Omschrijving

Wyzer Academie heeft deze opleiding ontwikkeld voor medewerkers die als brede kwaliteitsmedewerker binnen het sociaal domein aan de slag gaan. Of misschien werk je al in deze in deze functie maar heb je een behoefte hebben aan verdieping. Met de decentralisatie van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, heeft de wetgever voor ogen om te komen tot laagdrempelige en integrale zorg en ondersteuning. Dit vergt een brede blik in de
uitvoering, maar het gaat verder dan dat. Zo wordt op het gebied van kwaliteitszorg meer en meer gevraagd om te kijken naar een totaaloplossing voor alle aanwezige problematiek.

We besteden in deze opleiding aandacht aan de belangrijkste regelgeving binnen het sociaal domein, maar ook aan het bestuursrecht, het verrichten van kwaliteitscontroles, de regels omtrent privacy en de coachende vaardigheden van een kwaliteitsmedewerker. We kijken zoveel als mogelijk vanuit het doel van de wet en de samenhang die er tussen deze wetten bestaat. Individueel maatwerk leveren en het werken naar creatieve oplossingen staan centraal in deze opleiding.

Inschrijven

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 12 dagen.

Onderdeel 1: Algemene wet bestuursrecht (1 dag)
In dit deel van de opleiding worden de relevante onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) besproken. We leren je de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de procedures van bezwaar en beroep, de rechtsbescherming die de burger heeft, het klachtrecht en de Wet dwangsom. Tevens staan we stil bij de rol van enkele internationale verdragen, omdat rechters hier steeds vaker aan toetsen.

Onderdeel 2a: de Participatiewet (2 dagen)
In dit onderdeel leer je aan de hand van de wetteksten en relevante jurisprudentie over de Participatiewet (PW), maar ook actualiteiten op dit gebied en diverse knelpunten in deze wet. Je kunt hierbij denken aan: de afstemming van de bijstand, het opleggen van een de boete, vermogen en inkomen, de kostendelersnorm, het opschorten, blokkeren, herzien en intrekken van de uitkering, huisbezoeken, de gezamenlijke huishouding en de inlichtingenplicht.

Onderdeel 2b: de Wet maatschappelijke ondersteuning (2 dagen)
In deze module staat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) centraal. Na deze module ken je de belangrijkste kaders, de participatiegedachte, en het eigen kracht principe. Je leert over de procedure van melding en aanvraag, de mogelijke voorzieningen, de relatie met de andere wetgeving binnen het sociaal domein, het gemeentelijke beleid, relevante jurisprudentie en recente wijzigingen en actuele ontwikkelingen.

Onderdeel 2c: de Jeugdwet (1 dag)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een deel van de jeugdhulp. In dit deel van de opleiding verken je de taken van de gemeente op dit gebied en leer je het juridische kader van de Jeugdwet (JW). De belangrijkste begrippen uit de wet komen aan de orde zoals: jeugdige, ouderschap en de woonplaats. We nemen je mee in het gedwongen en het vrijwillige kader, de toegang tot de jeugdzorg, de (kenmerken van de) doelgroepen, de rol van de gecertificeerde instellingen. Je leert over de mogelijke voorzieningen, de relatie met en de afbakening ten opzichte van andere wetten, recente jurisprudentie en de laatste ontwikkelingen.

Onderdeel 3: de voor- en naastliggende voorzieningen (1 dag)
In dit onderdeel worden de belangrijkste naast- en voorliggende voorzieningen behandeld. Het gaat dan onder andere om: de WW, de TW, de Anw, de WIA/WAO, de Wajong, loondoorbetaling bij ziekte en de ZW, de ziektekostenverzekering en de AOW. Ook is er aandacht voor de Wlz en de IO(A)W/IOAZ. Na deze dag heb je een overzicht van deze voorzieningen.

Onderdeel 4: Privacy (1 dag)
Het doel van de decentralisaties was onder andere een betere, integrale samenwerking door professionals binnen het sociaal domein. De behoefte aan gegevensuitwisseling in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving. In dit onderdeel van de opleiding leer je welke regels hierbij gelden. Daarbij komt het spanningsveld aan de orde dat bestaat tussen enerzijds de grote behoefte aan gegevens van en over de burger en de wettelijke plicht van de burger om gegevens te verstrekken. Anderzijds het wettelijke verbod bepaalde gegevens op te vragen of te bewaren.

Onderdeel 5: Kwaliteitscontrole (1 dag)
De gemeente moet voldoen aan kwaliteitsnormen en aan die kwaliteit worden hoge eisen gesteld. Wanneer de kwaliteitsnormen niet of onvoldoende worden gehaald, kan dit leiden tot ontevreden burgers, gerechtelijke procedures, financiële tekorten of zelfs een maatregel van het Rijk. In dit onderdeel leer je wat juridische kwaliteitszorg is en hoe je hier zelf inhoud aan kunt geven.

Onderdeel 6: de kwaliteitsmedewerker als coach (3 dagen)
Als kwaliteitsmedewerker heb je een verbindende rol in de organisatie en geef je coaching en feedback aan diverse collegas. Het is van belang dat dit op een positieve, stimulerende en motiverende manier gebeurt. Coaching vanuit een veelzijdig perspectief biedt medewerkers ondersteuning op het niveau van gedragscompetenties, professionele vaardigheden, cognitieve bekwaamheden, bekrachtigende overtuigingen en kernwaarden. Je maakt kennis met diverse
coachstijlen van onder meer mentor tot gids, facilitator en bewustmaker met de daarbij behorende gereedschapskist aan communicatieve en interactionele vaardigheden. Aan de hand van praktijksimulaties doe je persoonlijke ervaringen op om je rol op passende en effectieve wijze in te vullen.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor mensen die ervaring hebben binnen het sociaal domein en die behoefte hebben aan een vervolgstap in hun loopbaan in de richting van kwaliteitsmedewerker. Daarnaast is de opleiding geschikt voor personen die reeds in deze functie werkzaam zijn, maar die behoefte hebben aan verdieping.

Resultaat

Na deze opleiding ben je in staat om te werken als kwaliteitsmedewerker. Je hebt een brede blik in het sociaal domein ontwikkeld en je kunt werken in de geest van de wet. Van de wetten in het sociaal domein ken je de belangrijkste voorwaarden en weet je welke mogelijkheden deze wetten in zich hebben. Je hebt je daarnaast ontwikkeld tot coachende kwaliteitsmedewerker die op basis van controlestructuren aan kwaliteitszorg werkt.

Praktische informatie

Bij deze cursus verstrekken wij een cursusmap en een handboeken van de wetten die we behandelen. Deze opleiding wordt afgesloten met een toets en een bijbehorend certificaat.

Opleidingsagenda

 1. Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein Dinsdag 9 november 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 9 november 2021
  2. Dinsdag 23 november 2021
  3. Dinsdag 7 december 2021
  4. Dinsdag 21 december 2021
  5. Dinsdag 4 januari 2022
  6. Dinsdag 18 januari 2022
  7. Dinsdag 1 februari 2022
  8. Dinsdag 15 februari 2022
  9. Dinsdag 8 maart 2022
  10. Dinsdag 22 maart 2022
  11. Dinsdag 5 april 2022
  12. Dinsdag 19 april 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 2. Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein Donderdag 19 mei 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 19 mei 2022
  2. Donderdag 2 juni 2022
  3. Donderdag 16 juni 2022
  4. Donderdag 30 juni 2022
  5. Donderdag 1 september 2022
  6. Donderdag 15 september 2022
  7. Donderdag 29 september 2022
  8. Donderdag 13 oktober 2022
  9. Donderdag 27 oktober 2022
  10. Donderdag 10 november 2022
  11. Donderdag 24 november 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven