Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij de overheid ontstaat (weer) meer vraag naar professionals op het gebied van het omgevingsrecht. Daarbij wordt mede door het aantrekken van de economie vooral gevraagd om mensen die ervaring hebben met de technische aspecten van het omgevingsrecht. Daarbij kan worden gedacht aan technische bouwplantoetsers, toezichthouders bouw en handhavers. In dit kader verzorgt Langhenkel-Talenter Academie de Opleiding tot gemeentelijk bouwplantoetser voor bouwkundigen. Deze opleiding richt zich op recent afgestudeerde starters, maar ook op deelnemers die al enige werkervaring hebben met onder andere de uitvoering van en het toezicht houden op bouwprojecten of werken als bouwkundig tekenaar. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de Wabo, het Bouwbesluit, de Wro, bestemmingsplannen en uiteraard de juridische en technische bouwplantoetsing. Na deze opleiding hebben de deelnemers een gedegen basiskennis en kunnen zij bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten in het kader van (bouw)plantoetsing op technisch gebied. Daarnaast kunnen zij werkzaamheden verrichten op het vlak van technische advisering bij vergunningverlening en toezicht en handhaving van de bouwregelgeving.

Programma

Het theoriegedeelte van de opleiding is modulair opgebouwd. De te behandelen theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en opdrachten in de les. Tijdens de opleiding worden de deelnemers zo veel mogelijk individueel begeleid. Wanneer het theoretische gedeelte van de opleiding met een voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt men een certificaat. Ook bestaat de mogelijkheid om deelcertificaten te verkrijgen.

Module 1: Inleiding Nederlands recht (1 dag)
Beleidsvorming, beleidsvaststelling, implementatie, toezicht en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht kennen vele juridische en bestuurlijke aspecten. Daarom staan we in deze module nadrukkelijk stil bij de hoofdlijnen van het Nederlands rechtstelsel en bij de organisatie van de diverse overheden en hun onderlinge verhoudingen. Daarbij komen zaken aan de orde als de hiërarchie in wet- en regelgeving, het belang van jurisprudentie, de hiërarchie in bestuur, autonomie, medebewind en het toezicht van hogere op lagere overheden.

Module 2: Inleiding Algemene wet bestuursrecht (1 dag)
In dit onderdeel wordt specifiek aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze wet is geregeld hoe om te gaan met allerlei bestuursrechtelijke aangelegenheden als vergunningsaanvragen, beschikkingen en bezwaar en beroep. Veel procedures uit het ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht zijn opgehangen aan de Awb.

Module 3: Wabo en omgevingsvergunning (3 dagen)
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 heeft geleid tot een forse verandering in de werkwijze van vergunningverlening bij gemeenten en andere overheden. In deze module wordt het wettelijke kader rond de omgevingsvergunning uiteengezet, waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de bij de wet behorende AMvB en ministeriële regeling (Bor en Mor). We gaan in op het toetsingskader van de vergunning en de verschillende procedures die doorlopen moeten worden voor overgegaan kan worden tot vergunningverlening. Ook worden specifieke regelingen behandeld, zoals het vergunningvrij bouwen.

Module 4: Bouwplantoetsing (technisch) (5 dagen)
In dit onderdeel staat het toetsen van een ingediend bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 centraal. Uiteraard ligt de nadruk hierbij op de manier waarop de gemeente aan het Bouwbesluit toetst.

Module 5: Bouwplantoetsing (juridisch) (2 dagen)
Deze module staat in het teken van het toetsen van bouwaanvragen aan het bestemmingsplan. De planologische processen bij de rijksoverheid en bij de lagere overheden, de daarbij te volgen procedures en de plannen die dat oplevert (zoals structuurvisie, bestemmingsplan) worden op hoofdlijnen besproken. Daarbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan door afwijking, wijziging of uitwerking van plannen. Het lezen en interpreteren van bestemmingsplannen komt nadrukkelijk aan de orde. Op basis daarvan wordt uiteengezet hoe bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Module 6: Verdieping Awb: Toezicht en handhaving (1 dag)
Ten aanzien van de regels die zijn gesteld en de vergunningen die zijn afgegeven dient toezicht te worden gehouden op de naleving hiervan. Tijdens deze module worden de mogelijkheden die de Awb daartoe geeft uitgebreid besproken. Vervolgens gaan we op hoofdlijnen in op de handhavingsmiddelen en de mogelijkheden om die, indien nodig, aan te wenden (denk aan bestuursdwang en de bestuurlijke boete). In het kader van het toezicht, de handhaving en de rechtsbescherming vormt de Awb de basis. Daarnaast zijn er echter ook bepalingen in bijzondere wetgeving opgenomen. Zowel de Awb als de bijzondere wetgeving worden op deze onderdelen nader toegelicht.

