Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Een vergunningverlener / casemanager Wabo is een overheidsfunctionaris, die bevoegd is om vergunningen en/of ontheffingen te verlenen. Als vergunningverlener bestaan je werkzaamheden uit het verlenen van licenties of vergunningen aan aanvragers. Hiervoor dien je de benodigde informatie te verzamelen, data te registreren, aanvragers in te lichten over de vereisten, kosten en procedures. Tot slot verleen je de licenties of vergunning(en).

Door de groeiende vraag naar vergunningverleners verzorgt Wyzer Academie de Opleiding tot vergunningverlener. Na deze opleiding hebben de deelnemers een gedegen basiskennis en kunnen zij werkzaamheden verrichten in het kader van vergunningverlening / casemanager Wabo.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 10 dagen, verspreid over twee weken en wordt afgesloten met een kennistoets. De volgende modules komen aan de orde.

Module 1: Nederlands recht en bestuursrecht 1 dag
Beleidsvorming, beleidsvaststelling, implementatie, toezicht en handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht kennen vele juridische en bestuurlijke aspecten. Daarom wordt in deze module nadrukkelijk stilgestaan bij de hoofdlijnen van het Nederlands rechtstelsel en bij de organisatie van de diverse overheden en hun onderlinge verhoudingen. Daarbij komen zaken aan de orde als de hiërarchie in wet- en regelgeving, het belang van jurisprudentie, de hiërarchie in bestuur, autonomie, medebewind en het toezicht van hogere op lagere overheden. Daarnaast staat in dit onderdeel de Algemene wet bestuursrecht (Awb) centraal. In deze wet is geregeld hoe om te gaan met allerlei bestuursrechtelijke aangelegenheden als vergunningsaanvragen, beschikkingen en bezwaar en beroep. Veel procedures uit het omgevingsrecht zijn opgehangen aan de Awb.

Module 2: Wabo inclusief vergunningsvrij bouwen 3 dagen
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 heeft geleid tot een forse verandering in de werkwijze van vergunningverlening bij gemeenten en andere overheden. In deze module zetten we het wettelijke kader rond de omgevingsvergunning uiteen waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de bij de wet behorende AMvB en ministeriële regeling (Bor en Mor). We gaan in op het toetsingskader van de vergunning en de verschillende procedures die doorlopen moeten worden voordat overgegaan kan worden tot vergunningverlening. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen en om van het bestemmingsplan af te wijken.

Module 3: Basisbeginselen Bouwbesluit 2012 2 dagen
In het Bouwbesluit 2012 zijn de technische regels die gelden voor bouwwerken en terreinen op het gebied van brandveiligheid, bruikbaarheid, milieu en constructieve veiligheid opgenomen. In dit onderdeel worden de deelnemers meegenomen in de opbouw en werking van het Bouwbesluit. Na 3 dagen hebben ze de basisbeginselen van de technische toets onder de knie en kunnen zelfstandig de wat minder complexe bouwplannen beoordelen.

Module 4: Bestemmingsplannen, juridische toetsing 2 dagen
In deze module gaat de aandacht uit naar de juridische en kwalitatieve eisen rond bouwen. Op basis van bestemmingsplannen worden bouwaanvragen getoetst. We toetsen een aantal casussen aan de digitale bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Verder gaan we in op de toets aan de Woningwet en er is aandacht voor het uiterlijk van bouwwerken en de eisen die daaraan gesteld kunnen worden vanuit welstandsoogpunt.

Module 5: Communicatie 1 dag
In deze module staan elementaire gesprekstechnieken en noodzakelijke communicatieve vaardigheden centraal. Naast behandeling van de theorie, oefenen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer in diverse praktijkgerichte praktijksimulaties, die worden nabesproken. Hierbij hebben ook de observerende cursisten een belangrijke rol.

Module 6: Toets (0,5 dag)
De deelnemers sluiten de opleiding af met een toets. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangen zij een certificaat.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die nog niet over het kennisniveau beschikken dat voor een goede uitvoering van de taken op het terrein van de vergunningverlening nodig is. Daarnaast is de opleiding geschikt voor geïnteresseerden die hun kennis op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules te volgen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Resultaat

We werken met een basisopleiding die mensen klaarstoomt om meteen daarna aan het werk te kunnen. Het opleidingstraject start met een theoretische basis waar gedurende de opleiding ook praktijk opdrachten uitgevoerd en besproken worden. Onze insteek is een impactvol en praktijkgerichte opleiding dat volledig is afgestemd op de werkzaamheden horend bij de rol van vergunningverlener Wabo/milieu en de ontwikkelingen in de toekomst.

Materiaal

Elke cursist krijgt toegang tot ons online leerplatform. Het fysieke lesmateriaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven:

  • Praktijkpocket Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht;
  • Praktijkpocket ruimtelijke ordening;
  • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
  • Uitsprakenbundel bestuursrecht.

Locatie en data
De opleiding wordt gepland begin 2023.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 038 467 7200.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot vergunningverlener - casemanager Wabo bedraagt € 3.900,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?