Voor onze contractpartner gemeente Arnhem zoekt Wyzer een projectleider voor een tweetal projecten, te weten Financiële tegemoetkoming hoge energierekening (16 uur per week) en Herziening Bijzondere Bijstand jongmeerderjarigen tot 21 jaar onder de aandacht (16 uur per week). De looptijd is naar verwachting tot juni 2022.

Financiële tegemoetkoming hoge energierekening

De gemeente Arnhem heeft al geruime tijd een focus op huishoudens die te weinig middelen hebben om hun energierekening te betalen. De recent aangekondigde forse verhoging van de energierekening voor alle Nederlanders maakt het vraagstuk van ‘energiearmoede’ nog urgenter. Met name de huishoudens met een laag inkomen kunnen deze verhoging niet opvangen.

Komend jaar richt de Arnhemse aanpak energiearmoede zich op twee sporen:

 1. Intensiveren van de verlaging van het energieverbruik door huishoudens en dus kosten. In het kader van de energietransitie is beleid geformuleerd om er voor te zorgen dat ook deze groep kan meedoen aan deze transitie. Dit beleid richt zich op structurele verlaging van het energieverbruik (en dus kosten) door het juiste gedrag, technische aanpassingen en isolatie in woningen. Dit doen we onder andere door de inzet van energiecoaches. Komend jaar gaan we deze aanpak intensiveren.
 2. Een incidentele financiële tegemoetkoming energierekening huishoudens met een laag inkomen. Met ingang van 1 januari gaat de energierekening fors omhoog. Het kabinet heeft besloten huishoudens hierin tegemoet te komen. In eerste instantie met een belastingverlaging op energie, waar alle Nederlandse huishoudens van kunnen profiteren. Daarnaast is besloten de huishoudens met een laag inkomen vooralsnog eenmalig tegemoet te komen met een bedrag van ca. 200 euro. Zie kamerbrief Extra energietoeslag voor lagere inkomens | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

De opdracht waar wij een projectleider voor zoeken betreft spoor 2.

De opdracht

 • Het samenstellen van een interdisciplinair team (Beleid, Juridisch, Financiën, Uitvoering en Communicatie).
 • Met het team voorbereiden van een advies voor een de lokale invulling en uitvoering van de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten (wethouder, college, raad).
 • Het inrichten en implementeren van de uitvoering van de eenmalige financiële tegemoetkoming die het Kabinet ter beschikking stelt volgens de vastgestelde regeling. Deze opdracht vraagt een zeer snelle slag naar daadwerkelijke uitvoering door het cluster Werk en Inkomen. Ook het zorgdragen voor bemensing (eventueel met inhuur) hoort daarbij.

De projectmanager is verantwoordelijk voor de volgende resultaten:

 • Totstandkoming van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten
 • Bestuurlijke besluitvorming over de regeling Tegemoetkoming Energiekosten
 • Implementatieplan voor de uitvoering van de regeling
 • Coördinatie en organisatie van de uitvoering van de regeling.

Herziening Bijzondere Bijstand jongmeerderjarigen tot 21 jaar

Bijzondere Bijstand levensonderhoud jongeren 18  tot 21 jaar

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot 21 jaar. Ouders zijn verplicht hun kinderen financieel te steunen door te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud en hun studie. Studerend of niet studerend; werkend of niet werkend; uitwonend of thuiswonend. Bijzondere Bijstand jongmeerderjarigen tot 21 jaar (BB-Toeslag ‹ 21) is een tegemoetkoming levensonderhoud voor jongeren van 18 tot 21 jaar die zelfstandig moeten wonen maar financieel geen of slechts beperkt een beroep kunnen doen op hun ouders. Zij kunnen dan een beroep doen op de gemeente. Dat betekent dat de gemeente het inkomen of de uitkering van de jongmeerderjarige aanvult om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie.

Een groot deel van de gemeenteraad is van mening dat de gemeente Arnhem niet goed te werk gaat bij het bepalen van de hoogte van de toeslag en dat jongmeerderjarigen sinds de invoering van de BB Toeslag  mogelijk een ontoereikende toeslag hebben ontvangen. Op 10 november is een motie aangenomen (21M241) waarmee het college wordt verzocht alle Arnhemmers die in het verleden een BB Toeslag hebben ontvangen of hebben aangevraagd hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden de toeslag te laten herzien. Het betreft de periode 2000 tot november 2020.

De SP heeft vervolgens een agenderingsverzoek ingediend. Dit heeft plaatsgevonden op 17 november 2021. De inspreker behartigt de belangen van enkele jongmeerderjarigen en pleit voor een andere werkwijze (meer maatwerk) en een herziening van alle aanvragen en toekenningen in het verleden. Met de inspreker heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden waarin zijn zienswijze op een aanpak aan de orde is geweest.

De opdracht bestaat uit:

 • Het samenstellen van een interdisciplinair team (Beleid, Juridisch, Financiën, Uitvoering en Communicatie).
 • Het met het team uitwerken van een werkwijze voor het bereiken van de personen die in de genoemde periode BB Toeslag hebben ontvangen dan wel zijn afgewezen. Hiertoe worden mogelijke scenario’s geschetst.
 • Het uitwerken van een werkwijze om de beschikkingen van destijds te herzien. Dit aan de hand van het uitwerken van mogelijke scenario’s en zorgen voor de passende besluitvorming daarop.
 • Het inrichten en coördineren van de uitvoering van de herzieningsoperatie. Deze opdracht vraagt een zeer snelle slag naar daadwerkelijke uitvoering. Ook het zorgdragen voor bemensing (eventueel met inhuur) hoort daarbij.

Het is belangrijk dat de herzieningsoperatie in voldoende mate tegemoet komt aan de aangenomen motie. Daarnaast is het van belang dat de inspreker wordt betrokken in het proces. Het is belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van de opgedane ervaringen in afgelopen periode van het werken met tijdelijke (crisis) maatregelen.

Beoogde opdrachtresultaat

 • Een advies aan de wethouder en het college over de werkwijze.
 • Zoveel als mogelijk betrokken inwoners zijn op de hoogte van deze herzieningsoperatie.
 • Inwoners die in aanmerking willen komen voor een herziening ontvangen zo snel als mogelijk na het verzoek een besluit.

Concrete resultaten

 • De werkwijze voor de herzieningsoperatie is ontwikkeld.
 • De doelgroep is zoveel als mogelijk bereikt en op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot herziening.
 • De herzieningen zijn uitgevoerd?

Proef de sfeer

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.