Omschrijving

De Participatiewet (pw) is het vangnet van de sociale zekerheid. Omdat het een laatste redmiddel is, zijn er aan deze wet veel voorwaarden verbonden. Voordat iemand recht op bijstand heeft moeten er veel zaken onderzocht en uitgesloten worden. Binnen de uitvoering van de pw heeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid, maar de wet kent ook een heel duidelijk kader. Omdat gemeenten volledige financiële verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de pw, is het belangrijk dat de wet goed wordt uitgevoerd. Daarom heeft Wyzer academie de starterscursus participatiewet ontwikkeld, die een inleiding vormt tot de pw en de aanverwante wet- en regelgeving. Op basis van deze cursus kun je een snelle maar goede start maken in dit dynamische werkveld.

Inschrijven

Programma

Deze cursus start met een korte schets van de totstandkoming van de pw, de beginselen die eraan ten grondslag liggen en het doel en de reikwijdte van de wet. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke positie de pw inneemt op de sociale zekerheidskaart, waarna tot de inhoudelijke behandeling van de wet wordt overgegaan. Deze cursus gaat in op voorliggende voorzieningen en besteedt ruime aandacht aan rapporteren en beschikken.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: inleiding recht
Deze dag staat in het teken van kennismaken, met andere deelnemers, maar bovenal met de algemene wet bestuursrecht (awb) en het recht in het algemeen. Dit is bedoeld als een korte introductie of als een opfrisser als je dit al eens hebt geleerd.

Dag 2: de context van de participatiewet
Op de tweede dag nemen we de eerste stappen in de pw. We leggen hiervoor eerst een basis, om op de volgende dagen de diepte in te kunnen. We nemen de doelstellingen van de pw door en leggen je de begrippen van deze wet uit.

Dag 3: de aanvraag
Waar kijk je naar bij een aanvraag en hoe werkt de procedure? Dat behandelen we op deze dag. Je leert wanneer er een recht op bijstand ontstaat en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat. Bij een beroep op bijstand horen rechten, maar ook verplichtingen. Welke verplichtingen gelden? Hoe gaan we om met inkomen en vermogen? Je leert het op deze dag.

Dag 4: uitkomst van het recht
Bijstand op basis van de pw kan in verschillende vormen worden verstrekt. En ook voor de betaling van de bijstand zijn richtlijnen vastgelegd. Hier staan we op de vierde dag bij stil. De naleving van de verplichtingen die je op de derde dag hebt geleerd worden ook gehandhaafd. Sanctioneren is daar een onderdeel van, we staan daarom ook stil bij alles wat nodig is voor het opleggen van een maatregel. Het recht op bijstand kan ook herzien en ingetrokken, we staan stil bij hoe je dit doet en wat de werking is van beide begrippen.

Dag 5: arbeid en bijzondere bijstand
Op de vijfde dag leggen we de arbeidsverplichtingen uit en waar ze exact uit bestaan. Elke gemeente bepaalt in een verordening op welke manier zij invulling geeft aan de ondersteuning die geboden wordt op het vlak van arbeidsinschakeling. We behandelen welke wettelijke ondersteuningstaken de gemeente heeft en welke voorzieningen en instrumenten de pw kent en wanneer er aanleiding is om een ontheffing te verlenen. Het minimabeleid wordt op het tweede deel van deze dag behandeld, je leert wat bijzondere bijstand is en welke toeslagen de gemeente kan verlenen.

Dag 6: terugvordering, verhaal en belastingen
Heffingskortingen in de vorm van een voorlopige aanslag zijn relevant voor de hoogte van de bijstand. Maar wanneer is er nu recht op belastingvoordeel en hoe verrekent de belastingdienst dit voordeel? Hier staan we op de zesde dag bij stil. Op dezelfde dag leggen we je ook uit wanneer er sprake is van terugvordering en hoe dit in zijn werk gaat. Als laatste staan we stil bij verhalen van bijstand op onderhoudsplichtigen.

Dag 7: voorliggende voorzieningen
Bijstand op grond van de pw is een laatste redmiddel. Het is daarom ook belangrijk om een beeld te hebben van de meest voorkomende voorliggende voorzieningen. Zo heb je als re- integratieprofessional een beter beeld van de route die door jouw cliënt is afgelegd voor hij bij jou in beeld komt. We behandelen ook de relevante fiscale regels, maar alleen datgene wat relevant is voor jouw functie. De onzekerheid over de financiële gevolgen van werkaanvaarding is vaak voor jouw cliënt een drempel om te gaan werken. Het helpt jou als professional om hier een betere kijk op te hebben.

We behandelen de meest voor de hand voorliggende voorzieningen, zoals:

 • De wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong);
 • De werkloosheidswet (ww);
 • De wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (iow);
 • De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia);
 • De ziektewet (zw);
 • De wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wulbz);
 • De toeslagenwet (tw);
 • De algemene ouderdomswet (aow);
 • De algemene nabestaandenwet (anw);
 • De inkomensvoorziening voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (ioaw).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die op enige wijze betrokken is of zal raken bij de uitvoering van de pw, maar nog over onvoldoende kennis van deze wet beschikt, zoals (beginnende) klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten, re-integratieconsulenten, handhavers, beleidsmedewerkers, teamleiders, sociaal rechercheurs, baliemedewerkers, juridisch medewerkers en afdelingshoofden. Daarnaast is deze cursus uitermate geschikt voor bijvoorbeeld rechtshulpverleners en medewerkers van vakorganisaties die regelmatig met procedures op het gebied van de pw te maken hebben of daarover hun klanten moeten adviseren.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ben je vertrouwd met de elementaire beginselen en begrippen, de inhoud, de opzet en de werking van de pw. Na afloop van deze cursus ben je in staat om zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden in het kader van deze wet te verrichten.

De cursus wordt afgerond met een toets en bij een voldoende resultaat ontvangt je een certificaat.

We plannen de cursus op een vaste dag in de week en de totale cursus bestaat uit zeven lesdagen.

 • Het materiaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven van Wyzer:
 • Handboek participatiewet;
 • Zakboek bijstand en belastingen.

Opleidingsagenda

 1. Starterscursus Participatiewet Donderdag 8 september 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 8 september 2022
  2. Donderdag 15 september 2022
  3. Donderdag 22 september 2022
  4. Donderdag 29 september 2022
  5. Donderdag 6 oktober 2022
  6. Donderdag 13 oktober 2022
  7. Donderdag 20 oktober 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Starterscursus Participatiewet Woensdag 26 oktober 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Woensdag 26 oktober 2022
  2. Woensdag 2 november 2022
  3. Woensdag 9 november 2022
  4. Woensdag 16 november 2022
  5. Woensdag 23 november 2022
  6. Woensdag 30 november 2022
  7. Woensdag 7 december 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven