Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Integraliteit is in de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt geworden bij het werken in het Sociaal Domein. Uit verschillende onderzoeken van bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat mensen met een hulpvraag te maken krijgen met complexiteit van wet- en regelgeving. Niet zelden is er sprake van een stapeling van problematiek, al dan niet als gevolg ván de complexe wet- en regelgeving. Een goede eerste intake en juiste doorverwijzing aan de poort, naar zowel interne als externe partijen, is van groot belang voor de hulpvrager. Vervolgens is het belangrijk om regie te houden op het verdere proces.

Wyzer Academie heeft hier oog voor, en heeft de Opleiding Consulent Integrale Toegang Sociaal Domein ontwikkeld. Het doel: het opleiden van consulenten voor een generalistische eerstelijns functie waarbij een brede uitvraag/ intake plaatsvindt op alle domeinen. Dit zodat de inwoner op een juiste manier geholpen en doorverwezen wordt.
Dit kan plaatsvinden in een functie binnen de gemeente of binnen een wijkteam. Ook regievoering kan onderdeel zijn van deze functie: na de uitvraag en doorverwijzing naar de betreffende specialisten, behoudt de inwoner één aanspreekpunt binnen de gemeente/het wijkteam en dat is de consulent Integrale Toegang.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 11 dagen. Daarnaast worden de nodige e-modules aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met een toetsdag (dag 11).

Dag 1 Introductie Sociaal Domein / Inleiding Recht / Algemene wet bestuursrecht
De deelnemer krijgt een introductie in het sociaal domein en een kort overzicht van de voor zijn/haar functie van belang zijnde wet- en regelgeving. Ook wordt er uitleg gegeven over de functie en plaats binnen het sociaal domein van de consulent Integrale Toegang.

Om de functie consulent Integrale Toegang goed te kunnen uitoefenen is een basiskennis van het Nederlandse wetgevings- uitvoerings- en rechtssysteem en de Algemene wet bestuursrecht vereist. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Wat is recht?
 • Basisbeginselen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht
 • De rechtspraak in Nederland
 • De sociale zekerheid in Nederland
 • De basisbeginselen van de Algemene wet bestuursrecht

Dag 2 en 3 Wet maatschappelijke ondersteuning
In deze dagen komt aan de orde:

 • Het doel van de Wmo
 • Geschiedenis Wmo
 • Wie kan aanspraak doen op de Wmo
 • Welke maatwerkvoorzieningen zijn er
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Wonen: rollen en vervoersvoorzieningen
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Beschermd wonen en opvang
 • Actualiteiten en ontwikkelingen
 • Afpellen tijdens het onderzoek in eigen kracht, voorliggend veld en sociaal netwerk
 • Wat is een voorliggende voorziening
 • De meldcode

Na afloop van de twee dagen kent de deelnemer de basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hij/zij kan een inschatting maken of iemand recht heeft op een maatwerkvoorziening en kent het verschil tussen eigen kracht, sociaal netwerk en het voorliggende veld.

Dag 4 Jeugdwet
Doel van deze dag is het vergaren van basiskennis over de Jeugdwet en de uitvoering hiervan in de dagelijkse praktijk. De deelnemer is na afloop van deze dag bekend met de Jeugdwet op hoofdlijnen. De deelnemer kent de belangrijkste begrippen en de werking van de Jeugdwet en kan een inschatting maken of er recht is op ondersteuning vanuit de Jeugdwet.

In deze dag komt aan de orde:

 • Uitleg Jeugdwet/ Doelen
 • Verantwoordelijkheden Gemeente
 • Doel- en Rechtmatigheid Jeugdwet
 • Eigen Kracht
 • Proces vraag tot jeugdhulp
 • Ouderschap/ Ouderlijk gezag
 • Complexe echtscheiding
 • Hervormingsagenda Jeugd
 • Eisen aan kwaliteit
 • Boven gebruikelijke hulp
 • PGB in de Jeugdwet
 • Jeugdwet bij 18+

Dag 5 en 6 Participatiewet algemeen + Bijzondere bijstand en minimaregelingen
In deze dagen komt aan de orde:

 • Het doel van de Participatiewet
 • De geschiedenis van de Participatiewet
 • Waarvoor wordt (bijzondere) bijstand verstrekt?
 • Wie hebben er recht op bijstand
 • Begin- en einddatum van de uitkering, inclusief 30 dagenregeling en het voorschot
 • Rechten en verlichtingen, en gevolgen van het niet nakomen daarvan
 • De hoogte van uitkeringen en de verschillende normen
 • Kostendelers
 • Inkomen en vermogen
 • Vormen van bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Minimaregelingen
 • De aanvraag van een bijstandsuitkering
 • Actualiteiten/ ontwikkelingen

Na afloop van deze twee dagen kent de deelnemer de basis van de Participatiewet. Hij/zij kan een inschatting maken of iemand recht heeft op algemene en/of bijzondere bijstand en weet hoe een aanvraag doorgaans in zijn werk gaat.

Dag 7A Schuldhulpverlening
Het doel van deze halve lesdag is het scholen van de deelnemer in de Schuldhulpverlening op hoofdlijnen. Na afloop van de middag kent hij/zij de basisbegrippen en basisbeginselen.

In deze (halve) dag komt aan de orde:

 • Wat zijn problematische schulden
 • Preventie en vroegsignalering
 • De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)
 • Het minnelijke traject (MSNP)
 • Dwangakkoord
 • Wettelijk traject (WSNP)
 • Het Vrij te laten bedrag (VTLB)
 • Inkomensbeheer (Budgetbeheer/Beschermingsbewindvoering)
 • Actualiteiten

Dag 7B Voorliggende voorzieningen
In deze (halve) dag komt aan de orde:

 • De structuur van ons sociale zekerheidsstelsel. Hierin komen de uitvoerende instanties, de financiering van de regelingen en het onderscheid tussen werknemers- en volksverzekeringen en sociale voorzieningen aan bod.
  Aan de hand van een schematisch overzicht bespreken we de belangrijkste voorwaarden van elke voorliggende voorziening afzonderlijk. Hierbij is aandacht voor de belangrijkste toegangsvoorwaarden en verplichtingen die aan de regeling zijn verbonden. Daarnaast wordt ook de samenhang van de regelingen uitgelegd.
 • De belangrijkste voorliggende regelingen worden behandeld. Denk aan de Aow, de Anw, de WW, Ziektewet, etc.

Na afloop van deze halve dag kent de deelnemer de verschillende voorliggende voorzieningen op hoofdlijnen en kent hij/zij de basisbegrippen en basisbeginselen.

Dag 8 Regie voeren
In deze dag komt aan de orde:

 • Het principe en belang van een sociale kaart
 • Ondersteuningsvragen helder krijgen
 • Oefenen met in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte
 • Doelen en resultaten formuleren
 • Multiprobleemgezinnen en ouder- en kind problematiek die binnen de doelgroep spelen
 • Hoe zorg je voor duurzame resultaten?
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid en het participeren nader belicht
 • Eigen verantwoordelijkheid en inschakelen van het netwerk

Na afloop van de dag weet de deelnemer hoe hij/zij het proces van regievoeren (monitoren en evalueren) kan vormgeven. Ook weet de deelnemer hoe hij/zij als regievoerder het best kan bewegen tussen de hulpvrager en partijen die meewerken aan de eindoplossing en het spanningsveld waarin de professional zich begeeft als het gaat om prioriteren van werkzaamheden.

Dag 9 Gesprekstechnieken / Vraagverheldering voor professionals sociaal domein
Gespreksvoering, benaderingswijze en het stellen van de juiste vragen zijn essentieel voor een goede doorverwijzing. Tijdens de twee afsluitende dagen wordt er gewerkt aan gespreksvoering. Hoe kom je achter de vraag-achter-de-vraag? In deze dagen wordt ingegaan op verschillende gesprekstechnieken en methodieken behorende bij een integrale aanpak.

Dag 10 Praktijksimulatie
Tijd om de geleerde theorie toe te passen! Tijdens deze praktijkdag werken we met een professionele acteur. Je bereidt een gesprek voor aan de hand van een dossier, vervolgens voer je het gesprek en vervolgens stel je een gedetailleerd rapport over de situatie en de te nemen vervolgstappen. Tijdens het afhandelen van het dossier ontvang je continu feedback en individuele begeleiding van de docent.

Dag 11 Toetsdag en afronding
De opleiding wordt afgesloten met een toets.

E-modules
Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met verschillende e-modules, waaronder de modules;

 • Inburgering
 • Integraal werken en privacy
 • Module Gemeentelijke context
 • Module Motiverende Gespreksvoering

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor zowel starters als professionals in het sociaal domein/voorliggend veld die zich willen scholen op integraal werken aan de poort. Dit programma is daarom ook interessant voor medewerkers van een sociaal team of wijkteam waarin integrale vraagstukken beantwoord moeten worden.

Ben je starter? Deze opleiding is geschikt voor starters met een HBO of MBO+ opleiding, bijvoorbeeld met een financiële achtergrond en een paramedische/verpleegkundige achtergrond.

Resultaat

Na de opleiding heeft de consulent basiskennis van alle relevante wetten en regelingen binnen het sociaal domein. De consulent is in staat om de situatie van een inwoner op een dusdanige manier uit te vragen, dat de juiste hulpvraag/hulpvragen gedestilleerd wordt/worden. Daarnaast is hij/zij in staat om regie te voeren op het verdere proces.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding Consulent Integrale Toegang Sociaal Domein bedraagt € 4.225,00

Locatie & Data

 • Woensdag 2 oktober 2024 , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Deze opleiding gaat starten op woensdag 2 oktober. De exacte planning volgt snel.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs via: academie@wyzer.nl of op telefoonnummer 030- 7740100.

Cursus ID: 10.011

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag