Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe inburgeringswet ingevoerd. Deze herziening van het inburgeringsstelsel zorgt ervoor dat gemeenten een nieuwe rol krijgen. Ook zorgt de opzet van het nieuwe stelsel ervoor dat er nieuwe uitvoerders klaargestoomd moeten worden. Van een systeem waarin de inburgeraar vanaf het begin als zelfredzaam wordt gezien, gaan we naar een werkwijze toe waar de inburgeraar zelfredzaam wordt gemaakt.

Bij Wyzer zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en passen hier ons opleidingsaanbod op aan. Zo hebben wij recent de modulair opgebouwde opleiding De inburgeringswet ontwikkeld in samenwerking met Workconnection. Deze opleiding is bedoeld vooral alle medewerkers die te maken krijgen met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Programma

Het gehele programma beslaat 6 dagen (12 dagdelen) die zowel fysiek als online te volgen zijn. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1: Doelgroepen en het inburgeringsstelsel
Module 2: Culturele sensitiviteit en interculturele communicatie
Module 3: Participatie in de inburgeringswet 2022
Module 4: Het sociaal domein in vogelvlucht
Module 5: Persoonlijkheidsstijlen en psychische kwetsbaarheden
Module 6: Regievoering

ONZE AANPAK
We gaan uit van een praktijkgerichte en interactieve manier van leren én dat het programma modulair gevolgd kan worden. Om aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen van de medewerkers, behandelen we theorie, werken we met praktijkopdrachten, geven we ruimte om met vaardigheden te experimenteren en bieden we reflectiemomenten. We wisselen hierbij verschillende leervormen af. Denk daarbij aan onlinetrainingen, boeken, praktijkopdrachten, videos, artikelen, podcast, bespreken van casuïstiek en oefenen van vaardigheden.

Samenvattend wordt de aanpak door drie aspecten gekenmerkt:

De praktijk staat centraal.
Passend bij de behoefte en noodzaak aan kennis en kunde van de deelnemers.
Modulair opgebouwd zodat er naar behoefte aan kan worden gesloten.
De hieronder genoemde modules kunnen elk afzonderlijk worden ingekocht, modulair, of als een volledig opleidingsplan. De modules zijn zo ingericht dat zij elk afzonderlijk voor een concreet leerresultaat zorgen, maar dat het ook logisch samenhangt wanneer verschillende modules, of de totale opleiding wordt ingekocht.

BESCHRIJVING PER MODULE
Module 1: Doelgroepen en het inburgeringsstelsel
In deze cursusdag maakt de deelnemer kennis met de doelgroep inburgeringsplichtigen. We maken helder wie er exact in de doelgroep valt en welke opzet van inburgeringsprogramma hoort bij de verschillende soorten verblijf in Nederland. De deelnemer maakt kennis met het complete inburgeringsstelsel.

De cursus begint met een korte schets van de doelen bij de inburgeringswet, waarbij kort wordt ingegaan op het creëren van een integraal aanbod waarin het leren van de taal en meedoen aan de samenleving centraal staan. Ook de directe aanleiding om te komen tot dit nieuwe stelsel en de rol van de gemeente wordt behandeld. De cursusdag wordt afgesloten met een afsluitende opdracht. Deze bestaat uit een onderzoek en het opstellen van een overzicht met betrekking tot de mogelijkheden die de gemeente van de deelnemer heeft in het inburgeringsaanbod.

Resultaat
Na afloop heeft de deelnemer kennis opgedaan over het totale inburgeringstelsel. Hij weet met welke doelgroep hij komt te werken en is in staat tot het juiste aanbod te komen voor inburgeringsplichtigen. De deelnemer is zich bewust van de rollen die de gemeente heeft en welke elementen er zijn om op te handhaven.

Duur en doelgroep
1 dag fysiek training of 2 dagdelen online. Deze module is bedoeld voor de uitvoerder van de nieuwe inburgeringswet en op de hoogte moet zijn van de relevante uitvoeringsaspecten.

Module 2: Culturele sensitiviteit en interculturele communicatie
Om succesvol in contact te zijn met de doelgroep is het belangrijk dat de nieuwe inburgeringsconsulent zogenaamde culturele sensitiviteit ontwikkeld. Het is belangrijk om inzicht te kunnen hebben in het handelen van de doelgroep en verklaringen te kunnen vinden voor het feit waarom de inburgeraar dingen nou zo anders doet dan wat wij gewend zijn. Onlosmakelijk verbonden met dit thema is de zogenaamde interculturele communicatie. Welke taal moet je gebruiken om de inburgeraar in beweging te krijgen en zijn vertrouwen te winnen. Ook dit wordt behandeld in deze module. Tijdens deze cursusdag gaat er veel aandacht uit naar de culturele verschillen die er kunnen bestaan tussen professionals binnen de uitvoering van de inburgeringswet en de doelgroep.

Resultaat
Na het volgen van deze module is de deelnemer in staat om culturele verschillende te herkennen en te erkennen. Hierdoor lukt het als professional om beter in contact te komen met de doelgroep en te komen tot betere inburgeringsresultaten. De deelnemer weet namelijk welke interventies en communicatiemethoden het beste werken om tot het beste gezamenlijk gedragen resultaat te komen.

Duur en doelgroep
1 dag fysiek training of 2 dagdelen online. Deze module is bedoeld voor elke uitvoerder die te maken krijgt met doelgroepen uit verschillende culturele achtergronden.

Module 3: Participatie in de inburgeringswet 2022
Een groot deel van het te verwachten succes van het nieuwe stelsel is het feit dat taallessen hand in hand moeten gaan met participatie. Dit houdt in dat naast de lessen om de taal te leren de inburgeraar bezig is om een plek te vinden in de samenleving. Het hoogste einddoel is betaald werk zodat er geen beroep meer op bijstand wordt gedaan. Deze cursus begint met een voorbereidende opdracht waar de uitvoerder stil staat bij de vraag hoe hij de inburgering plichtige betrekt bij het opstellen van het inburgeringsplan en onderzoekt hoe werkgevers tegen de doelgroep aankijken. Tijdens de cursusdag wordt duidelijk gemaakt welke maatschappelijke participatie er tijdens de inburgering van een inburgering plichtige wordt verwacht. En vooral ook op welke wijze deze goed afgestemd kan worden op de overige inspanningen met betrekking tot inburgering. Als afsluitende opdracht reflecteert de deelnemer op zijn voorbereidende opdracht. Hij beoordeeld of er naar aanleiding van de cursusdag een reden is om de aanpak te wijzigen, wat is er al goed aan de eigen aanpak en op welke elementen kan de uitvoerder zijn benadering aanpassen?

Resultaat
Bij afronding van deze module heeft de deelnemer kennis opgedaan over de mogelijkheden ten aanzien van participatie. De deelnemer is hiermee in staat om de best passende plek bij een
inburgeraar te vinden en doordat hij in staat is de verwachtingen goed helder te maken, is de plaats ook duurzaam. Doordat de deelnemer op de juiste momenten weet te schakelen boekt de inburgeraar ook de juiste voortgang in zijn participatie.

Duur en doelgroep
1 dag fysiek training of 2 dagdelen online. Deze module is specifiek voor de proactieve inburgeringsprofessional waarvan wordt verwacht dat hij zelf de participatie-activiteiten organiseert en realiseert.

Module 4: Het sociaal domein in vogelvlucht
Van de professional in het sociaal domein wordt een brede kennis gevraagd. Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt onderdeel van dit sociaal domein, met de bedoeling om te komen tot een integrale inburgeringsroute. Daarom is het van belang dat de uitvoerder van de nieuwe inburgeringswet op de hoogte is van de belangrijkste wetten in het sociaal domein. Tijdens deze cursus bespreken we in vogelvlucht de belangrijkste wetten in het sociaal domein en is het principe van zelfredzaamheid de rode draad. Dit is alleen mogelijk als de inzet van voorzieningen uit het sociaal domein goed op elkaar zijn afgestemd dit wordt uitgebreid besproken.

Resultaat
Na afloop van de module heeft de deelnemer inzicht in de kaders en uitgangspunten van de belangrijkste wetten in het sociaal domein. En krijgen ze inzicht in wat er nodig is om tot een integrale afstemming van de ondersteuning te komen.

Duur en doelgroep
1 dag fysiek training of 2 dagdelen online. Deze module is bedoeld voor de uitvoerder van het nieuwe inburgeringsstelsel die op hoofdlijnen kennis wil hebben van de belangrijkste wetten in het sociaal domein.

Module 5: Persoonlijkheidsstijlen en psychische kwetsbaarheden
In deze module wordt aandacht geschonken aan de meest relevante persoonlijkheidsstructuren uit de DSM IV. Dit combineren met een training die inzicht in de dos en donts bij de verschillende psychische kwetsbaarheden die bestaan. Nu lijkt dit een universeel toepasbaar gegeven. Hier moeten echter de culture aspecten niet uit het oog verloren worden, sterker nog in bepaalde gevallen spelen deze achtergronden een nadrukkelijke rol bij de problematiek. Deze interactieve training bestaat naast theorie ook uit het opdoen van ervaringen in praktijksimulaties met behulp van beeldmateriaal en de bijdrage van een ervaringsdeskundige. Op deze dag worden de theorieën behandeld over psychische kwetsbaarheden en de tien persoonlijkheidsstijlen. De rode raad wordt telkens gevonden in de culture achtergronden die een rol spelen bij de problematiek.

Resultaat
Aan het eind van deze module is de deelnemer in staat tot het signaleren en herkennen van veel voorkomende psychische en psychiatrische problematiek en/of persoonlijkheidsstijlen en kent hier de culturele aspecten bij. Hierdoor ben je in staat om een juiste inzet van middelen, voorzieningen en externe ondersteuning tot stand te laten komen. Je weet het Plan Inburgering en Participatie goed aan te laten sluiten bij de situatie waarin de inburgeraar verkeert.

Duur en doelgroep
1 dag fysiek training of 2 dagdelen online. Deze module is bedoeld voor uitvoerders van het nieuwe inburgeringsstelsel die direct met de doelgroep werken en verantwoordelijk zijn voor het opstellen, en het begeleiden van de uitvoering, en evaluatie van het inburgeringsprogramma.

Module 6: Regievoering
Binnen de nieuwe inburgeringswet wordt meer en meer aangestuurd op integraal werken om de inburgering zo succesvol mogelijk te maken. De gemeente zet hiervoor een aanbod in waarin het inburgeringsaanbod is opgenomen, aangevuld met de bijkomende ondersteuning op andere leefgebieden. Als er sprake is van een bijstandsuitkering, dan is er ook sprake van financieel ontzorgen. Wanneer binnen het gezin van de inburgeraar aanvullende ondersteuning is op andere leefgebieden dan realiseert de gemeente dit op basis van de Jeugdwet of WMO. Op het gehele traject zal regie gevoerd moeten worden.

Resultaat
De deelnemer weet na afloop van deze module hoe het proces van regievoeren (monitoren en evalueren) kunt vormgeven.

Duur en doelgroep
1 dag fysiek training of 2 dagdelen online. Deze training is bedoeld voor uitvoerders van het nieuwe inburgeringsstelsel die verantwoordelijk zijn regisseren van het inburgeringsprogramma.

Doelgroep

Zie hierboven per module.

Resultaat

De nieuwe Inburgeringswet verzorgen wij bij onze opdrachtgevers in huis. De opleiding wordt dan volledig op de betreffende organisatie afgestemd en intern verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding: De nieuwe Inburgeringswet bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 10.006

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag