Omschrijving

Een consulent werk & inkomen bij een gemeentelijke organisatie heeft afwisselend werk. Hij/zij handelt aanvragen af in het kader van de Participatiewet (PW) en aanverwante regelgeving. Daarnaast voert de consulent recht- en doelmatigheidsonderzoeken uit en geeft hij/zij advies inzake lopende uitkeringen of de beëindiging daarvan. Hij/zij is het directe aanspreekpunt van een groot aantal burgers, werkt vaak onder moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, achterstanden), voert gesprekken waaronder slechtnieuwsgesprekken en verricht diverse administratief-juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Deze voltijds opleiding geeft de deelnemers een gedegen basis om als consulent werk & inkomen aan de slag te gaan.

In Company aanvragen

Programma

Het theoretische gedeelte van de opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 16 dagen, verspreid over vier weken. Naast de theorie worden veel praktijkgerichte opdrachten gemaakt en besproken. In het midden van de opleiding wordt een tussentoets afgenomen in de vorm van een aantal rapportageopdrachten. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets. Tijdens de opleiding worden de deelnemers zo veel mogelijk individueel begeleid. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Module 1: Participatiewet (6 dagen)
De deelnemers leren de grondslagen, doelstellingen en inhoud van de PW kennen en hanteren, zoals het vaststellen of er recht bestaat, het bepalen van de vorm en hoogte van de uitkering, het afstemmings- of maatregelenbeleid, de boete, het toepassen van de gemeentelijke verordeningen en de vermogensvaststelling. Ook de opbouw van de uitkering en het korten van inkomsten komen hierbij aan de orde. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de bijzondere bijstand en leren ze meer over het werken bij een gemeentelijke overheid.

Module 2: Voorliggende voorzieningen (1 dag)
In deze module wordt aandacht besteed aan de meest relevante voorliggende voorzieningen en overige wet- en regelgeving, voor zover die van invloed zijn op de uitvoering van de PW. Hierbij komen onder andere de WW, WIA, ZW, TW, AOW, Anw, IO(A)W en IOAZ aan de orde.

Module 3: Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen (1 dag)
Een van de activiteiten van consulenten werk & inkomen is het opstellen van rapportages en beschikkingen. Daarvoor is niet alleen een goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): de basis van al het bestuursrechtelijke handelen. Tijdens deze module besteden we aandacht aan de onderdelen van de Awb die relevant zijn voor consulenten en aan de kaders die gelden bij het opstellen van rapportages en beschikkingen.

Module 4: Fraudealertheid (1 dag)
Misbruik van de Participatiewet moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Het kan de gemeente veel geld kosten en tast het maatschappelijke draagvlak voor het sociale zekerheidsstelsel aan. Om misbruik tegen te gaan, is het signaleren, opsporen en aanpakken van fraude van essentieel belang. Een prangende vraag hierbij is: hoe doe je dat in de praktijk? In dit onderdeel krijgen de deelnemers handvatten om tijdig (mogelijke) fraude te onderkennen en daarop actie te ondernemen, om zo te voorkomen dat ten onrechte een (te hoge) uitkering wordt uitbetaald. Tijdige signalering voorkomt immers langdurig misbruik en tijdrovende herstelprocedures.

Module 5: Communicatievaardigheden: gesprekstechnieken en sturen op zelfsturing (1 dag)
Een consulent werk & inkomen voert vele gesprekken met mensen met een participatiebelemmering. In deze module worden de elementaire gesprekstechnieken bijgebracht. Naast behandeling van de theorie, spelen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer diverse rollenspelen die worden nabesproken. Het gaat hierbij naast basale technieken, onder andere om het omgaan met weerstand, motiveren, stimuleren en het sturen op zelfsturing, waarbij het bevorderen van de eigen kracht van de werkzoekende centraal staat.

Module 6: Huiswerkbespreking en praktijkopdrachten (3 dagen)
Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers enkele huiswerkopdrachten mee, die de betreffende docent voorzien van commentaar aan de cursisten retourneert. De betreffende huiswerkopdrachten worden tijdens deze module uitgebreid behandeld. Daarnaast gaan we aan de hand van praktijkcasussen dieper in op bepaalde onderdelen van de PW, rapporteren en beschikken en aanverwante wet- en regelgeving.

Module 7: Tussentoets (0,5 dag)

Module 8: Eindtoets (0,5 dag)

Optionele modules

Module 9: Praktijkopdracht met simulatie praktijkdagen (3 dagen, aansluitend aan de basisopleiding)
Tijdens de gehele opleiding word je uitgedaagd met praktijkopdrachten om de geleerde theorie toe te passen. Dit gebeurt in de vorm van een aantal dossiers die je krijgt toegewezen en moet afhandelen. Deze dossiers zijn gebaseerd op dossiers uit de praktijk, je oefent hierdoor rapporten en beschikkingen op te stellen. Tijdens het afhandelen van deze dossiers ontvang je continu feedback en individuele begeleiding van de docent. Deze module wordt afgesloten met twee simulatie dagen en één dag voor uitwerking voor in het leveren van de dossiers. Ter voorbereiding op deze drie dagen krijg je een aantal dossiers toegewezen die tijdens de simulatie uitspeelt zodat jij aan het eind van de opleiding volledig in staat bent zelfstandig dossiers af te handelen.

