Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Opleiding backoffice medewerker | medewerker uitkeringssadministratie

tenderspecialist
 • Opleiding
 • Beroepsopleidingen & Participatiewet
 • 3500
 • 8 dagen

Er is een grote vraag naar backoffice medewerkes | medewerkers uitkeringsadministratie bij lokale overheden. Om deze reden heeft Wyzer Academie een korte en krachtige Opleiding tot backoffice medewerker ontwikkeld.
Tijdens deze opleiding word je opgeleid allround backoffice medewerker Sociaal Domein en medewerker uitkeringsadministratie. Hierna kan je ook aan de slag in een gecombineerde functie.

Als backoffice medewerker sociaal domein ben je goed in orde creëren en het behouden van structuur. Je verwerkt mutaties, hebt contact met ketenpartners én volgt de wet- en regelgeving op het gebied van Participatie, Jeugd & Wmo die nodig is om jouw taken naar behoren uit te voeren.
Een backoffice medewerker voert onder andere onderstaande taken uit:

 • Het afhandelen, controleren en verwerken van verschillende opdrachten;
 • Maken van uitkerings- en beëindigingsberekeningen;
 • Verweken maatwerkvoorzieningen en beschikkingen;
 • Signaleren van knelpunten en aandragen van verbeterpunten;
 • Communiceren met verschillende afdelingen;
 • Jij bent de rode draad binnen gemeenten;

Programma

De opleiding is uit verschillende onderdelen opgebouwd die niet zozeer modulair, maar op een natuurlijke wijze in samenhang met elkaar behandeld worden. Naast de theorie worden veel praktijkgerichte opdrachten gemaakt en besproken. De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets.
Indien de gehele opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Module 1: Inleiding Participatiewet – 0,5 dag
Om de functie van backoffice medewerker goed te kunnen uitoefenen is een basiskennis van de Participatiewet (PW) vereist.
Daarom komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Het doel een Participatiewet
 • De geschiedenis van de PW
 • De sociale Zekerheid in Nederland
 • De financiering van de bijstand
 • Wie hebben er recht op bijstand
 • Begin- en einddatum van de uitkering, inclusief 30 dagenregeling
 • Rechten en verlichtingen, en gevolgen van het niet nakomen daarvan.
 • De Hoogte van uitkeringen en de verschillende normen
 • Kostendelers
 • Inkomen en vermogen.
 • Algemene en bijzondere Bijstand

Module 2: De netto uitkering – 1 dag
Tijdens dit onderdeel komt de opbouw van de uitkering en het korten van inkomsten aan de orde. We besteden aandacht aan de relatie met het wettelijk minimumloon, de opbouw van de uitkering, de financiering van de bijstand, het verschil tussen algemene bijstand en bijzondere bijstand, de berekening van het vakantiegeld, de soorten inkomsten die wel/niet op de uitkering worden gekort, het transactiestelsel, de 30-dagen regel (de ingangsdatum van de uitkering), aandachtspunten bij het korten van inkomsten, het effect van cessies, eventuele verlagingen als gevolg van de gemeentelijke afstemmingsverordening, inhoudingen als gevolg van verrekening en ten gevolge van beslag, vaststelling en eventuele zekerheidstelling van bijstand aan klanten met een eigen woning en de vermogensvaststelling.

Module 3: Loonstrookanalyse – 1 dag
Veel uitkeringsgerechtigden hebben naast hun bijstand nog een andere vorm van inkomen.
Om de uitkering juist vast te stellen, is het van belang dat salaris- en uitkeringsspecificaties. specificaties goed geïnterpreteerd kunnen worden.
Tijdens deze dag komen onderstaande onderwerpen aanbod:

 • Het lezen van verschillende specificaties
 • Zijn loonheffingskortingen wel of niet toegepast.
 • Belastbaar loon en netto loon.
 • Het verschil tussen netto loon en het te korten bedrag.
 • Het transactiestelsel
 • Doorbetaald en uitgesteld inkomen.
 • De verwerking van inkomsten boven de norm.
 • Loon in natura; auto of fiets van de zaak
 • Eindejaarsuitkeringen en individueel keuze budget.

Module 4: De gemeentelijke context – 1 dag
Waar kom je te werken? Wat kenmerkt een gemeentelijke organisatie? Wat is politiek en wat is de invloed ervan op je werk? Hoe ziet een ambtelijke attitude eruit en hoe ga ja om met de verschillende belanghebbenden?
Tijdens deze dag komen onderstaande onderwerpen aanbod:

 • Ambtelijke en bestuurlijke functies binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Gedragingen die horen bij een ambtenaar;
 • Taken en verantwoordelijkheden van de bestuursrollen binnen een gemeentelijke organisatie (wethouder/college/raad).

