Omschrijving

Onze samenleving wordt steeds complexer en intensiever. Al voor COVID-19 gebruikte meer dan 1 miljoen Nederlanders antidepressiva, had eenzelfde aantal werkenden last van burn-out klachten, en circa 2 miljoen mensen psychische kwetsbaarheden waaronder angst- en paniekstoornissen, depressiviteit en extreme persoonlijkheidsstijlen. Niet alleen in de zorg en het sociaal domein maar in allerlei sectoren komen medewerkers meer in meer in contact met mensen met psychische kwetsbaarheden, vormen van regieverlies en persoonlijkheidsstijlen die als lastig kunnen worden ervaren. Het is niet altijd eenvoudig om kwetsbaarheden te herkennen en op passende wijze te communiceren. Daarnaast is het van belang dat de professionele dienstverlener een juiste duiding maakt of iemand wel of niet wil, kan, durft of mag. Deze duiding is met name belangrijk bij het maken van een passend plan van aanpak, een juiste inzet van voorzieningen en middelen, en besluiten met betrekking tot doorverwijzing en regievoering. Zeker waar containerbegrippen als zelfsturing, zelfredzaamheid, en eigen verantwoordelijkheid leidende principes zijn geworden.

Inschrijven

Programma

Deze tweedaagse interactieve training bestaat naast theorie ook uit het opdoen van ervaringen in praktijksimulaties, met behulp van beeldmateriaal en de bijdrage van een ervaringsdeskundige. De eerste dag vindt online plaats. Op deze dag worden alle theorieën behandeld over psychische kwetsbaarheden en de tien persoonlijkheidsstijlen. Tevens staan we vanuit de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen stil bij de invloed van stress op het gedrag. Op dag twee kom je klassikaal bij elkaar en staan de volgende kwetsbaarheden centraal:

 • stemmingsstoornissen (waaronder bipolaire stoornis en depressiviteit);
 • psychotische stoornissen (waaronder schizofrenie);
 • angststoornissen;
 • stoornissen in het autisme spectrum (waaronder voormalig PDD-NOS en Asperger).

Ook is er aandacht voor een aantal andere kwetsbaarheden zoals ADHD/ADD/ODD, Licht Verstandelijk Regievermogen, PTSS, dementie en burn-out, en wordt de rol van medicatie en middelengebruik belicht.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers die vanuit hun functie regelmatig contact hebben met klanten. Te denken valt aan consulenten bij gemeenten (Wmo, Participatiewet, jeugd, schuldhulpverlening), jobcoaches, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, leerplichtambtenaren, praktijkondersteuners, woonconsulenten, bewindvoerders, receptionisten, baliemedewerkers en ieder ander die beroepsmatig te maken krijgt met mensen met psychische kwetsbaarheden.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201395) en levert 14 PE punten op. Deze punten zijn geldig bij zowel individuele deelname via een open inschrijving als bij deelname aan een in company training.

Resultaat

Aan het eind van deze training heb jij jouw vaardigheden in het signaleren en herkennen van veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek en/of complexe persoonlijkheidsstijlen vergroot. Hierdoor ben je in staat om een effectief plan van aanpak te maken en een juiste inzet van middelen, voorzieningen en externe ondersteuning tot stand te laten komen.

Deze training is niet bedoeld voor het leren indiceren en diagnosticeren van verschillende gedragsvormen volgens de DSM-V. Wel worden de signalen en kenmerken behandeld zoals beschreven in dit handboek.

De eerste dag van de training vindt online plaats. De tweede dag zien we je graag klassikaal op een van onze cursuslocaties. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Wij zorgen samen met je dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit met je

Opleidingsagenda

 1. Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen Maandag 14 november 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 14 november 2022
  2. Maandag 21 november 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven