Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het werk van een Wmo consulent bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de participatiebelemmeringen van inwoners van een gemeente, het voeren van keukentafelgesprekken na een melding en het eventueel innemen en afhandelen van aanvragen voor voorzieningen op grond van de Wmo 2015.
Als Jeugdconsulent ga je op huisbezoek bij gezinnen met jeugd- en opvoedvragen. Tijdens het keukentafelgesprek verheldert en analyseert de consulent de hulpvraag(en). Hierbij houdt de consulent oog voor alle domeinen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Denk hierbij aan de WMO, maar ook Participatie en de schuldhulpverlening. Dit wordt ook wel de brede uitvraag genoemd. Hierbij is het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur. Als jeugdconsulent neem je een besluit over de in te zetten hulp gebaseerd op de Jeugdwet i.c.m. eventuele andere wetten. Als spin in het web is het als jeugdconsulent van belang dat je in staat bent om contacten te onderhouden met lokale en regionale instellingen en met zorgaanbieders op het gebied van de jeugdhulp.
Wanneer een inwoner ondersteuning heeft vanuit de jeugdwet en 18 jaar wordt dan zal deze ondersteuning moeten worden overgedragen naar de Wmo. Deze overdracht kent meerdere implicaties en verloopt niet altijd even vlekkeloos. Deze training geeft handvaten voor het procesmatige verloop van de overdracht, een betere integrale samenwerking en voor het voeren van gesprekken waarin weerstand wordt ervaren bij de inwoner.
Deze training is praktijkgericht en interactief. Er wordt veel geoefend met casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers. De dag staat in het tekenen van actief leren en toepassen. Om aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen van de medewerkers werken de docenten met praktijkopdrachten, wordt er ruimte gegeven om met vaardigheden te experimenteren en worden reflectiemomenten aangediend. Naast het inzetten van de omgekeerde toets, wordt er gewerkt met verschillende leervormen.

Programma

Naast kennisoverdracht wordt er bij deze training gewerkt met het oefenen van casuïstiek.
Hoe zet je effectieve vaardigheden in en welke houding is passend bij het gedrag in de interactie met de cliënten. In deze interactieve praktijk- en ervaringsgerichte training vergroten de medewerkers hun kennis, communicatieve vaardigheden en leren zij adequaat, vraaggericht, methodisch en snel de vragen te verhelderen, weerstanden om te buigen en waar mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht. Dit gebeurt onder begeleiding van twee ervaren trainers.
Voorbereiding
Voorafgaand aan de training wordt alle deelnemers gevraagd een uitdagende casus met als onderwerp (her)indicatie in te brengen om aan te sluiten bij hun leerbehoefte. Ook is er de gelegenheid aan alle deelnemers een leerbehoefte te omschrijven zodat er zo goed mogelijk kan worden geoefend.

Doelgroep

Deze training is voor alle jeugd- en Wmo consulenten die in de praktijk te maken hebben met inwoners 18- / 18+. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden.

Resultaat

We kijken naar de reikwijdte van de Jeugdwet en staan stil bij de afbakening van alle overige wetten binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan de Onderwijswet, WMO, Participatie, ZVW, en WLZ.
Aan het eind van deze training zijn de deelnemers in staat de vraag achter de vraag te achterhalen en weerstanden om te buigen door samen met de client een passend voorstel te formuleren wat aansluit bij de ondersteuningsvraag.
Verder leert de deelnemer hoe om te gaan met de verlengde jeugdzorg en wordt duidelijk op welke wijze jongeren een goede overgang kunnen gaan ervaren naar andere wetgeving.
We kijken naar de risicos van verlengde Jeugdwet en ook staan we stil bij de wijze waarop de pleegzorg omgaat met het cliënten die de leeftijd van 18 jaar bereiken.
We staan stil bij methodieken die de professional ondersteunt bij het proces rondom het inzetten van zorg na de 18e. Tot slot bespreken we welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van mentorschap, bewindvoering of curatele.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Integrale samenwerking Jeugd Wmo (18-/18+) bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Maandag 1 januari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te
Inschrijven

Cursus ID: 50.121

Opleidingsagenda

  1. Integrale samenwerking Jeugd Wmo (18-/18+) Maandag 1 januari 2024 10.00 - 16.30 uur € 495,00 Inschrijven