Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. Per 1 januari 2015 is de wettelijke taak ook nog uitgebreid met het bieden van begeleiding, beschermd wonen en opvang in de vernieuwde Wmo 2015. Het werk van een consulent Wmo bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de participatiebelemmeringen van inwoners van een gemeente, het voeren van keukentafelgesprekken na een melding en het eventueel innemen en afhandelen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wmo 2015. De participatiegedachte die in de Wmo 2015 is vastgelegd, vergt een specifieke benadering van een melding en een aanvraag. Een benadering waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden van de aanvrager en manieren om zijn of haar beperkingen te compenseren (de kanteling). Als consulent Wmo sta je er voor dat je kijkt naar het individu, dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen daar waar ze zich fijn voelen en dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. De consulent Wmo speelt dan ook een belangrijke rol in het streven naar een integrale benadering van de burger binnen het sociaal domein. In deze opleiding stomen wij je klaar om in vanuit deze benadering en werkomgeving succesvol te zijn.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd door specialisten die werkzaam zijn bij Wyzer Academie en/of bij een gemeente. Zij beschikken over ruime ervaring met de uitvoering van de Wmo en/of de Jeugdwet (JW) en het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheden en eigen medewerkers. Deze opleiding bestaat uit 10 modules verspreidt over 11 dagen inclusief toetsing en assessment. Tijdens de opleiding word jij zo veel als mogelijk individueel begeleid. De opleiding wordt getoetst door middel van een kennistoets en een assessment.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1: Wet en regelgeving WMO (1 dag)
Tijdens deze module wordt in hoofdlijnen het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Begrippen als wet, verordening, jurisprudentie en beleidsregels passeren de revue. Dit is noodzakelijk voor een goede begripsvorming en plaatsbepaling van de overige te behandelen wet- en regelgeving.
Een van de activiteiten van consulenten is het opstellen van een ondersteuningsplan, rapportages en beschikkingen. Daarvoor is niet alleen een goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis van al het bestuursrechtelijke handelen.

Module 2: Kaders privacywetgeving (0,5 dag e-learning)
Het doel van de decentralisaties is onder andere een betere, integrale samenwerking door professionals binnen het sociaal domein. De behoefte aan gegevens(-uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving. In dit onderdeel van de opleiding staan we stil bij de algemene regels die hierbij gelden.

Module 3: Wmo maatwerkvoorzieningen (2 dagen)
Gedurende deze module wordt uitgebreid ingegaan op het wettelijke kader van de Wmo 2015, waarbij de nadruk met name zal komen te liggen op het gemeentelijk beleid. Er wordt uitgelegd wat de belangrijkste opgaven zijn van de Wmo, wat de belangrijkste begrippen zijn, hoe de aanvraagprocedure werkt, en welke ruimte de gemeente heeft om zijn eigen beleid vorm te geven.

Module 4: de Jeugdwet (0,5 dag e-learning)
In deze module staat de Jeugdwet centraal. We besteden hierbij onder andere aandacht aan de oorsprong, de verschillende doelgroepen en de relatie met en de afbakening ten opzichte van andere wetten. Er wordt stil gestaan bij de toegang tot jeugdhulpverlening, de soorten jeugdhulp die bestaan en het verschil tussen het vrijwillige en gedwongen kader

Module 5: Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening (1 dag)
In deze module gaan we in op de verschillende manieren waarop gemeenten bijzondere bijstand en minima beleid hebben vormgegeven en de toegang tot deze inkomensondersteunende maatregelen. Vervolgens staan we stil bij het onderwerp schuldhulpverlening en leggen we uit hoe dit in Nederland geregeld is.

Module 6: Training vraagverheldering, motiverende gespreksvoering en sturen op zelfredzaamheid (2 dagen)
Alle vakinhoudelijke kennis van de Wmo 2015 moet worden omgezet naar effectieve vaardigheden en een passende houding en gedrag in de interactie met de belanghebbenden. In deze interactieve praktijk- en ervaringsgerichte module vergroten de medewerkers hun communicatieve vaardigheden en leren zij adequaat, vraaggericht, methodisch en snel de vragen te verhelderen en waar mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht van de belanghebbende en zijn of haar ouders/ omgeving. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren trainer en in interactie met een professioneel trainersacteur.

Module 7: Rapporteren en beschikken in de praktijk (1 dag)
In deze module gaan we aan de slag met het opstellen van een rapport en beschikking. Op basis van casuïstiek trainen we jou in het opstellen van kantelgerichte rapportages en beschikkingen die de toets der rechtmatigheid en bestuurlijke zorgvuldigheid kunnen doorstaan.

Module 8: Afbakening met andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) (1 dag)
In de praktijk leidt de afbakening tussen bijvoorbeeld de Wmo 2015 en JW aan de ene kant en de Wlz en Zvw aan de andere kant geregeld tot onduidelijkheden en problemen. Het is voor consulenten Wmo daarom belangrijk om kennis te hebben van deze wetten.

Module 9: Integrale benadering Wmo 2015 assessment + Toetsing (1,5 dag)
In deze ervaringsgerichte module die we vormgeven als assessment komt alles samen en gaan we mede aan de hand van praktijksimulaties met een professionele trainingsacteur aan de slag met casuïstiek op het gebied van de Wmo 2015. De trainers en de acteur beoordelen op je vaardigheden en drukken dit uit in een cijfer. Dit cijfer bepaalt voor 50% het eindcijfer van de opleiding. De gehele opleiding wordt afgesloten met een kennistoets, waarin de behandelde theoretische onderwerpen aan de orde komen. Het cijfer van deze toets bepaalt voor de resterende 50% het eindcijfer van de opleiding.

OPTIONELE MODULE
Module 10: Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (2 dagen)
Deze tweedaagse interactieve training bestaat naast theorie ook uit het opdoen van ervaringen in praktijksimulaties, met behulp van beeldmateriaal en de bijdrage van een ervaringsdeskundige. Op de eerste dag worden alle theorieën behandeld over psychische kwetsbaarheden en de tien persoonlijkheidsstijlen. Tevens staan we vanuit de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen stil bij de invloed van stress op het gedrag. Op dag twee staan de volgende kwetsbaarheden centraal:

  • stemmingsstoornissen (waaronder bipolaire stoornis en depressiviteit);
  • psychotische stoornissen (waaronder schizofrenie);
  • angststoornissen;
  • stoornissen in het autisme spectrum (waaronder voormalig PDD-NOS en Asperger).

Ook is er aandacht voor een aantal andere kwetsbaarheden zoals ADHD/ADD/ODD, Licht Verstandelijk Regievermogen, PTSS, dementie en burn-out, en wordt de rol van medicatie en middelengebruik belicht.
Na afloop van deze module heb jij jouw vaardigheden in het signaleren en herkennen van veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek en/of complexe persoonlijkheidsstijlen vergroot. Hierdoor ben je in staat om een effectief plan van aanpak te maken en een juiste inzet van middelen, voorzieningen en externe ondersteuning tot stand te laten komen.

De kosten voor de optionele terugkomdagen bedragen € 995,-.

Locatie en data
De volledige opleiding tot Wmo consulant – zoals hier omschreven – start in augustus 2023. Data en planning volgen snel.
Voor meer informatie over beide opleidingen kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 030 7740100

Doelgroep

De Opleiding tot consulent Wmo 2015 / generalist sociaal domein is bestemd voor mensen (HBO werk- en denkniveau) die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie consulent Wmo of generalist sociaal domein nodig zijn. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het ook mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen.

Resultaat

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om met de verdere uitbouw van het sociaal domein mee te groeien. Je overziet het hele werkveld en bent in staat om de mogelijkheden die er vanuit verschillende regelingen zijn, effectief met elkaar te combineren. Je bent in staat een verzoek tot ondersteuning in het kader van de Wmo af te handelen en de juiste indicaties te stellen. Daarbij heb je oog voor onder meer het totale gezinssysteem.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Wyzer:

  • Praktijkpocket Wmo 2015, Wyzer;
  • Praktijkpocket Wet langdurige zorg, Wyzer;
  • Zakboek zorg, Wyzer.
  • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, Wyzer;
  • Zakboek Participatiewet, Wyzer;
  • Zo ben ik nu eenmaal, Willem van der Does

Certificaat
Je krijgt een cijfer voor zowel hun vaardigheden als hun theoretische kennis. Beide tellen voor 50% mee bij de bepaling van het eindcijfer. Indien de gehele opleiding is doorlopen en indien het eindcijfer voldoende is, wordt door Wyzer Academie een certificaat afgegeven.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot consulent Wmo / Generalist Sociaal Domein bedraagt € 4.250,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?