Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij het streven naar minder administratieve lasten en meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven, heeft de regering besloten diverse vergunningen samen te voegen in één besluit, de omgevingsvergunning. Deze voorziet in de volledige procedurele integratie van toestemmingen en vergunningen voor plaatsgebonden activiteiten met invloed op de fysieke leefomgeving.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor dat de diverse vergunningen zijn samengevoegd in één vergunning. Burgers en bedrijven die bijvoorbeeld willen bouwen of verbouwen kunnen daardoor één integrale vergunning krijgen door slechts één integrale aanvraag. De Wabo is op 1 oktober 2010 ingevoerd en heeft geleid tot een verschuiving van werkzaamheden bij de verschillende overheden, niet in de laatste plaats bij gemeenten.

Programma

In deze cursus behandelen we de Wabo vanuit het oogpunt van managers en beleidsmakers. Allereerst worden de algemene filosofie, achtergrond, inhoud en doelstellingen van de Wabo geschetst, waarbij aandacht is voor onder andere de volgende onderwerpen:

 • de aanleiding, het doel en de opzet van de Wabo;
 • de vergunningen die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
 • het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen;
 • de reguliere procedure van vergunningverlening;
 • de uitgebreide procedure;
 • rechtsbescherming bij de omgevingsvergunning;
 • handhaving van het omgevingsrecht;
 • samenhang met andere wetgeving waaronder de Wet milieubeheer, Woningwet, Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening;

Specifieke aandacht gaat uit naar de onderwerpen die interessant zijn voor managers en beleidsmakers, zoals:

 • de te maken beleidskeuzes;
 • de rolverdeling tussen de Raad en het dagelijks bestuur;
 • het effect van Omgevingsdiensten;
 • de veranderde verhouding tussen de verschillende overheidslagen;
 • nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep

De Cursus Wabo voor beleid en management is bestemd voor managers en beleidsmakers die met de omgevingsvergunning te maken hebben.

Resultaat

De cursus is erop gericht om managers en beleidsmakers de kennis over de Wabo te verschaffen die zij in hun functie nodig hebben.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (een uitgave van Wyzer) en een cursusmap.

Deze cursus wordt uitsluitend in company verzorgd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Wabo voor beleid en management bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?