Module 10: Training emotie en agressie (1 dag, wordt een paar weken na de opleiding ingepland)
Medewerkers in het publieke domein worden geconfronteerd met agressie. Het is belangrijk dat zij grip kunnen krijgen en houden op escalerende situaties. Deze training ontleedt de verschillende soorten agressie en reikt de deelnemers handvatten aan om agressief gedrag vroegtijdig te herkennen en daar op de juiste wijze op te reageren. Daarnaast wordt de deelnemers geleerd de grenzen van de eigen tolerantie te definiëren en aan de betrokkene kenbaar te maken. We doen dit aan de hand van theorie en het intensief oefenen van praktijkcasussen met een trainingsacteur.

Meerkosten voor de optionele modules

De meerkosten voor deelname aan de module Praktijkopdracht met simulatie praktijkdagen bedragen € 1295,-. De meerkosten voor deelname aan de module Training emotie en agressie bedragen € 450,-. Het betreft all-in bedragen die vrij zijn van btw.

Terugkomdagen

Na afloop van de opleiding volgen de deelnemers die bij Wyzer in dienst komen diverse terugkomdagen (waaronder module 9 en 10). Het betreft terugkomdagen op de volgende themas:

Losse eindjes en actualiteiten (1 dag)
In deze terugkomdag wordt alle geleerde stof kort doorgenomen en de laatste actualiteiten besproken.

Schuldhulpverlening (1 dag)
Schuldhulpverlening is onlosmakelijk verbonden met het sociaal domein, maar bij een opsomming over de omvang van het sociaal domein toch vaak vergeten. In een gezonde financiële situatie zijn de schulden van een persoon beheersbaar en worden zij zoveel als mogelijk afgelost. De deelnemers leren over de achtergrond en inhoud van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), en de optie die deze regeling kent. Van het minnelijke traject schuldhulpverlening en de rol van de gemeente daarin tot overdracht naar de wettelijke schuldsanering. Ook leren zij over de verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering. Ook leren de deelnemers over de verschillende moratoria en het vrij te laten bedrag. Minstens zo belangrijk is de kennis die zij krijgen over de soorten schuldeisers en hun rangorde en de verplichtingen voor de schuldenaar, de schuldeisers en de gemeenten en de taken, positie en vergoedingen van bewindvoerders. Alleen de oplossingen kennen is niet voldoende, daarom leren de deelnemers ook wat de indicatoren en oorzaken van problematische schulden zijn en hoe een dergelijke schuld vroegtijdig kan worden herkend.

De eerste terugkomdag inzake de losse eindjes en actualiteiten, staat zonder meerkosten open voor de deelnemers die de gehele opleiding volgen, maar niet bij Wyzer in dienst komen. Deelname aan de overige terugkomdagen is optioneel, de kosten hiervan bedragen € 450,- per terugkomdag.

Eindtermen

Na afloop van de opleiding is de deelnemer minimaal in staat om zelfstandig:

 • een aanvraag levensonderhoud af te handelen;
 • een aanvraag bijzondere bijstand af te handelen;
 • een heronderzoek rechtmatigheid te verrichten;
 • toepassing te geven aan de minimaregelingen;
 • een doelmatigheidsintake te doen;
 • toepassing te geven aan de afstemmingsverordening.

Doelgroep

De Opleiding tot consulent werk & inkomen is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en/of vaardigheden beschikken, die voor een adequate uitvoering van de functie van consulent werk & inkomen nodig zijn. Daarnaast staat de opleiding open voor geïnteresseerden die hun kennis en/of vaardigheden op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules van de opleiding te volgen. Wanneer een cursist enkel losse modules wenst te volgen, dan maken wij hiervoor graag een aparte prijsopgave. Indien je hier meer informatie over wenst, dan kan je mailen naar academie@wyzer.nl.

Deelnemers die bij Wyzer in dienst komen
De opleiding is tevens bedoeld voor deelnemers die bij gebleken geschiktheid aansluitend een dienstverband krijgen bij Wyzer (Traineeship Consulent werk & inkomen). Daarvoor moet men uiteraard onze sollicitatieprocedure doorlopen. Meer informatie over dit traineeship vind je hier. De deelnemers die bij Wyzer in dienst treden volgen de gehele opleiding, inclusief de optionele modules. Aansluitend doorlopen zij bij een gemeentelijke afdeling werk & inkomen gedurende circa zes weken het praktijkgedeelte van hun traineeship.

Resultaat

De Opleiding tot consulent werk & inkomen is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van consulent werk & inkomen te kunnen uitoefenen. Daarnaast worden de deelnemers getraind op het gebied van communicatievaardigheden en fraudealertheid, waardoor zij op een adequate wijze gesprekken met belanghebbenden kunnen voeren. Tenslotte zijn de deelnemers na afloop in staat om goede, juridisch correcte rapportages en beschikkingen op te stellen. Door de wijze van presentatie van de leerstof in combinatie met de uit te werken (huiswerk)opdrachten, zijn de deelnemers in staat de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk toe te passen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Wyzer:

 • Handboek Participatiewet;
 • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
 • Zakboek Bijstand en Belastingen;
 • Uitsprakenbundel bestuursrecht;
 • Zakboek zorg.

Lesdagen en locatie
Nog geen nieuwe datum gepland.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 038 467 7200.