Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Sinds de regeling voor het vergunningvrij bouwen per 1 november 2014 is aangepast, bestaat er de mogelijkheid om zonder vergunning mantelzorgwoningen te bouwen, voor zover die passen binnen wet- en regelgeving. Hiermee is voldaan aan een al jaren uitgesproken wens van de Tweede Kamer en een groot aantal gemeenten. Er moet wel een noodzaak aanwezig zijn voor de zorg. Die kan met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur worden aangetoond.

Tijd om de koppen bij elkaar te steken
Een bijkomstigheid van de veranderde regelgeving is dat de werkvelden ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling een stap nader tot elkaar zijn gekomen. Vanuit het maatschappelijke werkveld speelt de mantelzorgwoning een belangrijke rol bij het bevorderen van de zorg voor elkaar en het behoud van zo veel mogelijk zelfstandigheid. Vanuit de ruimtelijke hoek spelen vragen als een goede inpassing van de woningen in de stedenbouwkundige structuur en de mogelijkheid om te handhaven door mantelzorgwoningen te verwijderen na beëindiging van de mantelzorgrelatie. Tijd om eens een kijkje te nemen in elkaars keuken.

Programma

In deze workshop worden allereerst de nieuwe regels uitgelegd en in de juiste context gezet. Soms zijn er mogelijkheden om vergunningvrij een woning te bouwen, in andere gevallen is wel vooraf toestemming van de gemeente nodig. Regels voor binnen en buiten de bebouwde kom zijn ook nog eens verschillend. Ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn er zaken om rekening mee te houden. Voor medewerkers die werken bij een gemeente en dagelijks te maken krijgen met deze materie is het houden van overzicht al een hele toer, laat staan voor de burger die hier mee te maken krijgt! Die burger zal zich al snel melden bij de gemeente voor informatie.

De ene burger zal zich melden bij het Wmo-loket of het sociale wijkteam van de gemeente om te horen of het creëren van een mantelzorgwoning is toegestaan. Een ander zal zich melden bij het bouwloket om te vragen of er vergunningvrije mogelijkheden zijn. Weer een ander gaat gewoon aan de slag in zijn achtertuin en meldt zich pas bij de gemeente als hij een huisnummer wil aanvragen of zich wil inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. De gemeente zal niet in alle gevallen worden betrokken bij een preventieve toets of indicatiestelling. Voor al deze verschillende gevallen zal de gemeente wel met een eensluidend antwoord moeten komen!

Doelgroep

De workshop is er in de eerste plaats op gericht om de interne afstemming binnen de gemeente goed op de rails te krijgen en te houden. Zij is dan ook primair gericht op alle medewerkers binnen een gemeente die betrokken zijn bij mantelzorgwoningen. Daarbij kan uiteraard worden gedacht aan medewerkers die betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering van wet- en regelgeving rond de Wmo 2015, de Wabo en de Wro. Ook voor medewerkers die regelmatig zijdelings met vraagstukken rond mantelzorgwoningen worden geconfronteerd kan de workshop nuttig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan medewerkers in de front office en het KCC en aan medewerkers die betrokken zijn bij de BAG, GBA en WOZ. Ook de verhouding tussen extern betrokken partijen, zoals medisch adviseurs, komt aan de orde.

Juist door alle betrokkenen mee te laten doen aan de workshop vindt een optimale interne afstemming plaats bij de gemeente. Door het verbreden en verdiepen van kennis over mantelzorgwoningen ontstaat een gemeentebreed inzicht in alle aspecten die een rol spelen rond mantelzorgwoningen. De burger wordt op deze wijze goed geïnformeerd en geadviseerd, zowel vanuit het Wmo als het bouwloket.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

De Workshop mantelzorgwoningen in uw gemeente verzorgen we enkel in company.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Workshop mantelzorgwoningen in uw gemeente bedraagt € 0,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 90.022

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag