Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Een onderdeel van de schuldhulpverlening is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de klant. Dit wordt bereikt door budgetbeheer, budgetcoaching en/of een betalingsregeling. De Opleiding tot budgetconsulent zorgt voor de kennis en vaardigheden om deze instrumenten te kunnen toepassen en is geheel afgestemd op NEN 8048. De opleiding neemt acht contactdagen in beslag. Daarnaast krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten uitgereikt die een extra inspanning van de deelnemers vergen van circa 16 uur.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit de volgende acht modules.

Module 1 Schuldhulpverlening (1 dag)
In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan het schuldhulpverleningsproces. We gaan onder andere in op de aanmelding, de intake en crisisinterventie, informatie en advies, herfinanciering, de schuldregeling (schuldbemiddeling en saneringskrediet), stabilisatie (budgetbeheer, budgetcoaching en betalingsregelingen), verzoekschriften in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en nazorg.

Module 2 Juridische kennis (1 dag)
In deze module besteden we aandacht aan de diverse wetten waar een budgetconsulent kennis van moet hebben. Aspecten van onder meer de volgende wetten komen hierbij aan de orde: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet op het consumentenkrediet, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Reikwijdtebepalingen, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de privacywetgeving (AVR), de Wet identificatie bij dienstverlening, het Burgerlijk Wetboek (boek 3), de Elektriciteitswet en de Gaswet.

Module 3 Inkomen (1 dag)
In deze module komen de verschillende inkomenscomponenten uitgebreid aan de orde, zoals inkomen uit arbeid of onderneming, uitkeringen, teruggaven belastingen en alimentatie. We bespreken ook de financiële tegemoetkomingsregelingen zoals de individuele inkomenstoeslag en kwijtscheldingen.

Module 4 Probleeminventarisatie en -analyse en coaching (2 dagen)
Aan de hand van gesprekstechnieken (luisteren, doorvragen, confronteren, overtuigen, motiveren, conflicthantering, slechtnieuwsgesprekken) en op basis van praktijkcasussen met rollenspellen oefenen we met het coachen van de klant en het kunnen inventariseren en analyseren van de problemen van de klant. Ook de klantvriendelijkheid komt aan de orde.

Module 5 Budget(coachings)plan (1 dag)
In deze module gaan we in op het opstellen van een budget(coachings)plan conform de eisen in NEN 8048-1, het planmatig en doelmatig uitvoeren van dit plan en het verwerken van mutaties. We maken hierbij gebruik van praktijkoefeningen. Er zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een budgetbeheerplan en een budgetcoachingsplan.

Module 6 Betalingsregelingen (1 dag)
In deze module komt de inventarisatie en analyse van de financiële situatie van de klant aan de orde, waarna de aflossingscapaciteit dient te worden vastgesteld. We oefenen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Voorts wordt ingegaan op het opstellen van een betalingsregeling conform de eisen in NEN 8048-1 en op de bewaking van de uitvoering ervan.

Module 7 Huiswerkbespreking (1 dag)
Gedurende deze module wordt het door de docent nagekeken en beoordeelde huiswerk klassikaal besproken en worden sommige onderwerpen nog eens nader uitgediept. Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten van een halve dag, die worden verspreid over de opleiding.

Eindtoets
De opleiding wordt afgerond met een eindtoets. De eindtoets zal worden beoordeeld door Langhenkel-Talenter Academie. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Bij een onvoldoende resultaat volgt een herkansing (bij de prijs inbegrepen). De eindtoets is niet aan te merken als een examen in de zin van NEN 8048, maar deze is daar wel op afgestemd.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die als budgetconsulent gaat werken voor bijvoorbeeld een gemeente, een kredietbank of een bewindvoerderskantoor.

Resultaat

Het doel van de opleiding is om de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden mee te geven om een goede start te kunnen maken in de functie van budgetconsulent.

De Opleiding tot budgetconsulent verzorgen wij bij onze opdrachtgevers in huis. De opleiding wordt dan volledig op de betreffende organisatie afgestemd en intern verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot budgetconsulent bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?