Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Opleiding tot Schuldhulpverlener en Participatiewet

tenderspecialist
 • Utrecht
 • Opleiding
 • Beroepsopleidingen & Participatiewet & Schuldhulpverlening
 • 4225
 • 11 dagen

Welkom bij de opleiding tot Consulent Schuldhulpverlening en Participatiewet. In een samenleving waar financiële problemen en schulden een steeds grotere impact hebben op het dagelijks leven van veel mensen, is de rol van deskundigen op het gebied van schuldhulpverlening en inkomensondersteuning van onschatbare waarde. Deze opleiding is ontworpen om professionals de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om effectief te opereren in dit deze complexe en dynamische werkvelden.
Tijdens deze opleiding maken de deelnemers kennis de diverse aspecten van schuldhulpverlening, waaronder budgetbeheer, schuldsanering en het begeleiden van cliënten naar financiële stabiliteit en leren dit op een juiste manier in te zetten. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de consulent inkomen, waarbij deelnemers leren cliënten te ondersteunen bij het verkrijgen van rechtmatige inkomensondersteuning en het optimaal benutten van beschikbare voorzieningen.
Onze praktijkgerichte docenten brengen niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Hierdoor zijn de deelnemers van de opleiding niet alleen theoretisch onderlegd, maar ook praktisch voorbereid om als professional een verschil te maken in het leven van cliënten.
Deze opleiding rust de deelnemers uit met de benodigde tools om succesvol te zijn in het werkveld van schuldhulpverlening en inkomensondersteuning. Samen kunnen we bijdragen aan een financieel gezondere en veerkrachtigere samenleving.

Programma

Het theoretische gedeelte van de opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 11 dagen, verspreid over drie weken. Naast de theorie worden veel praktijkgerichte opdrachten gemaakt en besproken. Onze specialisten zijn werkzaam bij de Wyzer Academie en/of in de dagelijkse praktijk.

Fase 1: voorbereiding: regelgeving, aanmelding, intake en crisis – 1 dag
In deze module wordt aandacht besteed aan de meest relevante regelgeving en processen binnen de schuldhulpverlening, evenals aan gerelateerde wet- en regelgeving die van invloed zijn op de uitvoering van de schuldhulpverleningstaken. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
Introductie regelgeving, NVVK en Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening;
Verdieping proces SHV;
Indicatiestelling;
Budgetbeheer;
Beschermingsbewind;
DFD (Diensten Financiële Dienstverlening);
Zelfredzaamheid;
Vervolgstappen definiëren.

VTLB & stabilisatie – 1 dag
In deze module wordt aandacht besteed aan cruciale aspecten van de schuldhulpverlening. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de stabilisatiefase, waarin cliënten geholpen worden hun financiële situatie te stabiliseren. Daarnaast komt het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) aan bod, waarbij wordt toegelicht hoe dit bedrag berekend en toegepast wordt binnen de schuldhulpverlening. Ook wordt er een overzicht gegeven van het incassotraject, inclusief de procedures en regelgeving rondom incasso. Tot slot wordt de inzet van flankerende hulp besproken, waarbij aanvullende hulpvormen worden beschreven die naast schuldhulpverlening kunnen worden ingezet om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen.

Fase 2: Schuldregelen – 1 dag
In deze module wordt aandacht besteed aan de belangrijkste aspecten van de schuldregelen. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het 120 dagen model, waarin de fasen en tijdslijnen voor schuldhulpverlening worden geschetst. Schuldbemiddeling en saneringskrediet worden toegelicht, met aandacht voor de methoden en processen die leiden tot schuldenreductie en financiële herstructurering. Daarnaast worden de convenanten van de NVVK besproken, waarbij de afspraken en richtlijnen tussen schuldhulpverleningsinstanties en schuldeisers centraal staan. Het concept juridisch preferent wordt behandeld, inclusief de prioriteit van schuldeisers bij de verdeling van betalingen. Ook wordt de rol van het Bureau Krediet Registratie (BKR) uitgelegd, waarbij de invloed van kredietregistratie op de schuldhulpverlening wordt belicht. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het basis huwelijksvermogensrecht, waarbij de wettelijke regelingen omtrent de verdeling van vermogen bij huwelijk en scheiding worden besproken.

Overzicht stelsel sociale zekerheid en inleiding Participatiewet – 1 dag
In deze module wordt aandacht besteed aan het overzicht van het stelsel van sociale zekerheid en een inleiding tot de Participatiewet. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de opbouw en werking van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, met aandacht voor de verschillende regelingen en voorzieningen die financiële ondersteuning bieden aan burgers. Daarnaast wordt de Participatiewet geïntroduceerd, waarbij de doelen en uitgangspunten van deze wet worden besproken, evenals de rol die deze wet speelt in het bevorderen van arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid. Deze module biedt een diepgaand inzicht in de structuur van het sociale zekerheidsstelsel en de praktische toepassing van de Participatiewet, wat essentieel is voor professionals die werkzaam zijn als Consulent Inkomen.

