Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Nederland heeft een relatief klein grondoppervlak in relatie tot het aantal belangen dat beslag legt op de ruimte. De belangen zijn bovendien zeer divers. Dit vereist een goede ruimtelijke planning, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillende belangen. De Cursus ruimtelijke ordening gaat uitgebreid in op het beleid inzake de ruimtelijke planning en de juridische basis die daaraan ten grondslag ligt.

Programma

In de cursus staat uiteraard de Wet ruimtelijke ordening (Wro) centraal. Die zal in al haar facetten worden behandeld. Eerst geeft de docent een korte historische schets van het ruimtelijk denken en de ruimtelijke planning in het algemeen in Nederland. Daarna komen onder andere de planologische processen bij de rijksoverheid en de lagere overheden aan de orde, alsmede de daarbij te volgen procedures en de plannen die dat oplevert (structuurvisies, bestemmings- en bijvoorbeeld postzegelplannen). Nadrukkelijk wordt ook ingegaan op de onderlinge samenhang tussen de betrokken overheden en de verschillende plannen. Uiteraard is er aandacht voor het ruimtelijk beleid en alles wat bij de voorbereiding, vaststelling en implementatie daarvan komt kijken. In dit kader passeren onder andere de uniforme voorbereidings- en inspraakprocedures de revue. In aanvulling op het voorgaande wordt tijdens deze cursus aandacht besteed aan de samenhang met de Algemene wet bestuursrecht en aan aanpalende wetgeving, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet, grondbeleid en grondexploitatie.

Doelgroep

Deze cursus is met name bestemd voor uitvoerenden en beleidsmedewerkers van gemeenten, die reeds enige ervaring in het werkveld ruimtelijke ontwikkeling hebben en hun kennis op het gebied van de ruimtelijke ordening willen actualiseren en/of verdiepen.

Resultaat

Het doel van de Cursus ruimtelijke ordening is om de deelnemers een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket ruimtelijke ordening (een uitgave van Wyzer) en een uitgebreide cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus ruimtelijke ordening bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?