Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

In deze opleiding stomen wij je klaar voor de rol van Wmo consulent binnen gemeenten.
Als Wmo consulent ga je in gesprek met de inwoner om te kijken hoe deze (weer) actief mee kan doen in de samenleving. Dit doe je onder meer aan de hand van de keukentafelgesprekken. Hierin beoordeel je het vermogen van de inwoner en heb je oog voor zowel de vraag als de krachten van het individu. Op deze manier zorg je ervoor dat mensen zo lang mogelijk op prettige wijze thuis kunnen blijven wonen.
De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd door specialisten die werkzaam zijn bij Wyzer Academie en/of bij een gemeente. Zij beschikken over ruime ervaring in de uitvoering van de Wmo. En ze zijn goed in het verzorgen van opleidingen en trainingen voor zowel overheden als eigen medewerkers. Deze opleiding bestaat uit 10 modules verspreidt over 11 dagen inclusief toetsing en een praktijksimulatie dag.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en wordt verzorgd door specialisten die werkzaam zijn bij Wyzer Academie en/of bij een gemeente. Zij beschikken over ruime ervaring met de uitvoering van de Wmo en/of de Jeugdwet (JW) en het verzorgen van opleidingen en trainingen voor overheden en eigen medewerkers. Deze opleiding bestaat uit 10 modules verspreidt over 11 dagen inclusief toetsing en assessment. Tijdens de opleiding word jij zo veel als mogelijk individueel begeleid. De opleiding wordt getoetst door middel van een kennistoets en een assessment.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1: Wet en regelgeving WMO (1 dag)
Tijdens deze module wordt er uitgebreid ingegaan op het wettelijke kader van de Wmo 2015, waarbij de nadruk zal komen te liggen op het gemeentelijk beleid. Er wordt uitgelegd wat de belangrijkste opgaven zijn van de Wmo, wat de belangrijkste begrippen zijn, hoe de aanvraagprocedure werkt en welke ruimte de gemeente heeft om zijn eigen beleid vorm te geven. Begrippen als wet, verordening, jurisprudentie en beleidsregels komen aan bod. Dit is noodzakelijk voor een goede begripsvorming en plaatsbepaling van de overige te behandelen wet- en regelgeving. Een van de activiteiten van consulenten is het opstellen van een ondersteuningsplan, rapportages en beschikkingen. Daarvoor is niet alleen goede schrijfvaardigheid vereist, maar ook kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis van al het bestuursrechtelijke handelen.

Module 2: Kaders privacywetgeving (0,5 dag e-learning)
Het doel van de decentralisaties is onder andere een betere, integrale samenwerking door professionals binnen het sociaal domein. De behoefte aan gegevens(-uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving. In dit onderdeel van de opleiding staan we stil bij de algemene regels die hierbij gelden.

Module 3: Wmo maatwerkvoorzieningen (3 dagen)
Gedurende deze module wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende maatwerkvoorzieningen die vanuit de Wmo mogelijk zijn. Denk hierbij aan huishoudelijke ondersteuning maar ook aan de verschillende soorten vervoersvoorzieningen. Tijdens deze module zal ook de hulpmiddelen leverancier langs komen. Je zal tijdens deze dag gaan werken met verschillende hulpmiddelen zoals een driewielfiets, rolstoel en scootmobiel. Ook zal er een dag worden stilgestaan bij de maatwerkvoorziening begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Module 4: Sociaal domein in vogelvlucht (e-learning , 1 dag)
In deze module staat het gehele sociale domein centraal. Zo zijn er verschillende modules die doorlopen zullen worden. Denk hierbij aan de module jeugd en participatie. We besteden hierbij onder andere aandacht aan de oorsprong, de verschillende doelgroepen en de relatie met en de afbakening ten opzichte van andere wetten. Er wordt stilgestaan bij de toegang tot jeugdhulpverlening, de soorten jeugdhulp die bestaan en het verschil tussen het vrijwillige en gedwongen kader.

Module 5: Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening (1 dag)
Bij de module Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening gaan we in op de verschillende manieren waarop gemeenten de bijzondere bijstand en het minima beleid hebben vormgegeven. Daarbij wordt er besproken hoe de toegang tot deze inkomensondersteunende maatregelen is georganiseerd. Vervolgens staan we stil bij het onderwerp schuldhulpverlening en leggen we uit hoe dit in Nederland geregeld is.

Module 6: Training vraagverheldering, motiverende gespreksvoering en sturen op zelfredzaamheid (2 dagen)
Alle vakinhoudelijke kennis van de Wmo 2015 moet worden omgezet naar effectieve vaardigheden, een juiste houding en gedrag in de interactie met de belanghebbenden. In deze interactieve praktijk- en ervaringsgerichte module vergroot je je communicatieve vaardigheden en leer je adequaat, vraaggericht, methodisch en snel vragen te verhelderen. Tevens wordt er stilgestaan bij de wijze waarop eigen kracht wordt gestimuleerd. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren trainer en in interactie met een professioneel trainersacteur.

Module 7: Rapporteren en beschikken in de praktijk (1 dag)
In deze module gaan we aan de slag met het opstellen van een rapport en beschikking aan de hand van het 5 stappenmodel en de Algemene Wet bestuursrecht. Op basis van casuïstiek trainen we jou in het opstellen van kantelgerichte rapportages en beschikkingen die de toets der rechtmatigheid en bestuurlijke zorgvuldigheid kunnen doorstaan.

Module 8: Afbakening met andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) (1 dag)
In de praktijk leidt de afbakening tussen bijvoorbeeld de Wmo 2015 en JW aan de ene kant en de Wlz en Zvw aan de andere kant geregeld tot onduidelijkheden en problemen. Het is voor consulenten Wmo daarom belangrijk om kennis te hebben van deze wetten.

Module 9: Kennistoets en praktijkdag simulatie 1,5 dag)
In deze ervaringsgerichte module die we vormgeven als simulatie komt alles samen en gaan we mede aan de hand van een casus met een professionele trainingsacteur aan de slag. De trainer en de acteur beoordelen je vaardigheden. De gehele opleiding wordt afgesloten met een kennistoets, waarin de behandelde theoretische onderwerpen aan de orde komen.

OPTIONELE MODULE
Module 10: Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen (2 dagen)
Deze tweedaagse interactieve training bestaat naast theorie ook uit het opdoen van ervaringen in praktijksimulaties, met behulp van beeldmateriaal en de bijdrage van een ervaringsdeskundige. Op de eerste dag worden alle theorieën behandeld over psychische kwetsbaarheden en de tien persoonlijkheidsstijlen. Tevens staan we vanuit de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen stil bij de invloed van stress op het gedrag. Op dag twee staan de volgende kwetsbaarheden centraal:

  • Stemmingsstoornissen (waaronder bipolaire stoornis en depressiviteit);
  • Psychotische stoornissen (waaronder schizofrenie);
  • Angststoornissen;
  • Stoornissen in het autisme spectrum (waaronder voormalig PDD-NOS en Asperger).
    Ook is er aandacht voor een aantal andere kwetsbaarheden zoals ADHD/ADD/ODD, Licht Verstandelijk Regievermogen, PTSS, dementie en burn-out, en wordt de rol van medicatie en middelengebruik belicht.
    Na afloop van deze module heb jij jouw vaardigheden in het signaleren en herkennen van veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek en/of complexe persoonlijkheidsstijlen vergroot. Hierdoor ben je in staat om een effectief plan van aanpak te maken en een juiste inzet van middelen, voorzieningen en externe ondersteuning tot stand te laten komen.

De kosten voor de optionele terugkomdagen bedragen € 995,-.

Locatie en data
De volledige opleiding tot consulent WMO/ Generalist Sociaal Domein – zoals hier omschreven – start in 2024. Data en planning volgen snel. Wil jij nou in 2023 beginnen, kijk dan naar de starterscursus Wmo.
Voor meer informatie over beide opleidingen kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 030 7740100

Doelgroep

De Opleiding tot consulent WMO / generalist sociaal domein is bestemd voor mensen (HBO werk- en denkniveau) die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken, die voor deze functie nodig zijn. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het ook mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen.

Resultaat

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om met de verdere uitbouw van het sociaal domein mee te groeien. Je overziet het hele werkveld en bent in staat om de mogelijkheden die er vanuit verschillende regelingen zijn, effectief met elkaar te combineren. Je bent in staat een verzoek tot ondersteuning in het kader van de Wmo af te handelen en de juiste indicaties te stellen. Daarbij heb je oog voor onder meer het totale gezinssysteem.

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Wyzer:
Praktijkpocket Wmo 2015, Wyzer;
Praktijkpocket Wet langdurige zorg, Wyzer;
Zakboek zorg, Wyzer.
Zakboek Participatiewet, Wyzer;

Certificaat
Je krijgt een cijfer voor je theoretische kennis. Daarnaast heb je een praktijk dag simulatie. Hierin wordt een gesprek met een trainingsacteur nagebootst. Indien zowel de theorietoets als de praktijk dag met een voldoende worden afgerond, wordt door de Wyzer Academie een certificaat afgegeven.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot consulent Wmo / Generalist Sociaal Domein bedraagt € 4.250,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 21.001

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag