Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De opleiding beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (RO) leidt je op tot een gewilde starter die naast theoretische basiskennis ook praktische know-how in huis heeft die nodig is voor het uitvoeren van taken die horen bij een junior beleidsadviseur ruimtelijke ordening.
Onze docenten leren je op een interactieve en praktische manier wat ruimtelijke ordening inhoudt, welke taken en werkzaamheden bij het vak horen en hoe de gemeentelijke werkomgeving eruit ziet. Je maakt kennis met de basis van het rechtssysteem, waarom het relevant is voor jou als beleidsadviseur RO en hoe je het recht toepast in je werk. Je leert welke ruimtelijke instrumenten er zijn, welke afwijkingsmogelijkheden er zijn wanneer initiatieven niet in het reguliere beleid passen en welke procedures je volgt om initiatieven dan toch mogelijk te maken. Verder komen aan de orde: rechtsbescherming, participatie en principeverzoeken.
Daarnaast besteden we in deze opleiding aandacht aan vaardigheden: adviseren, communiceren, wendbaarheid en professioneel handelen. Inhoud, kennis, vaardigheden en praktische toepasbaarheid wisselen elkaar af en maken dat deze opleiding relevant, actueel en waardevol is voor de kick-start van jouw carrière binnen de fysieke leefomgeving.

Programma

De opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 11 dagen. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Indien de opleiding met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat. De volgende modules komen aan de orde.

Module 1 Dynamiek binnen een gemeente (1 dag)
In de opleiding wordt je opgeleid tot beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en werk je of ga je werken voor een gemeente in Nederland. Om je werk goed te kunnen doen, is het van belang om te weten in wat voor soort organisatie je werkt of komt te werken. Inzicht in verhoudingen tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, je eigen rol, die van je collegas en de aspecten die een gemeentelijke organisatie kenmerken staan in deze module centraal.
In deze module leer je:

 • Hoe de gemeentelijke dynamiek in z’n algemeenheid werkt
 • Hoe de bestuurlijke en de ambtelijke kant van de gemeente werken
 • Welke rollen, taken en bevoegdheden er zijn in een gemeentelijke organisatie en hoe zich die tot elkaar verhouden
 • Welke houding, gedrag en vaardigheden van jou als (toekomstig) ambtenaar verwacht wordt

Module 2 Inleiding ruimtelijke ordening (1 dag)
In deze module maak je kennis met jouw toekomstige werk. Je brainstormt met je medecursisten over je vakgebied, krijgt meer te horen over de inhoud van je werk en je leert je belangrijkste gereedschappen kennen: de instrumenten waarmee je gaat werken om de Nederlandse goede ruimtelijke ordening te behouden en te verbeteren.
In deze module leer je:

 • Wat het vak van een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (afgekort: RO er) inhoudt
 • De belangrijkste instrumenten van de ROer kennen, wanneer je ze inzet, hoe je afwegingen maakt en wanneer je wie betrekt
 • Uit welke wet- en regelgeving de instrumenten vandaan komen en waarom ze van belang zijn
 • Wat rechtspraak is en waarom dat relevant is voor de beleidsmedewerker RO
 • Kennismaken met de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Module 3 Communicatie (1 dag)
In deze module staan elementaire gesprekstechnieken en noodzakelijke communicatieve vaardigheden centraal. Naast behandeling van de theorie, oefenen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer in diverse praktijkgerichte praktijksimulaties, die worden nabesproken. Hierbij hebben ook de observerende cursisten een belangrijke rol. Na deze module beschikt de deelnemer over de vaardigheden om goed zakelijk te communiceren.

Module 4 Het bestemmingsplan (1 dag)
Een belangrijk instrument van de RO er is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan wat er waar gebouwd mag worden, welke regels gelden op een locatie en geeft een verantwoording van een goed woon- en leefklimaat.
In deze module leer je:

 • Wat een bestemmingsplan is en waar het zijn basis in vindt
 • Hoe een bestemmingsplan is opgebouwd en welke onderdelen er in thuis horen
 • Het belang van goede begripsomschrijvingen
 • Hoe je de regels uit een bestemmingsplan leest en hoe ze zich verhouden tot de toelichting, de verbeelding en een te toetsen initiatief
 • Hoe de procedure rondom een bestemmingsplan werkt
 • Hoe rechtsbescherming is geregeld

Module 5 Ruimtelijke ordening: Principeverzoeken en adviseren (1 dag)
Veel werk zal in de praktijk bestaan uit het opstellen van adviezen voor bijvoorbeeld burgemeester en wethouders, inwoners en marktpartijen. In deze module besteden we daarom aandacht aan adviseren, motiveren, besluitvorming en het behandelen van een principeverzoek.
In deze module leer je:

 • Een eenvoudig onderbouwd advies schrijven in de vorm van een memo, email en/of een mondeling advies geven
 • Correct concluderen en adviseren op basis van bestemmingsplantoetsing
 • Een principeverzoek op de juiste wijze afhandelen

Module 6 Ruimtelijke ordening: procedures en afwijken (1 dag)
In module 4 leerde je het bestemmingsplan kennen. Als een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan, is het onder voorwaarden vaak mogelijk dat de gemeente meewerkt aan het afwijken van het bestemmingsplan als dat initiatief blijkt te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Er zijn verschillende procedures die deze medewerking mogelijk kunnen maken.
In deze module leer je:

 • Wat afwijken van een bestemmingsplan betekent
 • Welke procedures er zijn, de bijbehorende termijnen, verschillen in rechtszekerheid en bevoegd gezagen en op welke wijze participatie plaats vindt
 • Op welke manier een keuze wordt gemaakt tussen de verschillende procedures

Module 7 Inleiding in de Omgevingswet (1 dag)
Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet zal worden, begint zo langzamerhand vormen aan te nemen. Met de komst van de Omgevingswet in (naar verwachting) 2023 worden regels uit verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet.
In deze module leer je:

 • Waarom er een Omgevingswet komt
 • Hoe de wet er op hoofdlijnen uitziet
 • Wat er voor jou als beleidsmedewerker verandert op hoofdlijnen
 • Welke instrumenten de Omgevingswet biedt
 • In hoeverre de manier van werken verandert onder de Omgevingswet ten opzichte van de huidige situatie

Module 8 Jij als professional (1 dag)
Het werk als overheidsprofessional is met tijden ingewikkeld en kan op bepaalde momenten veel van je vragen. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. In deze training onderzoeken we jouw basisfundament. Wat zijn jouw normen en waarden? Wat vind je belangrijk in het leven en in je werkende leven? Wat kan je soms wat meer loslaten, of juist toevoegen? En hoe maak je nu écht contact? In deze training draait het om jou. Om jouw balans, keuzes en welzijn zodat je krachtiger kunt werken als overheidsprofessional. We werken met uitgangspunten vanuit o.a. de Positieve Psychologie en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Module 9 Kennistoets (0,5 dag)
De deelnemers sluiten de opleiding af met een kennistoets. Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangen je een certificaat.

Module 10 en module 11 worden ingepland als terugkomdagen van de opleiding en worden gepland in de eerste 2 maanden na de opleiding.

Module 10 Nederlands recht en bestuursrecht
In je werk als beleidsadviseur RO krijg je na verloop van tijd te maken vele juridische en bestuurlijke aspecten. Daarom wordt in deze module nadrukkelijk stilgestaan bij de hoofdlijnen van het Nederlands rechtstelsel en bij de organisatie van de diverse overheden en hun onderlinge verhoudingen. Daarbij komen zaken aan de orde als de hiërarchie in wet- en regelgeving, het belang van jurisprudentie, de hiërarchie in bestuur, autonomie, medebewind en het toezicht van hogere op lagere overheden. Daarnaast staat in dit onderdeel de Algemene wet bestuursrecht (Awb) centraal.
In deze module leer je:

 • De hoofdpunten van het Nederlands recht kennen
 • De meest relevante aspecten op het gebied van bestuursrecht kennen en dan met name het publiekrecht
 • Hoe het openbaar bestuur werkt, toegespitst op de gemeente
 • Het belang van jurisprudentie aan de hand van voorbeelden en uitleg
 • Een rechterlijke uitspraak lezen, begrijpen en toepassen
 • Relevante belangrijke wetten kennen in het kader van privacy en openbaarheid; de AVG en de Woo

Module 11 Adviesvaardigheden
In veel van je werkzaamheden ga je adviezen geven aan het college van B&W, je portefeuillehouder en ten behoeve van beschikkingen. Veel van deze adviezen worden schriftelijk gegeven. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe je een goede, zakelijke rapportage kunt schrijven, waarbij je rekening houdt met je doelgroep.
In deze module leer je:

 • Hoe beleidsadvisering in zn algemeenheid werkt
 • Het belang van een goede motivering in je advisering
 • Hoe je het bestuur op een goede manier adviseert; hoe stel je een goede memo, email, collegebrief en/of raadsbrief op?
 • Hoe je een goede Nota van Beantwoording opstelt; het samenvatten en beantwoorden van zienswijzen.
 • Aandacht voor het schrijfproces middels een schrijfplan en een klein stukje notuleren

Lesmateriaal
Elke cursist krijgt bij de start van de opleiding een cursusmap met het fysieke lesmateriaal en de volgende uitgaven:

 • Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Praktijkpocket ruimtelijke ordening;
 • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
 • Uitsprakenbundel bestuursrecht

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die nog niet over het kennisniveau beschikken dat voor een goede uitvoering van de taken op het terrein van ruimtelijk ordering nodig is. Daarnaast is de opleiding geschikt voor geïnteresseerden die hun kennis op deelterreinen willen verbreden. In dat kader is het mogelijk om losse modules te volgen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Resultaat

De opleiding is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop van de opleiding kennis hebben van het beleidsveld van de ruimtelijke ordening. Na deze 11 dagen ben je voorzien van basiskennis die nodig is voor het uitvoeren van taken die horen bij een junior beleidsadviseur ruimtelijke ordening.
Door de wijze van presentatie van de lesstof in combinatie met de uit te werken opdrachten, zullen de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden snel in de praktijk kunnen toepassen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs via academie@wyzer.nl of 038 467 7200.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding tot beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bedraagt € 4.250,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?