Omschrijving

De Participatiewet (PW) kent de nodige juridische knelpunten. Om deze wet goed uit te kunnen voeren is niet alleen degelijke kennis van de PW zelf, maar ook van bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en aanverwante wet- en regelgeving vereist. Om professionals van deze kennis te voorzien, verzorgt Wyzer de Verdiepingscursus Participatiewet. De cursus is enerzijds prima geschikt als vervolg op de Starterscursus Participatiewet, maar kan anderzijds nuttig zijn voor iedere ervaren medewerker van een afdeling Werk & Inkomen die behoefte heeft aan verdieping.

Inschrijven

Programma

Onderdeel 1: Verdieping PW en actualiteiten
In dit onderdeel worden diverse knelpunten van de PW behandeld aan de hand van de wettekst en relevante jurisprudentie. Te denken valt aan knelpunten als: de afstemming van de bijstand, inkomen en vermogen, de kostendelersnorm, de boete, maatregelen, het opschorten en blokkeren van de uitkering, huisbezoeken, de medewerkingsplicht en de inlichtingenplicht. Daarnaast komen actuele ontwikkelingen, wijzigingen en jurisprudentie aan de orde.

Onderdeel 2: Algemene wet bestuursrecht
In dit deel van de cursus worden de relevante onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht uitgebreid besproken. We besteden onder andere besteed aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar en beroep, rechtsbescherming en het klachtrecht.

Onderdeel 3: Terugvordering en verhaal
In dit onderdeel van de cursus gaan we in op de mogelijkheden en verplichtingen die er zijn om onterecht verstrekte bijstand terug te vorderen en om bijstand te verhalen op onderhoudsplichtigen. Bijzondere aandacht is er voor recente ontwikkelingen en jurisprudentie, knelpunten en vragen als: wanneer moet er tot herziening worden overgegaan, wat is het verschil tussen opschorten, blokkeren, herzien en intrekken en wat is een zelfstandig terugvorderingsbesluit? Op het gebied van het verhalen van bijstand besteden we aandacht aan de verhaalsvormen (onderhoudsplicht, nalatenschap, schenking), de aard en omvang van de onderhoudsplicht (waaronder het causaal verband tussen echtscheiding en bijstandsbehoevendheid en andere privaatrechtelijke regels), de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, de juridische status van het verhaalsbesluit en de alimentatiebeschikking, de recente wijzigingen in de kinderalimentatie en de mogelijkheden om van verhaal af te zien.

Onderdeel 4: Financiële aspecten van de uitkering
In deze module wordt met name uitgebreid aandacht besteed aan de fiscale heffingskortingen, de berekening daarvan, de knelpunten daarbij en het al dan niet korten van deze heffingskortingen op de uitkering. Ook de begrippen in het kader van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en het verstrekken van de huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget door de Belastingdienst Toeslagen komen aan de orde.

Onderdeel 5: Voorliggende voorzieningen en de Wmo
In dit onderdeel worden de belangrijkste naast- en voorliggende voorzieningen behandeld. Het gaat dan onder andere om: de WW, de TW, de Anw, de IO(A)W en de IOAZ, de WAO/WIA, de Wajong, loondoorbetaling bij ziekte en de ZW en de AOW. Ook is er aandacht voor de (relatie met) de Wmo.

Doelgroep

De Verdiepingscursus Participatiewet is bestemd voor mensen die ervaring hebben met de werkzaamheden van een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen en die behoefte hebben aan verdieping c.q. verbreding van hun kennis.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen, een exemplaar van De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid en de volgende uitgaven van Wyzer:

Handboek Participatiewet;
Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
Uitsprakenbundel bestuursrecht;
Zakboek Bijstand en Belastingen.

Opleidingsagenda

 1. Verdiepingscursus Participatiewet Maandag 3 oktober 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 3 oktober 2022
  2. Maandag 10 oktober 2022
  3. Maandag 17 oktober 2022
  4. Maandag 24 oktober 2022
  5. Maandag 31 oktober 2022
  6. Maandag 7 november 2022
  7. Maandag 14 november 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven