Omschrijving

Bij het streven naar minder administratieve lasten en meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven, heeft de regering besloten diverse vergunningen samen te voegen in één besluit, de omgevingsvergunning. Deze voorziet in de volledige procedurele integratie van toestemmingen en vergunningen voor plaatsgebonden activiteiten met invloed op de fysieke leefomgeving.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor dat de diverse vergunningen zijn samengevoegd in één vergunning. Burgers en bedrijven die bijvoorbeeld willen bouwen of verbouwen kunnen daardoor één integrale vergunning krijgen door slechts één integrale aanvraag. De Wabo is op 1 oktober 2010 ingevoerd en heeft geleid tot een verschuiving van werkzaamheden bij de verschillende overheden, niet in de laatste plaats bij gemeenten.

Deze Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning is bedoeld voor iedereen die zich breed en vanuit alle invalshoeken wil oriënteren op de Wabo. Gedurende de cursus wordt het wettelijke kader rond de omgevingsvergunning uiteengezet, waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de bij de wet behorende Algemene Maatregel van Bestuur (Bor) en de ministeriële regeling (Mor). Ingegaan wordt op het toetsingskader van de vergunning en de verschillende procedures die doorlopen moeten worden voor overgegaan kan worden tot vergunningverlening.

Inschrijven

Programma

Tijdens de cursus wordt het vergunningensysteem van de Wabo uitgebreid behandeld. Aan de orde komen:

 • de vergunningen die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
 • het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen;
 • de reguliere procedure van vergunningverlening;
 • de uitgebreide procedure;
 • rechtsbescherming bij de omgevingsvergunning;
 • handhaving van het omgevingsrecht;
 • samenhang met andere wetgeving waaronder de Wet milieubeheer, Woningwet, Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening;
 • inhoud van het Bor (inclusief vergunningvrij bouwen) en de Mor.

Doelgroep

De Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning is gericht op alle medewerkers bij gemeenten en andere overheden die te maken hebben met de Wabo en hier brede kennis over willen vergaren vanuit alle verschillende disciplines. Te denken valt aan juristen, vergunningverleners, bouwplantoetsers, handhavers en (aanstaande) casemanagers Wabo. Ook leidinggevenden en andere geïnteresseerden kunnen uiteraard deelnemen aan deze cursus.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemer op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken rond de Wabo en de manier van werken met omgevingsvergunningen.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (een uitgave van Wyzer) en een cursusmap.

Opleidingsagenda

 1. Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning Donderdag 1 december 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 1 december 2022
  2. Donderdag 8 december 2022
  3. Donderdag 15 december 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven