Omschrijving

De Participatiewet (PW) is het sluitstuk van onze verzorgingsstaat. Dit houdt in dat bij een beroep op bijstand getoetst moet worden op de aanwezigheid van een voorliggende voorziening. Kennis over deze voorzieningen is onmisbaar bij het afhandelen van een aanvraag voor een bijstandsuitkering. Wanneer deze kennis ontbreekt bestaat het risico dat niet alle mogelijkheden buiten de bijstand worden aangesproken. De gemeente kan met een gedegen onderzoek naar voorliggende voorzieningen besparen op de uitkeringslasten. En de uitvoerder is met deze kennis in staat om een inwoner goed door te verwijzen in ons stelsel van sociale zekerheid.

Inschrijven

Programma

Aan het begin van de cursus leggen we de structuur van ons sociale zekerheidsstelsel uit. Hierin komen de uitvoerende instanties, de financiering van de regelingen en het onderscheid tussen werknemers- en volksverzekeringen en sociale voorzieningen aan bod.

Aan de hand van een schematisch overzicht bespreken we de belangrijkste voorwaarden van elke voorliggende voorziening afzonderlijk. Hierbij is aandacht voor de belangrijkste toegangsvoorwaarden en verplichtingen die aan de regeling zijn verbonden. Daarnaast wordt ook de samenhang van de regelingen uitgelegd.

De onderstaande regelingen komen aan bod tijdens deze cursus:

 • Algemene ouderdomswet (Aow);
 • Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • Algemene kinderbijslagwet (Akw);
 • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Aio);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia);
 • Private aanvulling ww en wga (Paww);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz);
 • Ziektewet (Zw);
 • Inkomensvoorziening oudere werklozen (Iow);
 • Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw);
 • Inkomensvoorzieningen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);
 • Jeugdwet (Jw).

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die moet beoordelen of er een recht bestaat op bijstand.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de basisvoorwaarden van de meest voorkomende voorliggende voorzieningen. Je kent de structuur van de nederlandse sociale zekerheid en je bent in staat een goede check te doen op voorliggende voorzieningen. Je kunt de inwoner goed doorverwijzen en kunt je rol als poortwachter of intaker goed vervullen.

Bij deze cursus verstrekken wij een cursusmap en een handboek participatiewet.

Opleidingsagenda

 1. Cursus voorliggende voorzieningen Woensdag 13 oktober 2021 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Cursus voorliggende voorzieningen Maandag 10 januari 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 3. Cursus voorliggende voorzieningen Woensdag 18 mei 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 4. Cursus voorliggende voorzieningen Dinsdag 25 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Online Inschrijven