.

De Opleiding tot schuldhulpverlener verzorgen wij bij onze opdrachtgevers in huis. De opleiding wordt dan volledig op de betreffende organisatie afgestemd en intern verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot schuldhulpverlener bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?