Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Er is een grote vraag naar financieel medewerkers uitkeringsadministratie (uitkeringsadministrateurs) bij lokale overheden, in het bijzonder bij (inter-)gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen/sociale diensten. Om deze reden heeft Wyzer Academie een korte en krachtige Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie ontwikkeld.

De medewerker uitkeringsadministratie voert onder andere de volgende taken uit:

  • het berekenen, invoeren en betaalbaar stellen van uitkeringen;
  • het administratief toetsen en het controleren van de invoer met betrekking tot de Participatiewet (PW) en aanverwante wetten en regelingen;
  • het verwerken van inkomstenopgaven, wijzigingen en signalen;
  • het invoeren van gegevens in het systeem;
  • het voeren van debiteurenadministraties.

Programma

De opleiding is uit verschillende onderdelen opgebouwd die niet zozeer modulair, maar op een natuurlijke wijze in samenhang met elkaar behandeld worden. Naast de theorie worden veel praktijkgerichte opdrachten gemaakt en besproken. De opleiding wordt afgesloten met een toets. Indien de gehele opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Onderdeel 1: Inleiding PW, IOAW en IOAZ
Om de functie van financieel medewerker goed te kunnen uitoefenen is basiskennis van de PW, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vereist. Vragen als: wat is een alleenstaande, wat is een gezamenlijke huishouding, wat is de kostendelersnorm, wie krijgt welke uitkering, wat verstaat men onder een eventuele krediethypotheek, wat is een bestuurlijke boete, hoe hoog is deze boete en wanneer wordt de uitkering afgestemd, passeren de revue. Dit onderdeel wordt niet apart behandeld, maar verspreid over de andere onderdelen.

Onderdeel 2: De netto uitkering en het verrekenen van inkomsten
Tijdens dit onderdeel komt de opbouw van de uitkering en het korten van inkomsten aan de orde. We besteden aandacht aan de relatie met het wettelijk minimumloon, de opbouw van de uitkering, de financiering van de bijstand, het verschil tussen algemene bijstand en bijzondere bijstand, de berekening van het vakantiegeld, de soorten inkomsten die wel/niet op de uitkering worden gekort, het transactiestelsel, de 30-dagen regel (de ingangsdatum van de uitkering), aandachtspunten bij het korten van inkomsten, het effect van cessies, eventuele verlagingen als gevolg van de gemeentelijke afstemmingsverordening, inhoudingen als gevolg van verrekening en ten gevolge van beslag, vaststelling en eventuele zekerheidstelling van bijstand aan klanten met een eigen woning en de vermogensvaststelling.

Onderdeel 3: De bruto uitkering en de fiscale heffingskortingen
In dit deel van de opleiding besteden we aandacht aan de netto-bruto systematiek van de bijstandsuitkering. We gaan daarbij onder andere in op belaste en onbelaste uitkeringen, de fiscale heffingskortingen, het begrip bruto, de voorlopige vaststelling van de bruto uitkering, de definitieve vaststelling van de bruto uitkering, de bruto uitkering en partneralimentatie, de gevolgen van inkomstenkorting voor de uitkering, inkomstenkorting IO(A)W/IOAZ, de berekening van de netto IO(A)W/IOAZ-uitkering, de rol van de Belastingdienst, de jaaropgaaf, de verantwoording aan het Rijk en de berekening van terugvorderingsbedragen.

Onderdeel 4: Terug- en invordering, verhaal, beslag en verrekenen
Terug- en invordering van onterecht verstrekte uitkeringen is van belang om het maatschappelijke draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en tevens een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten om de uitvoering van de PW te financieren. In deze module wordt hier aandacht aan besteed. Aan de orde komen zaken als: wat is terugvordering en wanneer kan of moet er worden teruggevorderd, waarom en wanneer moet het recht op uitkering worden herzien of ingetrokken, wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd, welke verjaringstermijnen gelden er, wat is een minnelijke regeling, wat is verrekening, wanneer en hoe brengt men wettelijke rente en invorderingskosten in rekening, hoe wordt de beslagvrije voet vastgesteld, wanneer is een vordering preferent, hoe legt men (vereenvoudigd) beslag op inkomen, hoe legt men beslag op goederen en andere tegoeden en hoe werken ontvangsten door in de debiteuren- en uitkeringsadministratie? Daarnaast wordt in deze module aandacht besteed aan het onderwerp verhaal.

Onderdeel 5: Debiteurenadministratie
Het is voor financieel medewerkers belangrijk om kennis te hebben van de debiteurenadministratie. In dit onderdeel besteden we daarom aandacht aan de verschillende soorten vorderingen, de verhouding met de verantwoording aan het Rijk, beslaglegging en/of verrekenen, het verschil tussen alimentatie en verhaalsbijdragen, het boeken van ontvangsten, ontvangsten in het kader van een eventuele krediethypotheek en de verrekening met het UWV en/of de SVB.

Onderdeel 6: Eindtoets
De opleiding wordt afgerond met een afsluitende toets. Na afloop wordt de toets uitgebreid besproken met de deelnemers.

Huiswerk

De opleiding is interactief opgebouwd en we werken veel aan de hand van praktijkopdrachten. De deelnemers krijgen ook huiswerkopdrachten mee, waardoor er sprake is van een voltijds studiebelasting in de opleidingsweken. Wanneer we de opleiding in company verzorgen, dan is het mogelijk om een of meerdere extra praktijkdagen in de opleiding te voegen waarop de deelnemers onder begeleiding van de docent met praktijkcasuïstiek aan de slag gaan.

Praktische informatie

Voor de online opleiding maken wij gebruik van Microsoft Teams. Indien nodig helpen we je om ervoor te zorgen dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit samen. We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk verschil merkt met een klassikale cursus.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en/of vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie van uitkeringsadministrateur nodig zijn.

Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen. Wij informeren graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de PW, de aanverwante wet- en regelgeving en de systematiek van de uitkeringsberekening om de functie van financieel medewerker te kunnen uitoefenen. Door de wijze van presentatie van de leerstof in combinatie met de uit te werken opdrachten, zullen de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk kunnen toepassen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Wyzer:

  • Handboek Participatiewet;
  • Handboek Uitkeringsberekening;
  • Zakboek Bijstand en Belastingen;
  • Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Data en locatie

Op dit moment is er nog geen nieuwe open inschrijving gepland. Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 038 467 7200.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministrateur bedraagt € 2.995,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?