Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs

adviseur van de toekomst
 • Zwolle & Utrecht
 • Introductie
 • Participatiewet
 • 2745
 • 7 dagen

Bij lokale overheden, in het bijzonder bij (intergemeentelijke) afdelingen Werk & Inkomen, is grote vraag naar financieel-administratief medewerkers (uitkeringsadministrateurs). Om deze reden heeft Wyzer een praktische basisopleiding ontwikkeld. Hiermee kunnen administratief medewerkers zich snel de relevante basiskennis eigen maken.

Programma

Het betreft een 7-daagse opleiding, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Dag 1 Inleiding Participatiewet
Om de functie van financieel medewerker goed te kunnen uitoefenen is een basiskennis van de Participatiewet (PW) vereist. Daarom komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Het doel van de Participatiewet
 • De geschiedenis van de Participatiewet
 • Het stelsel van de sociale zekerheid in Nederland
 • De financiering van de bijstand
 • Wie hebben er recht op bijstand
 • Begin- en einddatum van de uitkering, inclusief 30 dagenregeling
 • Rechten en verlichtingen, en gevolgen van het niet nakomen daarvan
 • Middelen, inkomen en vermogen
 • Bijzondere Bijstand, en overige minimaregelingen

Dag 2: De netto uitkering
In deze module worden de opbouw en de hoogte uitkering zelf bekeken.
Hierin komt aan de orde:

 • De opbouw van de uitkering
 • De hoogte van uitkeringen en de verschillende normen en kostendelers
 • De berekening van het vakantiegeld
 • Welke inkomsten worden wel of juist niet gekort op de uitkering
 • De inkomstenkorting en de vrijlatingen
 • De verwerking van inkomstenverklaringen
 • Beslag en andere inhoudingen op de uitkering

Dag 3 Inkomen
Veel uitkeringsgerechtigden hebben naast hun bijstand nog ander inkomen. Om de uitkering juist vast te stellen, is het van belang dat salaris- en uitkeringsspecificaties goed geïnterpreteerd en verwerkt kunnen worden. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De opbouw van een salaris- of uitkeringsspecificatie
 • Zijn loonheffingskortingen wel of niet toegepast
 • Welke onkostenvergoedingen moeten wel of niet gekort worden
 • Bruto,belastbaar loon en netto loon.
 • Het verschil tussen netto loon en het te korten bedrag.
 • Het transactiestelsel, nabetalingen, eenmalige betalingen zoals IKB en Eindejaarsuitkering
 • Omrekenen andere perioden (4-weken) naar maandloon
 • Hoe om te gaan met ander inkomen dan loon of uitkering

Dag 4 Bijstand en belastingen
De uitkeringsgerechtigden hebben veelal te maken met toeslagen en heffingskortingen. Er zijn ook veel mensen die een belastingaanslag of een teruggave krijgen. Om de aanslagen te kunnen beoordelen komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Een globaal overzicht van de fiscale regelgeving
 • Definitieverschillen tussen de bijstandswetgeving en de fiscale wetgeving
 • De mogelijke heffingskortingen
 • Alimentatie en belastingen
 • De fiscale effecten van partnerinkomen
 • De voorlopige teruggaaf en de uitbetaling
 • De gevolgen voor de inkomstenkorting
 • De werking van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen op basis waarvan de Belastingdienst huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en ook kindgebonden budget verstrekt;

Dag 5 De bruto uitkering en IOAW/IOAZ
Over de bijstandsuitkeringen wordt eventueel ook loonheffing afgedragen. Om de juiste loonheffing te kunnen bepalen behandelen we:

 • Belaste en onbelaste uitkeringen,
 • Het begrip bruto in de bijstand
 • De definitieve vaststelling van de bruto uitkering,
 • De bruto uitkering en partneralimentatie
 • De (berekening van) jaaropgave

Naast bijstand worden er door de gemeente ook uitkeringen verstrekt krachtens de IOAW en IOAZ. Dit zijn bruto uitkeringen. Om deze juiste te kunnen vaststelle wordt het volgende behandeld.

 • Wie heeft er recht op IOAW of IOAZ, en herleving van het recht.
 • De grondslagen, kostendelers en afwijkende grondslagen
 • De bruto uitkering, heffingskortingen
 • Welke inkomsten zijn van invloed
 • Samenloop IOAW/Z met bijstand

Dag 6 Terugvordering
Als er ten onrechte of te veel is betaald zal terugvordering aan de orde zijn. Om de terugvordering juist vast te stellen, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wanneer kan (of moet) worden teruggevorderd op grond van de PW, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004
 • Waarom en wanneer moet het recht op bijstand worden herzien of ingetrokken
 • Wanneer is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd
 • Hoe wordt het netto vorderingsbedrag berekend
 • Hoe wordt het bruto vorderingsbedrag berekend
 • De inhouding op de lopende uitkering
 • Verrekening met het UWV en/of anderen

Dag 7 Voorliggende voorzieningen, Zelfstandigen
In het kader van de inkomstenkorting krijgt de financieel medewerker regelmatig te maken met inkomsten uit voorliggende voorzieningen. In dit onderdeel worden de belangrijkste voorliggende voorzieningen en de betreffende uitvoerende uitkeringsinstanties besproken.

 • Volksverzekeringen (AOW, ANW, Kinderbijslag)
 • Uitkeringen bij Werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid

In de Participatiewet is een speciale regeling voor Zelfstandigen, het Bbz 2004. We behandelen deze alsmede de mogelijkheid om bijstand te verlenen aan diegenen die niet tot de doelgroep van het Bbz 2004 behoren

 • BBz 2004 bijstand voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal
 • Doelgroepen Bbz 2004
 • Definitieve vaststelling
 • Overige zelfstandigen
 • Rentereductie

Doelgroep

Deze opleiding is gericht op (nieuwe) medewerkers uitkeringsadministratie, of diegenen die dat willen worden!

Resultaat

Na deze opleiding kan de cursist zelfstandig werkzaamheden verrichten op het gebied van uitkeringsadministratie: het opvoeren en muteren van uitkeringsgegevens, het verwerken van beslag en andere inhoudingen, het (her)berekenen, en de verwerking van inkomsten.

Het materiaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven van Wyzer: Handboek Uitkeringsberekeningen, Zakboek Bijstand en Belastingen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs bedraagt € 2.745,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 17 september 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 17 september 2024
  2. Dinsdag 24 september 2024
  3. Dinsdag 1 oktober 2024
  4. Dinsdag 15 oktober 2024
  5. Dinsdag 22 oktober 2024
  6. Dinsdag 29 oktober 2024
  7. Dinsdag 5 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 4 november 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 4 november 2024
  2. Maandag 11 november 2024
  3. Maandag 18 november 2024
  4. Maandag 25 november 2024
  5. Maandag 2 december 2024
  6. Maandag 9 december 2024
  7. Maandag 16 december 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 13.001

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag