Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

HIeronder volgt een korte beschrijving van het thema/onderwerp en de aanleiding ervan.

De gedachte achter de transformatie van onder meer de jeugdzorg was:

Het vereenvoudigen van het jeugdstelsel en daarbij het efficiënter en effectiever maken met als uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en diens sociale omgeving.
Meer preventieve hulp waardoor er sneller geanticipeerd kan worden op hulpvragen met als gevolg dat er minder beroep gedaan wordt op curatieve zorg (geïndiceerde jeugdzorg);
Meer preventie en vroegsignalering (lokaal);
Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
Het bevorderen van de opvoedcapaciteiten ouders en hun sociale omgeving;
Het bevorderen van het probleemoplossend vermogen van kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en sociale omgeving (eigen kracht);
Het bevorderen van effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

Iinmiddels zijn we zes jaar verder en de effecten van de transformatie worden langzaam zichtbaar. De gevolgen van de transformatie komen nu steeds beter in beeld. Waardoor de effecten zijn ontstaan is nog niet vastgesteld, wel is aanneembaar dat dit te maken heeft met de gevolgen van de transformatie.

Afname ambulante hulp: Sinds 2020 is er voor het eerst sinds jaren een afname in het jeugdzorggebruik;
Afname aantal jongeren in gesloten jeugdzorg;
Afname aantal jongeren met Jeugdreclassering;
Aantal jongeren in Jeugdbescherming nagenoeg gelijk gebleven;
Toename specialistische jeugd GGZ.

Ondanks de afname in het aantal hulp vragende jongeren is er toch een schrijnende situatie ontstaan in jeugdzorgland. De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geconstateerd dat jongeren die de hulp het hardst nodig hebben steeds langer wachten op specialistische zorg. Doordat gemeenten deze zorg moeten inkopen en dezelfde gemeenten worden geconfronteerd met grote tekorten in het jeugdzorgbudget, ontstaan er verschillen in de aanpak van de jeugdproblematiek. Jongeren belanden op lange wachtlijsten omdat gemeenten aangeven te kampen te hebben met structurele tekorten.

De financiële impact van specialistische jeugd GGZ kan groot zijn voor een individuele en de kleinere gemeenten. Voor deze gemeenten kan het betekenen dat ze hoge kosten maken voor een beperkt aantal kinderen dat gebruik maakt van Jeugd GGZ. Voor andere gemeenten kan het betekenen dat ze juist weinig kosten maken, omdat er minder kinderen gebruik maken van de zorg.

Echter is meer geld vanuit het kabinet de oplossing voor de problemen met o.a. de wachtlijsten in de jeugdzorg? En zal meer geld bijdragen aan het oplossen van de overige problemen binnen de jeugdzorg en wat kunnen gemeenten zelf veranderen in hun aanpak van de jeugdhulpverlening?

Steeds vaker bereikt ons het geluid dat het vaak schort aan doelmatigheid en financiële rechtmatigheid binnen het jeugddomein. En laat dat nou iets zijn waar gemeenten zelf op kunnen sturen.

Programma

In de training Doelmatigheid en Financiële Rechtmatigheid in de Jeugdzorg krijg jij meer inzicht in de relevante bepalingen van de Jeugdwet. En aan de hand van casuïstiek afgewisseld theoretische kennis sta jij stil bij de volgende punten:

Wat is jouw rol als consulent bij verantwoorde zorg?
Met uitleg wat de Jeugdwet verstaat onder verantwoorde zorg
Doel: inzicht in wettelijke kaders die van belang zijn voor een (goede) invulling van de rol als poortwachter en bewaker van gepaste of verantwoorde zorg.

Hoe kunnen de wettelijke kaders je, als consulent, helpen bij beslissingen ten aanzien van het toekennen van zorg?
Zorgvuldig onderzoek, doelmatige zorg, hogere doelen van WMO en Jeugdwet

Hoe pakt de gemeente een rol bij directe verwijzingen (medische verwijsroute en GIs) en hoe ga je om met de afbakening tussen Jeugdwet, Passend Onderwijs en de WLZ?

Korte beschrijving van de inhoud. Wat behandel je in de ochtend en wat in de middag?

Casuïstiek directe verwijzing
Rechtmatigheid als taak van de gemeente
Kwaliteit als onderdeel van rechtmatigheid
Wettelijke eisen aan kwaliteit
Richtlijnen Jeugdzorg
Casuïstiek Gepaste Zorg/ Criteria voor Gepaste Zorg
Drie dimensies voor verantwoordelijkheid voor Gepaste Zorg
Casuïstiek Kwalitatieve Zorg/ Criteria voor Kwalitatieve Zorg
Medische verwijsroute/ GIs
Verantwoordelijkheid gemeente bij Toegang/ Casuïstiek Toegang
Afbakening Jeugdwet en Passend Onderwijs
Verantwoordelijkheid gemeente Zorgvuldig Onderzoek/ Casuïstiek Overall

Doelgroep

De training is bedoeld voor alle professionals die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren, inzetten van en het regisseren van jeugdhulpverlening.

Deze training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ nummer 211234) en levert 6,5 punten op.

Resultaat

De jeugdprofessional heeft kennis over doel- en rechtmatigheid binnen de Jeugdwet.
De jeugdprofessional weet waar op te moeten letten ten aanzien van verantwoorde en doelmatige zorg.
De jeugdprofessional heeft kennis over Kwaliteit binnen de Jeugdwet en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
De jeugdprofessional is bekend met de Richtlijnen Jeugdzorg en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
De jeugdprofessional is bekend met de criteria voor gepaste zorg en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
De jeugdprofessional is bekend met de criteria voor kwalitatieve zorg en weet deze kennis op een adequate manier toe te passen op de ingezette hulpverleningstrajecten.
De jeugdprofessional heeft kennis over de verantwoordelijkheid van de gemeente bij de Toegang/ Zorgvuldig onderzoek.
De jeugdprofessional geeft kennis over de afbakening van de wetten- Jeugdwet, WMO, WLZ, Passend Onderwijs en Ziektekostenwet.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Woensdag 15 maart 2023 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Dinsdag 13 juni 2023 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Maandag 11 september 2023 , van 09.30 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg Woensdag 15 maart 2023 09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
  2. Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg Dinsdag 13 juni 2023 09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
  3. Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg Maandag 11 september 2023 09.30 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?