Omschrijving

Deze driedaagse cursus geeft inzicht in hoe de leerplicht in Nederland werkt.
Hoe zit de regelgeving rond leerplicht in elkaar? De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere specifieke wettelijke taken. De leerplichtambtenaar als toezichthouder is daarin een belangrijk onderdeel. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Tijdens deze cursus wordt het werkveld van onderwijs vanuit diverse perspectieven belicht en in het bijzonder vanuit de positie van de leerplichtambtenaar. Welke taken en bevoegdheden heeft een leerplichtambtenaar, die als bijzondere ambtenaar (BOA) ook handhavend kan optreden? Alle facetten rond de leerplicht komen aan bod, zoals schoolplicht, spijbelen, voortijdig schoolverlaten en de methodische aanpak schoolverzuim.

Inschrijven

Programma

De cursus bestaat uit drie aaneengesloten dagen.

Dag 1 – Introductie leerplicht en primair onderwijs
Tijdens de eerste dag worden de deelnemers in de ochtend meegenomen naar het theoretisch werkveld van onderwijs en staat in de middag de leerling in het primair onderwijs centraal. Deze onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie Nederlandse onderwijssysteem en welke vormen van onderwijs zijn er in Nederland?
 • De rol van de leerplichtambtenaar, ouders, de school en gemeente
 • Uitleg en toelichting op de wet en regelgeving, toezicht en registratie van verzuim
 • De privacywetgeving en aandachtspunten vanuit de AVG
 • Verzuim specifiek op primair onderwijs
 • Signalen van verzuim waaronder luxeverzuim, herkennen en maatregelen
 • Leerlingen met zorg, samenwerkingsverbanden en vormen van vrijstelling.

Dag 2 – Voortgezet onderwijs tot startcertificaat
Tijdens deze tweede dag staat de leerling vanuit het voortgezet onderwijs centraal en welke mogelijkheden en maatregelen zijn er om tot een startcertificaat of diploma te komen. Er is ook aandacht voor jeugdigen met specifieke zorgvragen. De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • Toelichting op vormen van voortgezet onderwijs
 • Wat is kwalificatieplicht, voortijdig schoolverlaten en methodische aanpak schoolverzuim
 • Maatregelen schorsen en verwijderen of boete
 • De rol van de leerplichtambtenaar, ouders, jeugdige, de school en gemeente
 • Samenhang met Wmo, samenwerkingsverbanden en Participatiewet
 • Werken naar toegang arbeidsmarkt

Dag 3 – De leerplichtambtenaar in de praktijk
De laatste dag geeft een inkijkje hoe de leerplichtambtenaar te werk gaat. De rol van de leerplicht wordt belicht vanuit een BOA onderwijs uit de praktijk. Wat betekent het om aan de slag te gaan in een gemeente en welke vraagstukken kan je tegen komen en hoe ga je te werk? Er is aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Handhaven en maatregelen waaronder HALT
 • Hoe gaat de samenwerking met Ketenpartners zoals Samenwerkingsverbanden PO en VO, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg, de politie
 • Hoe werkt de Meldcode Veilig Thuis en Verwijsindex risicojongeren
 • Voorbeelden van werken met Methodische aanpak schoolverzuim (MAS) en begeleiden van potentiële uitvallers
 • De samenhang met Participatiewet en jobcoach
 • Optie van bezwaar en beroep voor ouders en jeugdigen
 • Welke vervolgstappen zijn mogelijk tot Leerplichtambtenaar (BOA Domein III)

Tijdens alle dagen is er uitgebreid de mogelijkheid om aan de hand van casuïstiek de lesstof te behandelen

Doelgroep

Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten over de leerplicht. Na de cursus heb je ruime achtergrondinformatie om de stap naar de BOA opleiding te nemen. De cursus is ook gericht op medewerkers in het onderwijs of sociaal domein die in hun werkzaamheden betrokken zijn bij leerplichtige jeugdigen. Denk aan:

Medewerker RMC
Medewerker Zorgadviesteam (ZAT)
Zorgcoördinator
Medewerker sociaal domein Jeugd en of Participatiewet
SKJ Jeugdhulpverlener
Beleidsmedewerker jeugd

Resultaat

Na afloop van deze cursus weet je hoe de leerplicht in de praktijk is vormgegeven. De rollen en taken die er zijn bij de uitvoering van de leerplichtwet en het toezicht daarop zijn bekend.

Door de opgedane kennis en inzichten kun je beter inspelen op de vragen vanuit jeugdigen of ouders die betrekking hebben op de leerplicht.

Ook weet je wat er nodig is om als leerplichtambtenaar aan de slag te kunnen gaan of om BOA Onderwijs te kunnen volgen.

Nb. Het behalen van het BOA-certificaat is geen onderdeel van deze cursus. De BOA domein onderwijs (III) akte kan worden behaald via het landelijke ExTH-examen. Na aanstelling en beëdiging bij een gemeente kan je als BOA gaan werken.

Opleidingsagenda

 1. Cursus introductie leerplicht Maandag 29 augustus 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 29 augustus 2022
  2. Dinsdag 30 augustus 2022
  3. Woensdag 31 augustus 2022
  09.30 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven