Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het beleidsthema duurzaamheid bestaat feitelijk uit een aantal deelonderwerpen die onderling verschillen, maar die uiteindelijk tot doel hebben om te komen tot een duurzame wereld. Doel van deze opleiding is inzicht te geven in de duurzaamheidsthemas en vooral antwoord op de vraag: hoe geef ik vorm aan duurzaamheid in beleid én uitvoering? Omdat duurzaamheid een breed thema is bestaat de cursus uit verschillende, ook afzonderlijk te volgen, modules.

Een groot deel van de lestijd zal bestaan uit presentaties e.d. Er is ook gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen, bespreken van casussen en dilemmas uit de praktijk en het, al dan niet in groepjes, werken aan opdrachten als bijvoorbeeld het opstellen van een projectplan voor laadpalen.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit 6 modules, die in totaal 7 lesdagen in beslag neemt.

Module 1: Duurzaamheid en de beleidscyclus (2 dagen)

De 1e module bestaat uit een introductie op het thema duurzaamheid: wat is het? Er wordt een overzicht geschetst waarbij ook aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van het duurzaamheidsdenken. Tweede hoofdonderdeel van deze module is het opzetten van een volledige beleidscyclus voor integraal duurzaamheidsbeleidsplan: opstellen beleid, uitvoeren daarvan en vervolgens de evaluatie en eventueel bijsturen. Handvatten worden gegeven om keuzes te maken in aanpak van themas. Ook randvoorwaarden als de Omgevingswet, participatie & communicatie en de relatie met milieu, ecologie en andere beleidsvelden krijgen een plek.

Bij de vervolgmodules wordt een thema eerst inhoudelijk uitgediept, waarna de voor het onderwerp specifieke onderdelen van de beleidscyclus worden doorlopen.

Module 2: Energietransitie (1 dag)

In deze module wordt voornamelijk aandacht besteed aan de Regionale Energiestrategie (RES), aan warmtetransitievisies en aan de wijkuitvoeringsplannen.

Module 3: Klimaatadaptatie (1 dag)

In deze module ligt de focus op de effecten van het veranderende klimaat en de maatregelen die genomen kunnen worden om hier het hoofd aan te bieden waarbij specifiek aandacht wordt besteedt aan hittestress, wateroverlast en droogte.

Module 4: Grondstoffentransitie (1 dag)

In deze module staat de transitie centraal waarin afval steeds meer gezien wordt als grondstof. De verschillende facetten van de Circulaire Economie komen aan bod.

Module 5: Biodiversiteit (1 dag)

Hoofdthemas zijn het vergroenen van privé en openbare ruimte, en het tegengaan van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Module 6: Mobiliteit (1 dag)

Hoofdthemas zijn bevorderen van bevorderen duurzame vervoersmiddelen en ruimte geven aan voetgangers.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor adviseurs werkzaam bij gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincies, die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid of een duurzaamheidsvisie. Voor het volgen van de cursus is enige basiskennis over het thema duurzaamheid en over de onderliggende themas wenselijk.

Resultaat

  • Het resultaat van module 1 is een visie op duurzaamheid en het integraal duurzaamheidsplan met onderliggend uitvoeringsprogramma
  • Deelnemer heeft (meer) inhoudelijke kennis opgedaan over duurzaamheid en beleidsinstrumentarium. En evt. verdieping in een of meerdere themas (indien modules gevolgd);
  • De deelnemer heeft de bagage / kennis om een beleidscyclus voor duurzaamheid of een duurzaamheidsthema op te stellen en te doorlopen.

Elke cursist krijgt toegang tot ons online leerplatform. Daarnaast ontvangt elke cursist een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding duurzaamheid voor (beleids) ambtenaren bij de overheid: van beleid naar praktijk bedraagt € 0,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 70.004

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag