Omschrijving

Mensen succesvol richting participatie of werk begeleiden is een opdracht die simpel lijkt, maar moeilijk is. Het vraagt om vakmanschap en expertise en de juiste benadering op het juiste moment.

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren ervaren dat het klantenbestand steeds verder is afgenomen. De meest kansrijke bijstandsgerechtigden zijn in die tijd uitgestroomd naar werk. Deze doelgroep kampt door verschillende oorzaken met belemmerende overtuigingen. Van origine is de bijstandspopulatie zeer divers. Door de coronacrisis is dit nog verder toegenomen.

In deze voltijdse opleiding leren wij de professional goede gesprekstechnieken aan en staat de juiste begeleiding naar participatie centraal. De deelnemer weet na deze opleiding de behoefte aan ondersteuning in het kader van doelmatigheid goed in te schatten en deze ook te bieden. De doelmatigheidsspecialist weet de kortste weg naar werk te vinden, maar ook welke interventies nodig zijn als uitstroom naar werk nog niet te realiseren is.

In Company aanvragen

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 12 dagen, verspreid over drie weken. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat. De volgende modules komen aan de orde:

Module 1: Introductie PW, IOAW, WAJONG en IOAZ (3 dagen)
In deze module zal worden stil gestaan bij het doel van de regelingen en op welke wijze er recht kan bestaan op deze regeling en welke verplichtingen bij deze regelingen horen. Zo wordt er een basis gelegd en het kader geschetst waar in gewerkt dient te worden. Kort zal stil gestaan worden bij de decentrale werking van de PW en de ruimte die de gemeente toe komt om de kaders in te vullen, deze gemeentelijke beleidsvrijheid zal ook verweven worden in de andere modules van de opleiding. Deze module leert de deelnemer ook de belangrijkste begrippen uit de Participatiewet en wanneer er recht ontstaat op bijstand en welke verplichtingen dan gelden. Deze module is vooral bedoeld om een basis te leggen voor de opleiding waardoor theorie uit de overige modules beter kan beklijven.

Module 2: Inzicht in doelgroepen (1 dag)
De bijstandsregeling is een laatste redmiddel binnen de Nederlandse sociale zekerheid. Dit zorgt er voor dat de totale bijstandspopulatie zeer gemêleerd is. Er zijn hierin verschillende doelgroepen te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan ex-gedetineerden, statushouders, jongeren, personen met een verstandelijke beperking, alleenstaande ouders, oudere werkzoekenden. Elke doelgroep heeft zijn eigen kenmerken en wellicht ook gedrag. Binnen deze module wordt aandacht besteed aan de verschillende doelgroepen. Door een gastspreker wordt deze dag interactief en krijgen de deelnemers ook de kans om via de gastspreker een concreet beeld van de doelgroep te vormen.

Module 3: Persoonlijkheidsstijlen en psychische kwetsbaarheden (1 dag)
In deze module zal aandacht geschonken worden aan de 10 verschillende persoonlijkheidsstructuren uit de DSM IV. Deze komen ook terug in het boek: Zo ben ik nu eenmaal welke aan het lesmateriaal kan worden toegevoegd. Door een samenvoeging met elementen uit de training Psychische kwetsbaarheden krijgen de deelnemers inzicht in de dos en donts en wordt er stil gestaan bij de vraag wat eigenlijk (ab)normaal gedrag is. Centraal staan het verstrekken van informatie over psychiatrische kwetsbaarheden en het leren omgaan met moeilijk gedrag, zowel op cognitief niveau als op sociaal (relationeel) niveau.

Module 4: Re-integratie-instrumenten en voorzieningen (1 dag)
Elke gemeente stelt een eigen re-integratieverordening vast. Hierin is vastgelegd welke voorzieningen en instrumenten en beschikbaar zijn voor de doelgroep. Ook bepaalt de gemeente voor verschillende subgroepen binnen de doelgroep welke aanspraken kunnen maken op de voorzieningen en instrumenten uit de verordening. In deze module worden alle mogelijke opties besproken en wordt bepaald welke instrumenten en voorzieningen voor een doelgroep geschikt kunnen zijn.

Module 5: Sociaal domein in vogelvlucht (1 dag)
Bij het bieden van ondersteuning hoort dat er gewerkt moet worden aan een integrale oplossing van de problematiek. In veel situaties is sprake van multiproblematiek en is het inzetten van flankerende hulp en ondersteuning nodig. Een goed beeld van het sociaal domein is daarbij onmisbaar. In deze dag krijgen de deelnemers de belangrijkste andere wetten in het sociaal domein uitgelegd zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Van elke wet krijgen de deelnemers het doel en de reikwijdte van deze wet mee. De belangrijkste begrippen en de vormen van ondersteuning en beschikbare voorzieningen worden uitgelegd.

Module 6: Communicatievaardigheden (1 dag)
Er is weinig tot geen resultaat te verwachten zonder goede gespreksvaardigheden van de doelmatigheidsspecialisten. We leren het principe van motivational interviewing aan en daarnaast zullen ook elementen uit mediation zoals geweldloze communicatie aan de orde komen. Binnen deze module wordt de deelnemers geleerd welke communicatietechniek in bepaalde situatie gebruikt dienen te worden en welke interventietechnieken er zijn en wanneer deze ingezet worden.

Module 7: Werkgeversbenadering (0,5 dag)
Maar weinig werkgevers zullen uit zichzelf contact opnemen met de gemeente als zij een vacature hebben. Ook zal een groot deel van de doelgroep moeite hebben met het op eigen kracht vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Om tot succesvolle plaatsingen op de arbeidsmarkt te komen is een juiste werkgeversbenadering onontbeerlijk. Net als een goede kennis van de arbeidsmarkt en inzicht hebben in de kansberoepen. Na deze module weten de deelnemers op welke wijze er aan werkgeversbenadering gedaan kan worden en waar de beste kansen liggen om een bijstandsgerechtigde aan een betaalde baan te helpen. Om te komen tot duurzame uitstroom is verwachtingenmanagement aan werkgeverszijde, maar ook werknemerszijde, onmisbaar. Ook dit komt daarom aan bod tijdens deze module.

Module 8: Het werken met groepen (0,5 dag)
In veel gemeenten wordt gewerkt met een aanzienlijke caseload. Het bieden van individuele aandacht aan personen uit het klantenbestand kan dan een lastige opgave zijn. Een groepsgewijze aanpak kan dan uitkomst bieden. Maar hoe leid je een groepsproces in goede banen? Op welke manier sta je zelf voor een groep? Wat is de juiste houding om aan te nemen? Hoe ga je om met weerstand binnen een groep? Wanneer neem je welke houding aan? Welke vormen van groepsgewijze aanpak zijn er? Hierop wordt een antwoord gevonden in deze module, ook leent deze module zich goed voor een aantal praktijkoefeningen.

Module 9: Workshop rapporteren en beschikken & sanctioneren (1 dag)
Onlosmakelijk verbonden aan het werken binnen een uitvoeringsorganisatie is het rapporteren en beschikken. Een vaardigheid die aangeleerd moet worden. Binnen deze module wordt stil gestaan bij het nut en ook de noodzaak van het rapporteren en het doel van de beschikking en welke vormvereisten hier aan verbonden zijn. Doordat sanctioneren ook een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden is, wordt dit onderwerp (in de vorm van een casus) ook op deze dag behandeld. Deze casus zou eventueel uitgewerkt kunnen worden met een rapport en een besluit als praktijkoefening, een zogenaamde workshop.

Module 10: Werken met casuïstiek (1 dag)
Naast het feit dat het werken aan vaardigheden in verschillende modulen een centrale rol speelt, heeft deze opleiding ook een module nodig die oefenen centraal stelt. In deze module krijgen de deelnemers uitgebreid de mogelijkheid om te oefenen met een casus. We werken in deze module met een gastspreker die met de deelnemers doorneemt welke invloed de uitwerking van de casus zal hebben. Hierop moet door de deelnemer weer gereflecteerd worden door middel van een afsluitende reflectie-opdracht.

Module 11: Eindtoets & assessment (1 dag)
Zoals gebruikelijk bij opleidingen van Wyzer zal ook deze opleiding afgesloten worden met een toets. Bij het halen van de toets kan een certificaat behaald worden. Omdat een groot deel van de opleiding uit vaardigheden bestaat, kan ook gedacht worden aan de afsluiting van de opleiding met een assessment of een combinatie van beide. Het kan nodig zijn de eindtoets en/of assessment na te bespreken. Hiervoor wordt het middagdeel van deze afsluitende module ingeruimd.

Doelgroep

De Opleiding tot consulent werk is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en/of vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie van consulent werk nodig zijn.

Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen. Wij informeren graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De deelnemer is na afloop van deze opleiding in staat de kansen op de arbeidsmarkt te herkennen en deze mogelijkheden van de kandidaat goed in te schatten. Hij weet hoe hij sollicitatievaardigheden bij moet brengen, maar kent ook de sociale kaart om voorkomende problematiek in op te lossen.

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer het sociaal domein kennen en weet toe te werken naar een integrale oplossing van problemen. Hij kent de basis van de Participatiewet en weet hoe hij bijstandsgerechtigden kan activeren en motiveren, zodat belemmeringen kunnen worden weggenomen en zijn klanten het hoogst haalbare voor hen weten te behalen.

De cursist heeft inzicht in het begeleiden van kwetsbare personen en hoe hier mee om te gaan. Durft out of the box te denken. En heeft voldoende juridische basis om te kunnen rapporteren en te beschikken. Zodat de bijstandsgerechtigde zich goed kan ontwikkelen, van sociaal activeren naar vrijwilligerswerk om daarna het hoogst haalbare te halen: een betaalde baan.

Materiaal

Elke cursist krijgt toegang tot ons online leerplatform. Het fysieke lesmateriaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven:

  • Handboek Participatiewet, Wyzer
  • Zakboek zorg, Wyzer
  • Zo ben ik nu eenmaal, Willem van der Does

Startdatum en locatie

Nog geen nieuwe datum gepland.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 038 467 7200.