In 2016 is het Thuiszitterspact ondertekend door de PO-raad, VO-raad, ministeries en de VNG. In 2020 zou geen enkel kind meer thuiszitten zonder onderwijs- en/of zorgaanbod. Hoewel het onderwerp thuiszitters de afgelopen jaren prominent op de politieke agenda heeft gestaan, is het nog niet gelukt om de ambitie van het thuiszitterspact waar te kunnen maken. Sterker nog, het aantal thuiszitters steeg in 2019 nog van 4479 naar 4790.

Beter in beeld

Is er dan helemaal niets gebeurd? Dat zeker niet! De publiciteit en aandacht voor kinderen die tussen wal en schip vallen heeft er mede aan bijgedragen dat een ‘verborgen’ groep thuiszitters in beeld is gekomen. Het aantal anno 2020 geeft hierdoor juist een realistischer beeld geef van de omvang van de problematiek. Dat neemt niet weg dat het in de praktijk nog steeds ontzettend lastig blijkt om voor thuiszitters daadwerkelijk een doorbraak of oplossing te realiseren.

Er zijn tal van factoren die hieraan bijdragen. Ten eerste, blijft het voor scholen het ingewikkeld om (nieuwe vormen van) passend onderwijs te initiëren. De samenwerking tussen de jeugdhulpverlening en onderwijs gaat vaak moeizaam, omdat er veelal sprake is van gescheiden geldstromen tussen onderwijs en zorg. Ten tweede, duurt het vaak lang voordat men precies weet waar een leerling behoefte aan heeft. Tot slot spelen de wachtlijsten bij jeugdzorgaanbieders ook een belemmerende rol.

Quickscan thuiszitters: grip op een effectieve aanpak

Om samenwerkingsverbanden en gemeenten die actief bezig zijn met het tegengaan van thuiszitten te ondersteunen, is Wyzer bereid om mee te denken. Het Actieteam thuiszitters heeft hiervoor een QuickScan ontwikkeld. Het doel van onze QuickScan is tweeledig. Ten eerste is onze QuickScan bruikbaar om bestaande thuiszittersaanpakken in een kort tijdsbestek te toetsen op effectiviteit. Daarnaast kan onze QuickScan ter inspiratie dienen om nieuwe thuiszittersaanpakken te ontwikkelen. In de QuickScan wordt zowel getoetst op samenwerkingsvermogen, inbedding van de regionale context, afspraken over financieringsstromen en op de definitie en het profiel van een thuiszitter.

Totstandkoming quickscan

De QuickScan is mede tot stand gekomen door uitvoerig documentonderzoek en diverse interviews met betrokkenen uit het werkveld. Op die manier hebben we het thuiszittersprobleem vanuit verschillende invalshoeken weten te duiden.  Onze geïnterviewden waren onder meer werkzaam als leerplichtambtenaar, schooldirecteur (actief binnen een samenwerkingsverband), RMC-coördinator en beleidsmedewerker. We beseffen ons dat de problematiek rondom thuiszitters complex is en afhankelijk is van tal van factoren. Onze QuickScan biedt dan ook geen uitkomst voor het gehele probleem, maar kan wel verhelderend inzicht geven.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze QuickScan thuiszitten? Of wil je graag weten in welke situaties deze QuickScan toepasbaar is? Neem dan contact op met onze adviseurs:

  • Jesca Wellink
  • Heleen Rikkert
  • Xander van der Klaauw

We zijn te bereiken via het mailadres: thuiszitters@Wyzer.nl

Relevant aanbod

Cursus

Verdiepingscursus mentorschap

Na de opleiding kun je de WZD en WVGGZ toepassen als mentor. Je kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Je weet jouw rol bij de WGBO.

Bekijk cursus

Nieuws & artikelen

Hoe laat je de stem van het kind meer horen?

De jeugdhulpverlening draait uiteraard om het kind. Maar wordt dat kind zelf eigenlijk wel goed gehoord? In deze blog beschrijft Wyzer-docent Taco Jansen drie manieren om dat beter te doen.

Bekijk artikel

Advies

De week van een trainee adviseur sociaal domein

Als trainee bij Wyzer neemt Mieke Reijersen een kijkje in de keuken bij verschillende functies, thema's en gemeenten. Daardoor staan er iedere week weer een hoop afwisselende taken in haar...

Bekijk

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?