Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Handhaving is een onmisbare schakel bij een goede uitvoering van omgevingsbeleid. Het is voor professionals van belang om gedegen kennis te hebben van de toepasselijke regelgeving. In deze cursus besteden we ruime aandacht aan het op de juiste manier doorlopen van handhavingsprocedures, vanaf het moment van constateren van een overtreding tot aan de gang naar de (hoger) beroeprechter. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de jurisprudentie die de afgelopen decennia is ontwikkeld op het gebied van handhaving in de fysieke leefomgeving. Deze verdiepingscursus voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.1 en de afspraken die gemaakt zijn tussen het rijk en de VNG over de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals deze sinds 2016 van kracht zijn.

Programma

In de Verdiepingscursus handhavingsprocedures en jurisprudentie Omgevingsrecht gaan we gedurende vijf dagen uitgebreid in op het handhaven van regels in de fysieke leefomgeving. Omdat de cursus is gericht op medewerkers die al werkzaam zijn in dit werkveld en waarschijnlijk vanuit hun eigen ervaring al rondlopen met vragen en opmerkingen, zal het programma ook deels worden ingevuld met casussen en vragen van de deelnemers. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn:

 • het maken van handhaafbare vergunningen, regels en plannen;
 • onderzoek en verslaglegging, helder beschrijven waarin de overtreding is gelegen, rapporteren;
 • bevoegdheden van verschillende soorten toezichthouders, zoals buitengewoon opsporingsambtenaren (boas), door gemeente aangestelde toezichthouders/inspecteurs, politieambtenaren en ingehuurde recherchebureaus;
 • bewijsvergaring door middel van fysieke controle en heimelijke observatie;
 • opleggen van last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete;
 • afzien van handhaving: legaliseren of (gekwalificeerd) gedogen;
 • behandeling van zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • communicatie richting overtreders, collegas en bestuurders;
 • handhavingsbeleid, het gemeentelijk handhavingsprogramma en de handhavingscyclus;
 • de handhavingsparagrafen van de Wabo, Wro, Wm, APV, Waterwet, Woningwet;
 • procedurele bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht;
  jurisprudentie: concreet zicht op legalisatie, staat de last in verhouding tot het daarmee te dienen belang.

Doelgroep

Deze cursus is met name bestemd voor uitvoerende medewerkers van gemeenten, die reeds enige ervaring hebben met het toezicht op en de handhaving van bouwregelgeving, milieuregelgeving, de APV en aanverwante beleidsterreinen en hun kennis op het gebied van de handhavingsprocedures en jurisprudentie willen actualiseren en/of verdiepen.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers een compleet beeld te geven van de huidige stand van zaken op het gebied van de handhaving in de fysieke leefomgeving. Na afloop van de cursus voldoen de deelnemers aan de eisen die de overheid stelt aan toezichthouders en handhavers op grond van de VTH-regelgeving.

Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Verdiepingscursus handhavingsprocedures en jurisprudentie in het kader van het Omgevingsrecht bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?