Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De opleiding Adviseur Fysieke Leefomgeving leidt je op tot een gewilde starter die naast theoretische basiskennis vooral ook praktische know-how in huis heeft die nodig is voor het uitvoeren van taken die horen bij zowel een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening als een vergunningverlener.
Onze docenten leren je op een interactieve en praktische manier wat het werk in het ruimtelijk domein inhoudt, welke taken en werkzaamheden erbij horen en hoe de gemeentelijke werkomgeving eruit ziet. Je maakt kennis met de basis van het rechtssysteem, waarom het relevant is voor jou en hoe je het recht toepast in je werk. Je leert welke ruimtelijke instrumenten er zijn, welke afwijkingsmogelijkheden er zijn wanneer initiatieven niet in het reguliere beleid passen en welke procedures je volgt om initiatieven dan toch mogelijk te maken. Verder komen aan de orde: rechtsbescherming, participatie, principeverzoeken, toetsing aan het bestemmingsplan en de ontvankelijkheidstoets. Ook leer je de basis kennen van de toekomstige Omgevingswet. Hoe ziet het werk er nu uit en hoe gaat het werk eruit zien per 1 januari 2024?
Daarnaast besteden we in deze opleiding aandacht aan vaardigheden zoals adviseren, communiceren, wendbaarheid en professioneel handelen. Inhoud, kennis, vaardigheden en praktische toepasbaarheid wisselen elkaar af en maken dat deze opleiding relevant, actueel en waardevol is voor de kick-start van jouw carrière binnen de fysieke leefomgeving.

Programma

Programma
De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 12 dagen, verspreid over drie weken. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat. De volgende modules komen aan de orde.

Module 1 Dynamiek binnen een gemeente
Na je opleiding ga je werken voor een gemeente in Nederland. Om je werk goed te kunnen doen, is het van belang om te weten in wat voor soort organisatie je werkt of komt te werken. Inzicht in verhoudingen tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, je eigen rol, die van je collegas en de aspecten die een gemeentelijke organisatie kenmerken staan in deze module centraal.

In deze module leer je:

 • Hoe de gemeentelijke dynamiek in zn algemeenheid werkt
 • Hoe de bestuurlijke en de ambtelijke kant van de gemeente werken
 • Welke rollen, taken en bevoegdheden er zijn in een gemeentelijke organisatie en hoe zich die tot elkaar verhouden
 • Welke houding, gedrag en vaardigheden van jou als (toekomstig) ambtenaar verwacht wordt

Module 2 Inleiding ruimtelijke ordening en inleiding recht
In deze module maak je kennis met jouw toekomstige werk. Je brainstormt met je medecursisten over je vakgebied, krijgt meer te horen over de inhoud van je werk en je leert je belangrijkste gereedschappen kennen: de instrumenten waarmee je gaat werken om de Nederlandse goede ruimtelijke ordening te behouden en te verbeteren.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt een omschrijving geven van het vak
 • Je kunt de belangrijkste instrumenten van de ROer benoemen en uitleggen wanneer je ze inzet
 • Je kunt uitleggen uit welke wet- en regelgeving de instrumenten vandaan komen en waarom ze van belang zijn
 • Je kunt het belang van rechtspraak uitleggen
 • Je maakt kennis met de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Module 3 Jij als professional
Het werk als overheidsprofessional is met tijden ingewikkeld en kan op bepaalde momenten veel van je vragen. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. In deze training onderzoeken we jouw basisfundament. Wat zijn jouw normen en waarden? Wat vind je belangrijk in het leven en in je werkende leven? Wat kan je soms wat meer loslaten, of juist toevoegen? En hoe maak je nu écht contact? In deze training draait het om jou. Om jouw balans, keuzes en welzijn zodat je krachtiger kunt werken als overheidsprofessional. We werken met uitgangspunten vanuit o.a. de Positieve Psychologie en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Module 4 Bouwtekeningen lezen
Of je nu bij een gemeente vergunningen gaat verlenen of adviezen schrijven met betrekking tot afwijken van het bestemmingsplan, in beide gevallen moet je de bijgeleverde tekeningen kunnen lezen. In deze module ga je oefenen met het op een juiste manier interpreteren van tekeningen en het beoordelen van tekeningen aan de hand van aanvragen.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt uitleggen welke soorten tekeningen er zijn
 • Je kunt aangeven waar je wat kunt vinden op een tekening
 • Je kunt de check doen of de tekening overeen komt met de (aan)vraag
 • Je kunt onderdelen en symbolen benoemen en verklaren die op een tekening aangegeven staan
 • Je kunt werken met tekeningen op schaal
 • Je kunt beoordelen welke tekening naar welke adviseur moet

Module 5 Vergunningvrij bouwen
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren. Naast vergunningplichtig bouwen is het mogelijk om onder strikte voorwaarden ook vergunningvrij te kunnen bouwen.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt aantonen dat je kunt denken in Wabo activiteiten
 • Je kunt de verschillende activiteiten in een project herkennen
 • Je kunt de procedure omgevingsvergunning voor het bouwen uitleggen
 • Je kunt uitleggen wanneer je een vergunning moet (mag) weigeren
 • Je kunt het verschil tussen artikel 2 en artikel 3-vergunningvrij bouwen beschrijven
 • Je kunt de belangrijkste begrippen van bijlage II Bor, zoals erf, achtererfgebied, hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk omschrijven en je kunt uitleggen op welke manier deze begrippen in relatie tot elkaar staan
 • Je kunt vergunningvrij bouwen (hoofdlijnen van bijlage II Bor) voor eenvoudige vraagstukken toepassen, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, dakramen etc.

Module 6 Het bestemmingsplan
Een belangrijk instrument is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan wat er waar gebouwd mag worden, welke regels gelden op een locatie en geeft een verantwoording van een goed woon- en leefklimaat.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt uitleggen hoe een bestemmingsplan is opgebouwd en welke onderdelen er in thuis horen
 • Je kunt, aan de hand van een casus en vragen, aantonen dat je een eenvoudig BP kunt lezen en begrijpen
 • Je kunt de procedure die voor een BP gevolgd moet worden in een schema uiteenzetten en toelichten (inclusief termijnen, bevoegdheden en rechtsbescherming)
 • Je kunt uitleggen hoe je de regels uit een bestemmingsplan leest en hoe ze zich verhouden tot de toelichting, de verbeelding en een te toetsen initiatief

Module 7 Afwijkingsprocedures
In module 6 leerde je het bestemmingsplan kennen. Als een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan, is het onder voorwaarden vaak mogelijk dat de gemeente meewerkt aan het afwijken van het bestemmingsplan als dat initiatief blijkt te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Er zijn verschillende procedures die deze medewerking mogelijk kunnen maken.
Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt uitleggen wat het betekent als er afgeweken wordt van het bestemmingsplan.
 • Je kunt de verschillende afwijkingsprocedures benoemen, de bijbehorende termijn, wie het bevoegd gezag is en de verschillen in rechtszekerheid.
 • Je kunt uitleggen hoe het proces van een vergunningsaanvraag verloopt
 • Aan de hand van casussen en opdrachten kun je een keuze maken in een procedure en uitleggen waarom je daarvoor gekozen hebt.

Module 9 Ontvankelijkheidtoets
Als een vergunningaanvraag definitief is ingediend wordt eerst bekeken of alle benodigde informatie aanwezig is, om een oordeel te kunnen geven over de vergunningaanvraag. Dit wordt de ontvankelijkheidstoets genoemd. Deze toets is zeer essentieel in je rol als bouwplantoetser, vergunningverlener en/of casemanager.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt de juridische grondslagen voor de ontvankelijkheidtoets benoemen (Wabo en Awb)
 • Je leert te denken in (Wabo) activiteiten om vandaaruit indieningsvereisten per activiteit te kunnen ontsluiten
 • Je kunt (eenvoudige) plannen toetsen op volledigheid en voert een ontvankelijkheidstoets zelfstandig uit
 • Je gaat aan de slag met enkele voorbeeldplannen, die je zelfstandig gaat toetsen op volledigheid / ontvankelijkheid
 • Je leert te werken met een checklist Ontvankelijkheid

Module 10 Principeverzoeken en adviseren
Veel werk zal in de praktijk bestaan uit het opstellen van adviezen voor bijvoorbeeld burgemeester en wethouders, inwoners en marktpartijen. In deze module besteden we daarom aandacht aan adviseren, motiveren, besluitvorming en het behandelen van een principeverzoek.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt een eenvoudig onderbouwd advies schrijven in de vorm van een memo, email en/of een mondeling advies geven
 • Je kunt correct concluderen en adviseren op basis van bestemmingsplantoetsing
 • Je kunt een principeverzoek op de juiste wijze afhandelen

Module 11 Inleiding in de Omgevingswet
Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet zal worden, begint zo langzamerhand vormen aan te nemen. Met de komst van de Omgevingswet in januari 2024 worden regels uit verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt uitleggen waarom er een Omgevingswet komt
 • Hoe de wet er op hoofdlijnen uitziet
 • Wat er voor jou als adviseur verandert op hoofdlijnen
 • Je leert kennismaken met de instrumenten die de Omgevingswet biedt en het DSO
 • In hoeverre de manier van werken verandert onder de Omgevingswet ten opzichte van de huidige situatie

Module 12 Toets (1 dag)
De deelnemers sluiten de opleiding af met een toets. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangen zij een certificaat.

++Materiaal++
Elke cursist krijgt bij de start van de opleiding een cursusmap met het fysieke lesmateriaal en de volgende uitgaven:
-Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
-Praktijkpocket ruimtelijke ordening;
-Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die nog niet over het kennisniveau beschikken dat voor een goede uitvoering van de taken op het terrein van ruimtelijke ordering en vergunningverlening nodig is. Daarnaast is de opleiding geschikt voor geïnteresseerden die hun kennis op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules te volgen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop van de opleiding kennis hebben van het beleidsveld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Na deze 12 dagen zijn ze voorzien van basiskennis die nodig is voor het uitvoeren van taken die horen bij een junior beleidsadviseur ruimtelijke ordening en een junior vergunningverlener.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot Adviseur Fysieke Leefomgeving bedraagt € 3.900,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?