Leefvormen en uitkeringsbedragen – 1 dag
In deze module wordt aandacht besteed aan verschillende leefvormen en de bijbehorende uitkeringsbedragen binnen het stelsel van sociale zekerheid. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over hoe verschillende leefvormen, zoals alleenstaanden, samenwonenden, en alleenstaande ouders, invloed hebben op de hoogte van uitkeringen. De module behandelt de criteria en regels die bepalen welke uitkeringsbedragen van toepassing zijn in diverse situaties.

Inkomen & vermogen binnen de participatiewet – 1 dag
In deze module wordt aandacht besteed aan het thema inkomen en vermogen binnen de Participatiewet. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over hoe inkomen en vermogen van invloed zijn op de hoogte en toekenning van uitkeringen volgens de Participatiewet. De module behandelt de criteria en regels voor het vaststellen van wat als inkomen en vermogen wordt beschouwd, evenals de vrijlatingsregels en vermogensgrenzen. Daarnaast wordt er ingegaan op hoe inkomsten uit arbeid, uitkeringen, en andere bronnen worden meegewogen bij de bepaling van de uitkeringshoogte. Deze module biedt essentiële kennis en praktische vaardigheden voor professionals om nauwkeurig en rechtvaardig te bepalen welke financiële ondersteuning cliënten kunnen ontvangen onder de Participatiewet.

Bijzondere regeling en terugvordering – 1 dag
Deze module richt zich op bijzondere bijstand, inkomens toeslag en terugvordering binnen de Participatiewet. Bijzondere bijstand biedt financiële ondersteuning voor noodzakelijke kosten die niet uit het reguliere inkomen kunnen worden voldaan. Hierbij komen de criteria en procedures aan bod voor het aanvragen en toekennen van bijzondere bijstand.
De inkomens toeslag is bedoeld als aanvulling op het inkomen van personen met een laag inkomen, om te voorzien in de basisbehoeften. Deze module behandelt de voorwaarden en berekeningsmethoden voor het toekennen van deze toeslag, en hoe dit verschilt per situatie en leefvorm.
Terugvordering is het proces waarbij ten onrechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd door de gemeente. Deze module bespreekt de wettelijke kaders, procedures en rechten van zowel de gemeente als de cliënt bij terugvordering, inclusief mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures.

Motiverende Gespreksvoering en intake – 1 dag
Alle vakinhoudelijke kennis moet worden omgezet naar effectieve vaardigheden, een juiste houding en gedrag in de interactie met de belanghebbenden. In deze interactieve praktijk- en ervaringsgerichte module vergroot je je communicatieve vaardigheden en leer je adequaat, vraaggericht, methodisch en snel vragen te verhelderen. Tevens wordt er stilgestaan bij de wijze waarop eigen kracht wordt gestimuleerd. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren trainer en in interactie met een professioneel trainersacteur.

Handhaving in de Participatiewet en fraudealertheid – 1 dag
Misbruik van de Participatiewet moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het kan de gemeente veel geld kosten en tast het maatschappelijke draagvlak voor het sociale zekerheidsstelsel aan. Om misbruik tegen te gaan, is het signaleren, opsporen en aanpakken van fraude van essentieel belang. Een prangende vraag hierbij is: hoe doe je dat in de praktijk? In dit onderdeel krijgen de deelnemers handvatten om tijdig (mogelijke) fraude te onderkennen en daarop actie te ondernemen, om zo te voorkomen dat ten onrechte een (te hoge) uitkering wordt uitbetaald. Tijdige signalering voorkomt immers langdurig misbruik en tijdrovende herstelprocedures.

Omgaan met emotie en agressie – 1 dag
Medewerkers in het publieke domein worden geconfronteerd met agressie. Het is belangrijk dat zij grip kunnen krijgen en houden op escalerende situaties. Deze training ontleedt de verschillende soorten agressie en reikt de deelnemers handvatten aan om agressief gedrag vroegtijdig te herkennen en daar op de juiste wijze op te reageren. Daarnaast wordt de deelnemers geleerd de grenzen van de eigen tolerantie te definiëren en aan de betrokkene kenbaar te maken. We doen dit aan de hand van theorie en het intensief oefenen van praktijkcasussen met een trainingsacteur.

Kennistoets – 1 dag
Laat zien wat je hebt geleerd de afgelopen weken door het beantwoorden van kennisvragen!

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die als aan de slag wil of gaat als schuldhulpverlener en/of Inkomensconsulent. De opleiding is ook geschikt voor degenen die werkzaam (willen) zijn als budgetcoach, budgetbeheerder of een integrale functie (willen) bekleden.

Resultaat

Het doel van de opleiding is om de deelnemers in staat te stellen om met de benodigde kennis en vaardigheden als schuldhulpverlener en/of Consulent Inkomen te kunnen optreden.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot Schuldhulpverlener en Participatiewet bedraagt € 4.225,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 3 september 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 3 september 2024
  2. Woensdag 4 september 2024
  3. Donderdag 5 september 2024
  4. Maandag 9 september 2024
  5. Dinsdag 10 september 2024
  6. Donderdag 12 september 2024
  7. Vrijdag 13 september 2024
  8. Maandag 16 september 2024
  9. Dinsdag 17 september 2024
  10. Woensdag 18 september 2024
  11. Vrijdag 20 september 2024
  , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 31.001

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag