Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De opleiding duurzaamheid en energietransitie leidt je op tot een gewilde starter die naast theoretische basiskennis ook praktische know-how in huis heeft die nodig is voor het uitvoeren van taken die horen bij zowel een beleidsmaker als een vergunningverlener op het gebied van duurzame energie, CO2-reductie en energie-efficiëntie in een gemeentelijke organisatie.

Onze docenten leren je op een interactieve en praktische manier wat het vak inhoudt, welke taken en werkzaamheden bij het vak horen en hoe de gemeentelijke werkomgeving eruit ziet. Je maakt kennis met de basis van het rechtssysteem, waarom het relevant is voor jou en hoe je het recht toepast in je werk. Je leert hoe beleid tot stand komt, hoe de wet- en regelgeving rondom de Omgevingswet werkt. Verder komen aan de orde: Energietransitie en Warmtetransitie, het Klimaatakkoord, Circulaire Economie en Klimaatadaptie & Biodiversiteit.

Daarnaast besteden we in deze opleiding aandacht aan vaardigheden zoals de training effectief communiceren en professioneel handelen. Inhoud, kennis, vaardigheden en praktische toepasbaarheid wisselen elkaar af en maken dat deze opleiding relevant, actueel en waardevol is voor de kick-start van jouw carrière binnen de wereld van duurzame energie.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 10 dagen, verspreid over twee weken. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat. De volgende modules komen aan de orde.

Module 1 Dynamiek binnen een gemeente

Na je opleiding ga je werken voor een gemeente in Nederland. Om je werk goed te kunnen doen, is het van belang om te weten in wat voor soort organisatie je werkt of komt te werken. Inzicht in verhoudingen tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, je eigen rol, die van je collega’s en de aspecten die een gemeentelijke organisatie kenmerken staan in deze module centraal.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt uitleggen hoe de gemeentelijke dynamiek in z’n algemeenheid werkt;
 • Je kunt uitleggen hoe de bestuurlijke en de ambtelijke kant van de gemeente werken;
 • Je kunt benoemen welke rollen, taken en bevoegdheden er zijn in een gemeentelijke organisatie en hoe zich die tot elkaar verhouden;
 • Je kunt aangeven welke houding, gedrag en vaardigheden van jou als (toekomstig) ambtenaar verwacht wordt.

Module 2 Inleiding bestuursrecht

In deze module maak je kennis met het bestuursrecht. Je gaat werken in een politiek- bestuurlijke context en daarom is het van belang dat je weet hoe bestuursrecht werkt, wat de overheid mag en niet mag en hoe de overheid zich verhoudt tot de burger. Je maakt kennis met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Algemene wet bestuursrecht, hoe het zit met privacy en de AVG en de Wet open overheid.

Allemaal relevant voor jouw toekomstige werk.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt de relevantie van het ‘recht’ beschrijven voor jouw vak?;
 • Je kunt het belang van rechtspraak uitleggen;?
 • Je kunt tenminste 5 algemene beginselen van behoorlijk bestuur benoemen en uitleggen waar ze voor staan;
 • Je kunt, aan de hand van voorbeelden, uitleggen wat de invloed is van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet open overheid op jouw functioneren binnen de overheid.

Module 3 Effectieve communicatie

In vergaderingen, meetings en 1 op 1 gesprekken is communicatie essentieel om tot de juiste resultaten te komen. Maar wat doe je als je collega hele andere ideeën heeft, je leidinggevende niet luistert of het niet lukt om met anderen samen een beslissing te nemen? Of een gesprek een hele andere kant opgaat dan jij wil en je niet de informatie krijgt die je nodig hebt om verder te kunnen met je project of taken?

In deze training leer je echt luisteren en achterhalen wat anderen bedoelen. Je leert omgaan met tegengestelde meningen, achterliggende belangen en verwachtingen horen en achterhalen en de relatie goed houden. Je leert de belangrijkste communicatie- en gespreksvaardigheden toepassen en ontwikkel het lef dit ook echt te doen in de praktijk.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt contact maken en de juiste randvoorwaarden creëren voor een gesprek;
 • Je kunt helder aangeven wat jij wil en met de ander tot een voor beiden goede uitkomst komen;
 • Je kunt begrijpen wat anderen echt bedoelen en komen tot gedragen en kwalitatieve oplossingen;
 • Je kunt tot de kern komen en vandaaruit een gesprek sturen;
 • Je bent niet bang voor weerstand en weten hoe je het ombuigt;
 • Je kunt nieuwe communicatievaardigheden toe passen in je werk en privé.

Module 4 Inleiding in de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 huidige wetten in het fysiek domein. Daarnaast brengt de komst van de wet een verandering in werkprocessen met zich mee, zowel voor burgers, partijen en de verschillende bevoegd gezagen.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt de 4 verbeterdoelen van de Omgevingswet benoemen inclusief voorbeelden;
 • Je kunt de 6 kerninstrumenten van de wet benoemen en de 4 belangrijkste voor de gemeente beschrijven;
 • Je kunt uitleggen hoe participatie werkt en welke invloed het heeft op de werkprocessen onder de Omgevingswet
 • Je kunt uitleggen welke veranderingen het werken onder de Omgevingswet in het algemeen met zich meebrengt.

Module 5 Inleiding Energietransitie en Warmtetransitie

In onze wereld is de overgang naar duurzame energiebronnen urgent. Deze training richt zich op de essentie van de energie- en warmtetransitie. Van fundamentele concepten tot praktische implementatiestrategieën, we bereiden professionals voor om effectief bij te dragen aan deze cruciale verandering

Leerdoelen in deze module:

 • Na vandaag weet ik wat de energietransitie is en kan ik antwoorden formuleren hoe de doelen uit het klimaatakkoord behaald kunnen worden;
 • Na vandaag weet ik hoe de opbouw van een lokale energiestrategie eruit kan zien en hoe deze op te stellen/verbeteren;
 • Na vandaag kan ik adviseren over de uitdaging om draagvlak te creëren rond het thema energietransitie;
 • Na vandaag ken ik de juridische context waar de warmteopgave vandaan komt en ik weet wat er wetgevend op het gebied van warmte te wachten staat in de nabije toekomst;
 • Na vandaag ben ik op de hoogte van de meest voorkomende technische alternatieven en hoe ze toegepast kunnen worden;
 • Na vandaag ben ik praktisch voorbereid op de verschillende methoden met betrekking tot de wijkaanpak, en heb een basis in datagericht werken met oog op energetische wijkanalyses.

Module 6 Klimaatakkoord, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit

Klimaatakkoord & Biodiversiteit: Verken de kern van het Klimaatakkoord en de betekenis van biodiversiteit. Leer waarom biodiversiteit cruciaal is vanuit een ecosysteem perspectief, met een focus op praktische toepassingen in Nederland. Ontdek de vijf belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies en de impact ervan op ecosystemen.

Leerdoelen in deze module:

 • Je weet wat het klimaatakkoord inhoud;
 • Je kent de definitie van klimaatadaptatie en biodiversiteit;
 • Je kunt het belang van biodiversiteit uitleggen vanuit ecosysteem perspectief;
 • Je bent in staat de term te vertalen naar de praktijk zoals die in Nederland speelt;
 • Je kunt de 5 belangrijkste aanleidingen noemen van afname aan biodiversiteit

Module 7 – Circulaire Economie

In de transitie naar circulariteit draait het om het minimaliseren van afval en het hergebruiken van grondstoffen, een principe dat centraal staat in de circulaire economie. Gemeenten moeten bestaand beleid begrijpen en toepassen binnen hun context, obstakels overwinnen zoals gebrek aan middelen en weerstand tegen verandering, en circulaire strategieën ontwikkelen door het stellen van doelen, het betrekken van belanghebbenden en het monitoren van voortgang.

Leerdoelen in deze module:

 • Je weet wat circulariteit en circulaire economie inhoud en kan ik dit onderscheid beschrijven in beleidsplannen en uitleggen aan collega’s en inwoners;
 • Je weet welk beleid er is op het gebied van circulariteit en kan ik dit toepassen op basis van de beleidscontext die er in een gemeente is;
 • Je kent de obstakels die gemeenten ervaren bij het opstellen van beleid op het gebied van circulariteit/circulaire economie en kan ik hiermee omgaan;
 • Je kunt een circulaire strategie opstellen voor gemeenten of andere overheden.

Module 8 Beleid en instrumentarium

Als je bij een gemeente komt te werken dan ga je mogelijk te maken krijgen met het opstellen van beleid. In deze training krijg je aan de hand van praktische casuïstiek een beeld van de beleidscyclus en haar verschillende fases. Je leert hierbij wat beleid is en hoe het tot stand komt. Je krijgt meer inzicht in de taken en rollen hierbij van de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie.

Leerdoelen in deze module:

 • Je kunt een omschrijving geven van ‘beleid’ en uitleggen hoe komt het tot stand komt;
 • Je kunt de beleidsinstrumenten noemen die worden gebruikt;
 • Je kunt omschrijven welke rollen/verantwoordelijkheden er zijn weggelegd voor raad, college en ambtelijke organisatie;
 • Je kunt omschrijven hoe de beleidscyclus eruit ziet en wat hierin de verschillende fases zijn.

Module 10 Toets (0,5 dag

De deelnemers sluiten de opleiding af met een toets. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangen zij een certificaat.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor professionals die nog niet over het kennisniveau beschikken dat voor een goede uitvoering van de taken van beleidsadvisering en vergunningverlening op het gebied van duurzame energie, CO2- reductie en energie-efficiëntie. De opleiding biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief bij te dragen aan de overgang naar een duurzame en veerkrachtige energievoorziening

Daarnaast is de opleiding geschikt voor geïnteresseerden die hun kennis op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules te volgen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop van de opleiding een begin kunnen maken als junior beleidsmaker of junior vergunningverlener op het gebied van duurzame energie, CO2-reductie en energie-efficiëntie in een gemeentelijke organisatie.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding Duurzaamheid en Energietransitie bedraagt € 3.500,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 16 september 2024 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Elke cursist krijgt bij de start van de opleiding een cursusmap met het fysieke lesmateriaal

Cursus ID: 70.007

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag