Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Methodisch werk maken van maatwerk

Een deel van de inwoners van Nederland zijn voor hun bestaanszekerheid afhankelijk van een steeds complexer stelsel van sociale zekerheid met verschillende vormen van ondersteuning. Een integrale aanpak en het leveren van maatwerk binnen het sociaal domein, waarbij de klant en zijn ondersteuningsvraag centraal staat, wordt als de sleutel gezien om mensen een passende oplossing te bieden die bij hen past en past bij hun situatie. Het leveren van maatwerk is daarbij het uitgangspunt.
Om maatwerk te kunnen leveren als professional binnen het sociaal domein heb je naast goede inhoudelijk kennis, vaardigheden nodig. In deze opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je het vakmanschap ontwikkelt dat nodig is om de klant en zijn hulpvraag centraal te kunnen zetten en de maatwerk ondersteuning te kunnen bieden die nodig is.
De onderstaande zaken komen tijdens deze opleiding aan bod die bijdrage aan vakmanschap bij het leveren van maatwerk binnen het sociaal domein:

 • Wie ben ik in relatie tot mijn klant (houding en gedrag).
 • Gespreksvaardigheden, welke ondersteuning heeft mijn klant nodig?
 • Maatwerk leveren bij Multi problematiek met behulp van de Doorbraakmethode.
 • Regievoering, hoe realiseer ik samen met de klant en de samenwerkingspartners een passende oplossing.
 • Vastleggen van gemaakte afspraken in het Plan van aanpak.

Wij begeleiden jou in dit ontwikkelproces met als doel je in staat te stellen om de klanten van de gemeenten in Nederland met een proactieve houding advies en ondersteuning te bieden.
In dit traject sta jij als professional centraal. Dit doen we door aan te sluiten bij jouw inbreng en casuïstiek, volg je onder begeleiding intervisie met jouw groep, is er ruimte voor persoonlijke aandacht tijdens de trainingsdagen en werk je je ontwikkelingen uit in een actieplan.

Programma

Deze opleiding is opgebouwd uit 5 dagen opleiding (fysiek), elk van deze dagen is gekoppeld aan een online leerlijn, via ons leerplatform EigenWyzer, waarin voorbereidende opdrachten en e-learnings worden aangeboden die zijn verweven met de praktijk en de opleiding. Ook vinden er 3 intervisiemomenten plaats en sluiten we het traject af met een eindpresentatie waarin de deelnemers de doorgemaakte ontwikkeling aan elkaar presenteren. De dagen worden met tussenpauze aangeboden over een periode van 3 maanden, zodat je de opgedane kennis, vaardigheden en opdrachten kunt toepassen in de praktijk.
Onderstaand een overzicht met alle onderdelen. Al deze onderdelen en verschillende vormen van leren samen, borgen de kwaliteit en het leereffect van de opleiding.

Dag 1: Jouw grondhouding
Om de functie van Consulent nieuwe stijl goed uit te kunnen voeren en klanten te kunnen helpen beginnen we bij de basis, jij als persoon. Wie ben jij in relatie tot je klant? We staan in groepsverband stil bij wat je motiveert, wat je aan kennis en kunde in huis hebt maar ook bij je valkuilen en je belemmerende en stimulerende overtuigingen. Veranderen vergt een goede analyse van je eigen (voor)oordelen en gedrag in relatie tot de klant. Welke zijn dat en waar komen ze vandaan? We beginnen de dag met een korte kennismaking en het creëren van een veilige sfeer. Veranderen is een persoonlijke gebeurtenis waarbij elkaar vertrouwen essentieel is voor het leerproces.
Tijdens de training staan de volgende vragen en themas centraal:
Wie ben jij als persoon? Wie ben jij in relatie tot de klant? Wat motiveert je, wat heb je aan kennis en kunde in huis? Wat zijn je valkuilen? Wat zijn je (belemmerende en stimulerende) overtuigingen?

Dag 2: Communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden
Tijdens deze dag maak je kennis met verschillende technieken op het gebied van communicatie en beïnvloedingsvaardigheid. We gaan met de in de leerlijn aangeboden gesprekstechnieken aan de slag door in de praktijk te oefenen met elkaar en met een trainingsacteur. We gaan daarnaast, onder andere aan de slag met het voeren van een intakegesprek waarbij we multidisciplinaire casussen als uitgangspunt nemen. Ook komt het geven van feedback en het effect van LSD (Luisteren, Samenvatten en doorvragen) aan bod. Één van de gesprekstechnieken die wordt geoefend is de motiverende gespreksvoering. Deze techniek wordt gebruikt om (gedrags)verandering te stimuleren.

Dag 3: De doorbraakmethode
Tijdens dag 3 ga je oefenen met het inzetten van de sociale kaart en instrumenten en de doorbraakmethode.

Met behulp van de doorbraakmethode is het voor iedere sociaal professional mogelijk om maatwerk te maken én te onderbouwen met een maatschappelijke rekensom en de wet. Tijdens de dag wordt er zo veel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers en wordt bij de uitwerking van de casuïstiek aangesloten bij het multidisciplinaire werken binnen het sociaal domein.

Dag 4: Regievoering
De klant in beeld krijgen en alle problemen die bij de hulpvraag horen en de oplossingen concreet vaststellen zijn de eerste stappen in het werk van de consulent nieuwe stijl. Dit is behandeld in de voorgaande dagen. Het ondersteuningsplan tot uitvoer brengen en succesvol af kunnen ronden heeft regievoering nodig. Regievoering draait om het bijsturen waar het nodig is, de verantwoordelijkheden daar laten waar ze horen te zijn en meer verantwoordelijkheden geven waar het mogelijk is. Deze regie kan op verschillende manieren vorm worden gegeven en worden gepositioneerd. Daarbij maken we tijdens de training onder andere gebruik van de Transactionele analyse. Dat is een praktische toepasbare theorie die gaat over gedrag en communicatie.
Regievoering is veelzijdig en vraagt om verschillende competenties. In deze training staan wij stil om jou als regievoerder de juiste gereedschappen mee te geven om deze rol goed te kunnen vervullen.
Om jezelf op een juiste manier voor te stellen bij zowel je klant als in samenwerking met collegas en netwerkpartners gaan we deze dag ook aan de slag met een pitch waarmee je oefent om jezelf kort, krachtig en duidelijk voor te stellen.

Dag 5: Plan & rapportage
Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte dag wordt de deelnemers gevraagd aan de slag te gaan met het opstellen van een plan van aanpak en het maken van rapportages op basis van een eigen casus. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen en vragen:

 • De logische opbouw;
 • Het trekken van juiste conclusies;
 • Het taalgebruik;
 • De inhoud aan laten sluiten bij de feitelijke situatie;
 • Is een goede en correcte motivering opgenomen en wordt de uiteindelijke beslissing daardoor gedragen?;
 • Wat mag wel en wat mag niet beschreven worden.

Eindpresentatie
Ter afsluiting presenteert de deelnemer het geleerde van de afgelopen drie maanden aan de groep en (eventueel) hun leidinggevende(n). De deelnemers laten zien welke inzichten zij hebben opgedaan tijdens de opleiding.
Intervisie & Coaching
Tijdens de opleiding vindt er drie keer intervisie plaats. Intervisie vindt plaats in groepjes van maximaal 6 deelnemers. Aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek wordt gezamenlijk gezocht naar passende oplossingen of inzichten, met als doel elkaar te helpen om beter te worden in het werk. De procesbegeleider geeft de groep handvatten waarmee ze de methodieken van het vormgeven van intervisie beheersen na afloop van de 3 sessies, zodat de deelnemers intervisie zelfstandig kunnen vormgeven en vervolgen na afronding van de opleiding.

De deelnemer schrijft meerdere reflectieverslagen en geeft zijn persoonlijke actieplan vorm. Tijdens de opleiding stimuleren wij het contact met de leidinggevende in de vorm van coaching waarin het actieplan wordt besproken.

Praktijkopdrachten & Buddy
Gedurende de gehele opleiding vinden er praktijkopdrachten plaats. De deelnemers gaan tussen de trainingsdagen door individueel of samen met de praktijkopdrachten aan de slag. Tijdens de trainingsdag reflecteert de groep met de trainer of wordt een verdiepingsslag gemaakt op het onderwerp. Tijdens het hele traject wordt er gewerkt met buddys. Een buddy wordt binnen de deelnemersgroep gekozen op de eerste trainingsdag. Buddys zijn elkaars sparringpartner tijdens het gehele programma. Buddys geven elkaar feedback, kijken met elkaar mee en doen gezamenlijk opdrachten.

Doelgroep

De opleiding voor Consulent nieuwe stijl is bestemd voor mensen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de functie van bijvoorbeeld, consulent inkomen, consulent Wmo, Consulent Jeugd, consulent werk, consulent schuldhulpverlening, consulent Toegang en vanuit deze rol willen leren maatwerk te leveren en de klant en zijn hulpvraag centraal te stellen. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun vaardigheden willen verdiepen of uitbreiden.

Resultaat

Tijdens de opleiding Consulent nieuwe stijl ontwikkelen de deelnemers vaardigheden waarmee zij het vakmanschap ontwikkelen binnen het sociaal domein, wat hen in staat stelt om de klant, zijn hulpvraag centraal te stellen en maatwerk te leveren.
Er is aandacht voor het ontwikkelen van:

 • Een open, nieuwsgierige en lerende houding waarbij het uitgangspunt is dat de deelnemers naast de klant staat en door zijn of haar ogen kijken naar de situatie.
 • Kennis van de sociale kaart, opbouw van een netwerk, probleemanalyse, leveren van maatwerk aan de hand van de Doorbraakmethode.
 • Gespreks- en luistervaardigheden, stresssensitief kunnen werken.
 • Kort en krachtig jezelf voorstellen, verhelderen van de ondersteuningsvraag, regievoeren door kennis van gedrag toe te passen om de klant te helpen zijn of haar eigen doelen te bereiken.
 • Een goed onderbouwd plan van aanpak waarin het klantbeeld helder en efficiënt en in duidelijke taal is beschreven, waarbij aandacht is voor de AVG.

Eindpresentatie: De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie.
Deelnemers die de opleiding volledig volgen ontvangen een certificaat.

Wil je graag ook je inhoudelijke vakkennis verder verdiepen?
Om maatwerk goed toe te kunnen passen is vakkennis van de wet die je uitvoert erg belangrijk, daarmee ben je namelijk in staat te bepalen welke mogelijkheden er zijn. Ook aanpalende rechtsgebieden moet je op hoofdlijnen kennen om de samenloop tussen de wetten te herkennen om de juiste stappen te ondernemen. Wij bieden aanvullende cursussen aan die jouw inhoudelijke vakkennis kunnen verdiepen. Graag denken we met je mee om tot een passend kennisaanbod te komen wat aansluit bij jouw wensen en huidig kennisniveau.
Spreekt de inhoud van de Consulent nieuwe stijl je aan? Schrijf je dan in! We kunnen deze opleiding ook op basis van incompany verzorgen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding Methodisch maatwerk sociaal domein bedraagt € 2.745,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 99.042

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag