Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Gemeentelijke organisaties hebben voortdurend behoefte aan nieuw personeel. De nieuwe medewerkers komen soms net van school, uit het bedrijfsleven of uit andere maatschappelijke organisaties. Veelal missen zij kennis over de rol van de gemeente in het Nederlandse staatsbestel, de gemeentelijke organisatie, politieke verhoudingen en de rechten en plichten die volgen uit een ambtelijke status. Om nieuwe ambtenaren deze basiskennis in korte tijd bij te brengen, heeft Wyzer Academie de Basisopleiding voor gemeenteambtenaren ontwikkeld. Deze opleiding is een must voor iedereen die begint als ambtenaar binnen een gemeentelijke organisatie.

Programma

De opleiding bestaat uit vier modules van een dag.

Module 1: Staatsrecht, gemeenterecht en bestuursrecht
Tijdens deze module wordt in hoofdlijnen het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Dit is noodzakelijk voor een goede begripsvorming en plaatsbepaling van de werkzaamheden als ambtenaar. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de organisatie van de overheid in algemene zin en meer in het bijzonder aan de organisatie van de gemeentelijke overheid met de bijbehorende afdelingen, functies en politieke verhoudingen. Ook zal worden gekeken hoe gemeenten aan het geld komen om hun taken uit te voeren. Bijzondere aandacht is er voor de inhoud van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Module 2: Het ambtenarenrecht
In deze module staan onder meer de volgende onderwerpen centraal:

het ambtenarenrecht in verhouding tot het arbeidsrecht;
de dienstverhouding met de overheid;
de te onderscheiden soorten aanstellingen;
de financiële aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
de ontslaggronden;
werkloosheid en uitkeringen;
de rol van de ambtenarenrechter.
Module 3: Gemeentelijk beleid
Wat is gemeentelijk beleid? Wat is de juridische status van de diverse beleidsvormen? Welke beleidsterreinen zijn er te onderscheiden? Wat is de rol van de politiek en het bestuur bij de totstandkoming van beleid? Hoe zit de beleidscyclus in elkaar? Hoe wordt beleid geëvalueerd? Deze en andere vragen worden in deze module beantwoord.

Module 4: Privacyregels, (overheids)aansprakelijkheid en geheimhoudingsverplichtingen
In deze module wordt ingegaan op de speciale positie van een ambtenaar ten aanzien van de maatschappij. Zo gaat een ambtenaar veelal om met persoonlijke informatie van burgers en bedrijven, dient hij zich klantvriendelijk op te stellen, kan hij beslissingen nemen die tot rechtszaken kunnen leiden en kan zijn handelen leiden tot materiële en immateriële schade bij (burgerlijke) partijen. Veel gemeenten kennen ethische gedragscodes. Tijdens deze module wordt in dat kader ingegaan op de verplichtingen van een gemeenteambtenaar, de beperkingen die worden gesteld aan zijn optreden en aan de risicos van zijn handelen of nalaten.

TOETS/CERTIFICAAT
De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets, die de deelnemers thuis dienen te maken. Indien hier een onvoldoende voor wordt gescoord, volgt een herkansing (bij de prijs inbegrepen). Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die start als ambtenaar binnen een gemeentelijke organisatie.

Resultaat

Het doel van deze opleiding is om de deelnemers de basiskennis mee te geven om met voldoende bagage en vertrouwen binnen de gemeentelijke organisatiestructuur te kunnen functioneren.

De Basisopleiding voor gemeenteambtenaren verzorgen wij bij onze opdrachtgevers in huis. De opleiding wordt dan volledig op de betreffende organisatie afgestemd en intern verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basisopleiding voor gemeenteambtenaren bedraagt € 0,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 60.012

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag