Omschrijving

Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet gaat vormen begint zo langzamerhand vorm aan te nemen. Met de komst van de Omgevingswet worden regels uit verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet. Het gaat hierbij om regels over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Naast alle voorlichting vanuit het ministerie zijn veel wetsteksten inmiddels bekend of vergevorderd ontwikkeld.

Inschrijven

Programma

Op basis van deze informatie kan nu op hoofdlijnen inzicht worden gegeven in de werking van de nieuwe regelgeving. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan:
-de opbouw van de wet en de bijbehorende besluiten;
-de algemene doelstellingen van de Omgevingswet;
-omgevingsvisie en omgevingsplan;
-omgevingsvergunning;
-het overgangsrecht;
-gevolgen voor de (gemeentelijke) organisatie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die straks gaat werken met de Omgevingswet bij de lokale overheid als beleidsmedewerker, vergunningverlener, toezichthouder of handhaver op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, natuur of milieu. Voor het volgen van de cursus is enige kennis van het huidige stelsel van het omgevingsrecht noodzakelijk.

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen en basisbeginselen van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. De cursus biedt de basiskennis voor het volgen van gespecialiseerde trainingen op het gebied van de Omgevingswet die gericht zijn op bijvoorbeeld vergunningverlening of het opstellen van het Omgevingsplan.

Opleidingsagenda

  1. Cursus inleiding in de omgevingswet Donderdag 1 december 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven