Wyzer is op zoek naar een Projectleider waternoodschade voor de Provincie Limburg . De beoogde ingangsdatum is 11 oktober 2021 en de opdrachtduur is in ieder geval een jaar.

Wat je gaat doen

Op dinsdag 13 juli en de dagen daarna werd onze provincie zwaar geteisterd door hoogwater. De Maas, de Gulp, de Geul, de Roer, de Swalm, de Niers en veel zijrivieren en beken hebben voor grote materiële en immateriële schade gezorgd. Limburg werd tot rampgebied verklaard. Het kabinet heeft daarom besloten de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toe te passen op de hoogwatersituatie in Limburg. De Wts maakt het mogelijk om te komen tot een op deze rampsituatie toegesneden ministeriële regeling voor een tegemoetkoming in geleden materiële schade en gemaakte kosten. De mogelijke omvang van de schade is nog niet bekend, hiertoe voert RVO een quickscan uit. Zodra de omvang bekend is dient het Kabinet zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over een begrotingswijziging Algemene middelen.

De waterschappen, veiligheidsregio’s, Gemeenten, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat werken nauw samen aan drie strategische hoofddoelstellingen:

1) Het inrichten van een effectieve schaderegeling;

2) Het realiseren van krachtig herstel van de robuustheid en veerkracht van het Limburgse watersysteem;

3) Coördinatie en borgen samenhang in communicatie en organisatie.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het slagvaardig projectteam, waarin gemeenten, Provincie en waterschap zitting nemen. Gezamenlijk wordt met het rijk overlegd over opzet en uitvoering van een ruimhartig en effectieve schaderegeling, worden er onder meer een position-paper en lobbydocumenten opgesteld voor inbreng van de Limburgse belangen op de nationale beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en worden mogelijke maatregelenpakketten geïnventariseerd, vooruitlopend op een actieprogramma Water Limburg, gericht op een robuust watersysteem.

Dit actieprogramma is nodig om inwoners, woningen, horecabedrijven, winkels, landbouwpercelen en onze infrastructuur in toekomstige situaties te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water zoals we dat dit jaar hebben meegemaakt. In verbinding met lopende processen zorgt het projectteam voor een resultaatgerichte aanpak van lobby, funding, connecties met omringende landen, delen van de veiligheidsorganisatie en communicatie.

Dit actieprogramma staat in verbinding met het Programma Water in Balans dat door Waterschap Limburg in het leven is geroepen om ook beken meer ruimte te geven in de toekomst. Tevens vindt er afstemming plaats met het Integraal Rivierenmanagement waarbij het Rijk, het Waterschap en andere partijen aan de hoogwaterveiligheid van de Maas werkt.

De verantwoordelijkheden van de Projectmanager Watersnoodschade zijn:

 • Integraal vormgeven en realiseren van de drie strategische hoofddoelstellingen; die complex van aard zijn, politiek gevoelig en sterk in de maatschappelijke belangstelling staan;
 • Coördineren, inhoudelijk versterken en organiseren van de projecten en onderzoeken waarbij verschillende scenario’s worden afgewogen en waaruit een bestuurlijk advies wordt opgesteld in verbinding met lopende processen;
 • Het coördineren en inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van de Regeling tegemoetkoming waterschade en het Actieprogramma Limburgse watersystemen en de inzet van (financiële) middelen;
 • Inspelen op (bestuurlijke) ontwikkelingen met (inter)nationale reikwijdte en op een juiste wijze, als vertegenwoordiger van de regio, de belangen van de regionale partijen inbrengen en afstemmen op het algemeen regeringsbeleid;
 • Deelnemen aan, respectievelijk voorzitten of initiëren van regionale en/of nationale overleggremia;
 • Plegen van inhoudelijke afstemming met de hoofden van andere betrokken overheidsinstanties in de regio;
 • Het formuleren van project- en/of onderhandelvoorstellen en het zorgdragen voor een operationele vertaling hiervan;
 • Het aandragen van oplossingen en alternatieven op gewijzigde omstandigheden en/of bestuurlijke standpunten in samenwerking met de teamleden.

Waar jij over beschikt

 • Minimaal een afgeronde en relevante WO-opleiding;
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in het leiden van projecten;
 • Projectmatig en analytisch sterk. Je overziet het speelveld, kan goed hoofd- en bijzaak scheiden en weet snel tot de kern en tot resultaten te komen;
 • Ervaring bij het rijk, provincie, waterschap of gemeenten in een sturende positie; kennis en ervaring in interdepartementale processen;
 • Je weet slim om te gaan met stakeholders en tegengestelde belangen in een projectmatige context.

Wat jij krijgt

Aanbod dienstverband

 • Een marktconform salaris;
 • Contract voor onbepaalde tijd;
 • Uitgebreid palet aan opleidingsmogelijkheden;
 • Deelname aan kennisbijeenkomsten en workshops;
 • Aantrekkelijke pensioenregeling;
 • Professionele en persoonlijke begeleiding.

Aanbod zzp’ers

 • Een aantrekkelijk uurtarief;
 • Professionele en persoonlijke begeleiding;
 • Deelname aan kennisbijeenkomsten en workshop.

Wie zijn wij

Wyzer is hét grootste specialistische project- en adviesbureau voor de overheid. Verspreid over Nederland werken al ruim 1000 medewerkers van Wyzer voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties aan maatschappelijke opgaven. Van trainees en young professionals tot ervaren projectmanagers en strategisch adviseurs die beschikken over een stevig fundament in het werkveld. Wyzer durft anders te zijn. Wij tonen lef en investeren in ontwikkeling. Door mee én verder te denken, realiseren wij duurzame oplossingen voor de mens en maatschappij. Zo zijn wij overal van betekenis.

Proef de sfeer

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.