Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij de overheid, maar ook bij bijvoorbeeld woningcorporaties, bestaat meer en meer behoefte aan juridische medewerkers die niet specialistisch zijn geschoold, maar breed inzetbaar zijn op het terrein van de ruimtelijke ordering. Sinds de invoering van de Wabo en met de Omgevingswet voor de deur is de behoefte aan integraal geschoolde medewerkers die over de grenzen van beleidsvelden heen kunnen kijken, alleen nog maar toegenomen. Kennis van de diverse beleidsvelden en inzicht in de onderlinge samenhang is in toenemende mate nodig om de daarbij behorende werkzaamheden te kunnen uitvoeren of begeleiden. In dit kader verzorgt Wyzer Academie de Opleiding tot beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Na deze opleiding hebben de deelnemers een gedegen basiskennis en kunnen zij bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten in het kader van beleidsadvisering en ruimtelijke procedures. Daarnaast kunnen zij werkzaamheden verrichten op het vlak van vergunningverlening, handhaving, afwikkeling van schadeclaims, bezwaar- en beroepsprocedures en bijvoorbeeld juridische ondersteuning en advisering in het kader van planontwikkeling.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 10,5 dag, verspreid over drie weken. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat. De volgende modules komen aan de orde.

Module 1: Inleiding Nederlands recht en omgevingsrecht (1 dag)
Beleidsvorming, beleidsvaststelling, implementatie, toezicht en handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht kennen vele juridische en bestuurlijke aspecten. Daarom wordt in deze module nadrukkelijk stilgestaan bij de hoofdlijnen van het Nederlands rechtstelsel en bij de organisatie van de diverse overheden en hun onderlinge verhoudingen. Daarbij komen zaken aan de orde als de hiërarchie in wet- en regelgeving, het belang van jurisprudentie, de hiërarchie in bestuur, autonomie, medebewind en het toezicht van hogere op lagere overheden. Daarnaast staat in dit onderdeel de Algemene wet bestuursrecht (Awb) centraal. In deze wet is geregeld hoe om te gaan met allerlei bestuursrechtelijke aangelegenheden als vergunningsaanvragen, beschikkingen en bezwaar en beroep. Veel procedures uit het omgevingsrecht zijn opgehangen aan de Awb.
Na deze module kent de deelnemer het Nederlandse rechtsstelsel en de relevante delen van het bestuursrecht.

Module 2: Wabo inclusief vergunningsvrij bouwen (2 dagen)
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 heeft geleid tot een forse verandering in de werkwijze van vergunningverlening bij gemeenten en andere overheden. In deze module zetten we het wettelijke kader rond de omgevingsvergunning uiteen waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de bij de wet behorende AMvB en ministeriële regeling (Bor en Mor). We gaan in op het toetsingskader van de vergunning en de verschillende procedures die doorlopen moeten worden voordat overgegaan kan worden tot vergunningverlening. Voor de beleidsmedewerker RO is daarbij vooral de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan van belang. Daarnaast besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen aangezien kennis daarvan bijdraagt aan het opstellen van betere bestemmingsplannen.
Na deze module beschikt de deelnemer over globale kennis van de Wabo en het vergunningsvrije bouwen en weet hoe afwijken van het bestemmingsplan werkt.

Module 3: Ruimtelijke ordening en juridische toetsing (3 dagen)
Deze module staat in het teken van de Wet ruimtelijke ordening die in al haar facetten wordt behandeld. We geven eerst een korte historische schets van het ruimtelijk denken en de ruimtelijke planning meer in het algemeen in Nederland. Daarna worden onder andere de planologische processen bij de rijksoverheid en bij de lagere overheden besproken, de daarbij te volgen procedures en de plannen die dat oplevert (zoals structuurvisie, bestemmingsplan). Ook de mogelijkheden om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan door afwijking, wijziging of uitwerking van plannen komen aan de orde. Verder staan we stil bij de voor- en nadelen van een projectafwijkingsbesluit en gaan we in op de onderlinge samenhang tussen de betrokken overheden en de verschillende plannen. Tot slot wordt aandacht besteed aan het ruimtelijk beleid en alles wat bij de voorbereiding, vaststelling en implementatie daarvan komt kijken. In dit kader passeren onder andere de voorbereidings- en inspraakprocedures de revue.
Na deze module is de deelnemer op de hoogte van de Wet ruimtelijk ordening en kan ruimtelijke procedures toepassen.

Module 4: Afwijkingsprocedures jurisprudentie, afbreukrisico (1 dag)
In deze module lichten we de belangrijkste knelpunten in de regels toe op basis van concrete voorbeelden uit de praktijk. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de jurisprudentie. In het Besluit Omgevingsrecht komen we de zogenaamde kruimelgevallenlijst tegen. Als deze lijst van toepassing is, dan kan een afwijking van het bestemmingsplan worden vergund met de reguliere Wabo-procedure in plaats van met de uitgebreide procedure. We bespreken met name de mogelijkheden om verschillende afwijkingsmogelijkheden met elkaar te combineren, maar ook de (on)mogelijkheid om het aantal woningen toe te laten nemen met toepassing van deze regeling. Daarnaast is er aandacht voor de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan en de samenhang met de regeling rond de milieueffectrapportage.
Na deze module is de deelnemer volledig op de hoogte van jurisprudentie rondom afwijkingsprocedures.

Module 5: Adviesvaardigheden (1 dag)
Veel werk zal in de praktijk bestaan uit het opstellen van adviezen voor bijvoorbeeld burgemeester en wethouders of leidinggevenden bij de gemeente. In deze module besteden we daarom aandacht aan de manier waarop effectief kan worden gerapporteerd: duidelijk, overzichtelijk en overtuigend. We gaan in op de opbouw van een goed adviesrapport en op zaken als argumenteren en motiveren van besluitvorming.
Na deze module is de deelnemer in staat om een goed onderbouwd advies op te stellen.

Module 6: De Omgevingswet inleiding (1 dag)
Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet zal worden, begint zo langzamerhand vormen aan te nemen. Met de komst van de Omgevingswet in (naar verwachting) 2022 worden regels uit verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet. Het gaat hierbij om regels over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Naast alle voorlichting vanuit het ministerie zijn veel wetsteksten (in ontwerp) bekend. Daarnaast zijn de vier AMvBs in ontwerp bekend. Op basis van deze informatie geven we op hoofdlijnen inzicht in de werking van de nieuwe regelgeving, de komende veranderingen en de zaken die nu al kunnen worden opgepakt.
Na deze module beschikt de deelnemer over globale kennis over de Omgevingswet.

Module 7: Communicatie (1 dag)
In deze module staan elementaire gesprekstechnieken en noodzakelijke communicatieve vaardigheden centraal. Naast behandeling van de theorie, oefenen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer in diverse praktijkgerichte praktijksimulaties, die worden nabesproken. Hierbij hebben ook de observerende cursisten een belangrijke rol.
Na deze module beschikt de deelnemer over de vaardigheden om een goed zakelijk (telefoon)gesprek te voeren.

Module 8: Toets (0,5 dag)
De deelnemers sluiten de opleiding af met een toets. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangen zij een certificaat.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die nog niet over het kennisniveau beschikken dat voor een goede uitvoering van de taken op het terrein van ruimtelijk ordering nodig is. Daarnaast is de opleiding geschikt voor geïnteresseerden die hun kennis op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules te volgen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop van de opleiding kennis hebben van het beleidsveld en inzicht hebben in de problemen op het snijvlak van ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en milieu. Verder besteden we aandacht aan:

 • Het Nederlandse rechtsstelsel en de relevante delen van het bestuursrecht;
 • de Wabo en het vergunningsvrije bouwen;
 • de Wet ruimtelijk ordening en het toepassen van de ruimtelijke procedures;
 • van jurisprudentie rondom afwijkingsprocedures;
 • het opstellen van goed onderbouwd advies;
 • de Omgevingswet;
 • communicatieve vaardigheden.

Door de wijze van presentatie van de lesstof in combinatie met de uit te werken opdrachten, zullen de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk kunnen toepassen.

Materiaal

Elke cursist krijgt toegang tot ons online leerplatform. Het fysieke lesmateriaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven:

 • Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Praktijkpocket ruimtelijke ordening;
 • Zakboek Crisis- en herstelwet;
 • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
 • Uitsprakenbundel bestuursrecht.

Locatie en data

Start opleiding 22 augustus 2022
Locatie afwisselend Utrecht en Zwolle.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 038 467 7200.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bedraagt € 3.995,00

Locatie & Data

In Company aanvragen