Module 7: Communicatietraining (1 dag)
Burgers willen door hun overheid niet als nummer behandeld worden. Ervaringen in het land wijzen uit dat een burger zich serieuzer behandeld voelt als de overheid uit haar spreekwoordelijke schulp kruipt, de burger direct benadert en deze als gesprekspartner (in zijn belangen) ook erkent. Een eenvoudig telefoontje is hiervoor meestal voldoende. Het direct benaderen van burgers heeft, zo blijkt uit ervaringen van diverse bestuursorganen, als bijkomend voordeel dat daardoor het aantal bezwaarschriften drastisch vermindert. Ook zorgt het voor een grotere klanttevredenheid en een (verdere) verbetering van het imago van de overheid. Eerst zal echter de drempel moeten worden overwonnen om het gesprek met de burger aan te gaan. Om deze (telefoon)gesprekken optimaal te kunnen voeren, dient iedere functionaris bij de overheid te kunnen beschikken over een aantal vaardigheden. Tijdens deze module oefenen we het voeren van dergelijke gesprekken en worden de deelnemers zich bewust van mogelijke valkuilen in de communicatie met anderen.

Module 8: Mediation (2 dagen)
Mediation is geen theoretisch model of een proces, maar een concrete vaardigheid. Mediationvaardigheden zijn in de kern communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen vanuit een open houding. Tijdens deze module behandelt de docent de basisprincipes van conflicthantering en onderhandelingstheorieën aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden.

Module 9: Rapporteren, beschikken en het opstellen van adviesnotas (1 dag)
Veel werk zal in de praktijk bestaan uit het opstellen van adviezen voor bijvoorbeeld burgemeester en wethouders. In deze module wordt ingegaan op de manier waarop effectief kan worden gerapporteerd. Duidelijk, overzichtelijk en overtuigend.

Praktijksituaties (1 dag)
Tijdens deze dag wordt gewerkt met casussen en kan het geleerde in de praktijk worden gebracht. Hiervoor worden casussen individueel en in groepsverband behandeld en nabesproken.

Toets (0,5 dag)
De deelnemers sluiten de opleiding af met een toets. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangen zij een certificaat. Indien hier een onvoldoende voor wordt gescoord, volgt een herkansing (bij de prijs inbegrepen).

Doelgroep

De opleiding is vooral gericht op mensen die recent een relevante vooropleiding hebben afgerond zoals MBO of HBO Bouwkunde. Daarnaast is de opleiding geschikt voor kandidaten die op het gebied van bouwregelgeving wel werkervaring hebben in het kader van het omgevingsrecht, maar die over het algemeen hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Ze beschikken daardoor nog niet over het kennisniveau dat voor een adequate uitvoering van de taken op het terrein van het omgevingsrecht bij een bestuursorgaan nodig is. Verder is de opleiding tevens bestemd voor geïnteresseerden die hun kennis op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van het programma te volgen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Deelnemers die bij Wyzer in dienst komen
De opleiding is enerzijds bedoeld voor deelnemers die bij gebleken geschiktheid aansluitend een dienstverband krijgen bij Langhenkel-Talenter (traineeship). Daarvoor moet men onze sollicitatieprocedure doorlopen en na de opleiding volgen deze personen een stage. Meer informatie over onze vacatures vindt u hier. De deelnemers die bij Langhenkel-Talenter in dienst treden volgen de gehele opleiding. Aansluitend doorlopen zij gedurende circa zes weken het praktijkgedeelte van hun traineeship.

Deelnemers die niet bij Wyzer in dienst komen
Daarnaast staat de opleiding open voor deelnemers die geen dienstverband aangaan met Langhenkel-Talenter. Deze deelnemers kunnen zich gewoon aanmelden voor deze opleiding via de link boven aan deze pagina. Zij kunnen zelf aangeven of zij enkel deelnemen aan reguliere modules. Wanneer een cursist enkel losse modules wenst te volgen, dan maken wij hiervoor graag een aparte prijsopgave. Indien u hier meer informatie over wenst, dan kunt u mailen naar academie@wyzer.nl.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan hun technische bouwkundige kennis in kunnen zetten binnen het omgevingsrecht. De deelnemers zullen daarbij ook kennis en inzicht verwerven omtrent:

  • het functioneren van overheden;
  • de bestuurlijke en politieke verhoudingen;
  • de relevante wet- en regelgeving;
  • de procedures in het kader van besluitvorming, handhaving en rechtsbescherming.

Door de wijze van presentatie van de lesstof in combinatie met de uit te werken opdrachten, zullen de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk kunnen toepassen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot gemeentelijk bouwplantoetser voor bouwkundigen bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?