Omschrijving

Een belangrijke vaardigheid waarover een jeugdzorgprofessional tegenwoordig moet beschikken, is het kunnen opstellen van een goede rapportage. In die rapportages gaat het bijvoorbeeld om het vastleggen van gemaakte afspraken, het weergeven van een observatie of het afwegen van de voorwaarden om voor een voorziening in aanmerking te komen. De eisen waaraan de rapportage moet voldoen naar aanleiding van een vooronderzoek, een gesprek en/of een aanvraag van een voorziening, volgen deels uit het gemeentelijk beleid en deels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De rapportages moeten enerzijds goed leesbaar zijn voor leken, zoals jongeren, ouders en begeleiders. Anderzijds moeten de rapportages dusdanig concreet en juridisch correct zijn dat er een beschikking door het college van burgemeester en wethouders op kan worden gebaseerd.

Deze training besteedt aandacht aan het schrijven op zich (beschrijvend rapporteren). Daarnaast wordt ingegaan op de relevante onderdelen van het bestuursrecht en het rapporteren op een manier waardoor er daadwerkelijk tot een beschikking kan worden gekomen die de vereiste juridische toets doorstaat. Dit is essentieel voor de kwaliteit en effectiviteit van de beoogde dienstverlening.

In Company aanvragen

Programma

De training is opgebouwd uit de onderstaande vier onderdelen, die ieder een dagdeel duren.

Onderdeel 1: beschrijvend rapporteren
In dit onderdeel behandelen we algemene schrijf- en leesbaarheidsprincipes, waar mogelijk afgestemd op het format van modelrapporten. Met behulp van tekstoefeningen en instructie verdiepen de deelnemers zich in schrijfproces, structuur, stijl en tekstcorrectheid. Ook komen best practices aan bod: voorbeelden van goed geschreven rapporten. De belangrijkste doelen zijn:

  • de deelnemers in staat stellen om toegankelijk te schrijven voor verschillende doelgroepen;
  • de deelnemers handvatten aanreiken waarmee zij rapporten snel, gemakkelijk en tekstueel correct kunnen opstellen.

Onderdeel 2: basiskennis bestuursrecht
Er bestaat een verschil tussen de doelstellingen beschrijvend rapporteren en juridisch correct rapporteren en beschikken. Om jeugdzorgprofessionals in staat te stellen juridisch correct te werken, moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan. Dat is een stuk gemakkelijker als de professionals voldoende basiskennis van het bestuursrecht bezitten. In dit onderdeel gaan we daarom dieper in op deze basisinformatie. Verschillende basisbegrippen vanuit het lokale beleid en de Awb worden nader toegelicht en binnen de dagelijkse uitvoeringspraktijk geplaatst. We gaan ook in op de bevoegdheden die een jeugdzorgprofessional heeft en op de vraag waar deze bevoegdheden op gebaseerd zijn.

Onderdeel 3: rapporteren en beschikken in de praktijk
In dit onderdeel wordt er op basis van het geleerde in de eerdere onderdelen geoefend met het opstellen van rapportages en beschikkingen op basis van praktijkcasussen, waarbij we ruime aandacht besteden aan tips, trucs, valkuilen en de juridische kaders.

Onderdeel 4: schrijftraining
Dit is een vervolg op onderdeel 1. We gaan niet alleen aan de slag met de basistechnieken voor het begrijpelijk rapporteren maar we besteden ook aandacht aan de taalvaardigheid. We doen dit onder meer aan de hand van verschillende praktijkoefeningen.

Doelgroep

Na afloop van de training heeft de jeugdzorgprofessional voldoende handvatten om goed leesbare en juridische correcte rapportages en beschikkingen op te stellen.

Resultaat

De Training beschouwend en juridisch correct rapporteren voor jeugdzorgprofessionals biedt handvatten voor het schrijven van rapporten waarbij rekening moet worden gehouden met de eisen van het lokale beleid en de Awb. Het bevoegd gezag de gemeente moet daarbij voldoende handvatten krijgen om een correcte beslissing te nemen. We besteden daarom aandacht aan de eisen waaraan deze beschikking dient te voldoen.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht en de Uitsprakenbundel bestuursrecht (beide uitgaven van Langhenkel-Talenter) en een cursusmap.

Deze training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ211232) en levert 12 PE punten op.