Module 5: De bruto uitkering en ioaw-z – 1 dag
In deze module komen onderstaande aan de onderwerpen aanbod.

 • Belaste en onbelaste uitkeringen, de fiscale heffingskortingen, het begrip bruto;
 • De voorlopige vaststelling van de bruto uitkering;
 • De definitieve vaststelling van de bruto uitkering;
 • De bruto uitkering en partneralimentatie;
 • De berekening van de IOAW en IOAZ;
 • Kostendelersnorm;
 • Afwijkende grondslagen;
 • Samenloop IOAW/Z met bijstand.

Module 6: Inleiding in de Wmo.
Tijdens dit onderdeel hebben we aandacht voor de Wet maatschapelijke ondersteuning. Tijdens deze dag krijg je inzicht in de wet en in welke kaders er gewerkt wordt. Wat voor maatwerkvoorzieningen er zijn en hoe en rapport er uit ziet. Hoe gaat het proces van een melding tot een beschikking? En hoe ziet een beschikking er uit? Daarnaast wordt er in dit onderdeel aandacht besteed aan de eigen bidjrages vanuit het CAK, de Sociale verzekeringsbank, Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget.

Module 7: Inleiding Jeugdwet
Verder staan wij stil bij de rol die de Jeugdconsulent heeft ten aanzien van het thema verantwoorde zorg. Dat de zorg doelmatig is. Dat de zorg aansluit bij de toewijzing en, minstens zo belangrijk, naadloos, aansluit bij de cliënt. De jeugdwet heeft daartoe enkele bepalingen. Deze geven richting aan het doel van de zorg en de kwaliteit van de zorg. In deze training willen we jullie meenemen in de relevante bepalingen van de Jeugdwet op dit vlak. Dit doen we aan de hand van casuïstiek. We denken dat we jullie zo een goed beeld kunnen geven van:
Wat is de rol van de consulent bij verantwoorde zorg? Met uitleg wat de jeugdwet verstaat onder verantwoorde zorg.
Doel: inzicht in wettelijke kaders die van belang zijn voor een (goede) invulling van de rol als poortwachter en bewaker van gepaste of verantwoorde zorg.
Hoe kunnen de wettelijke kaders helpen bij beslissingen ten aanzien van toekennen van zorg?
Zorgvuldig onderzoek, doelmatige zorg, hogere doelen van wmo en jeugdwet
Hoe pakt de gemeente een rol bij directe verwijzingen (medische verwijsroute en GIs) en hoe wordt er omgegaan met de afbakening tussen Jeugdwet en andere wetten/ denk hierbij aan WMO, Participatie, Onderwijswet, ZVW en de WLZ.

Module 8: Jij als professional – 1 dag (optioneel)
De cursisten gaan aan de slag met de basis technieken van effectieve communicatie: LSD, omgaan met weerstand, feedback ontvangen & geven, actief luisteren en verwachtingen managen. Ook staan de deelnemers in deze sessie stil bij hoe een professionele werkhouding eruit ziet en hoe je samenwerkt.
Na deze interactieve training kun je de methoden van effectieve communicatie toepassen zoals:

 • Luisteren, samenvatten & doorvragen;
 • Weerstand ombuigen;
 • Feedback geven & ontvangen;
 • Actief luisteren;
 • Verwachtingen managen;
 • Ook kunnen zij duiden hoe een professional handelt op de werkvloer en ontdekken ze hun eigen (professionele) attitude.

Module 9: Kennistoets 0,5 dag
De gehele opleiding wordt afgesloten met een kennistoets, waarin de behandelde theoretische onderwerpen aan de orde komen. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat met eindcijfer.

Huiswerk
De opleiding is interactief opgebouwd en we werken veel aan de hand van praktijkopdrachten. De deelnemers krijgen ook huiswerkopdrachten mee, waardoor er sprake is van een voltijds studiebelasting in de opleidingsweken. Wanneer we de opleiding in company verzorgen, dan is het mogelijk om een of meerdere extra praktijkdagen in de opleiding te voegen waarop de deelnemers onder begeleiding van de docent met praktijkcasuïstiek aan de slag gaan.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en/of vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie van Backoffice medewerker of uitkeringsadministrateur nodig zijn.
Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen. Wij informeren graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de PW, de aanverwante wet- en regelgeving en de systematiek van de uitkeringsberekening om de functie van financieel medewerker te kunnen uitoefenen. Door de wijze van presentatie van de leerstof in combinatie met de uit te werken opdrachten, zullen de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk kunnen toepassen.

Lesmateriaal

Het materiaal bestaat uit het handboek Uitkeringsadministratie, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding backoffice medewerker | medewerker uitkeringssadministratie bedraagt € 3.500,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 10.002

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag

Deze opleiding wordt als In Company training aangeboden.