Omschrijving

Handhaving is een onmisbare schakel bij een goede uitvoering van omgevingsbeleid. Dit besef dringt steeds meer door tot beleidsmakers, uitvoerders, politici en bestuurders. De methode van programmatisch handhaven is bij uitstek geschikt als methode om de koppeling tussen beleid en uitvoering te bevorderen, vooral nu bij de handhavingsorganisaties meer en meer keuzes moeten worden gemaakt wat wel en wat niet wordt gehandhaafd. Daarnaast is een gedegen aanpak van handhaving een belangrijke factor bij het beperken van de overheidsaansprakelijkheid. De Cursus programmatisch handhaven is gericht op het ontwikkelen van essentiële competenties voor medewerkers die zich bezighouden met de bestuursrechtelijke handhaving.

Module 1 Handhaving, bestuursdwang en dwangsom (2 dagdelen)
In dit inleidende deel komen nut en noodzaak van bestuurlijke handhaving aan de orde. Daarbij is er aandacht voor de politieke en maatschappelijke weerstanden tegen handhaving, de roep om gedogen en meer rechtsbescherming voor de burger. Alle voorhanden zijnde instrumenten zullen in hun juridische en politieke context worden behandeld. Hierbij is nadrukkelijk niet alleen aandacht voor de mogelijkheden, maar ook voor de beperkingen. Ook onderwerpen als toezicht, de handhavingscyclus en handhaving van bijzondere wetgeving (drugs, preventief fouilleren) komen uitgebreid aan de orde.

Module 2 Naar een handhavingsprogramma (1 dagdeel)
Centraal staat het concept van programmatisch handhaven en het opzetten van een handhavingsbeleid. Hierbij worden de contouren gegeven voor een handhavingsprogramma en een handhavingsorganisatie. Aan de orde komen onderwerpen als kwaliteitseisen, risicoanalyse, probleemstelling, handhavingsstrategie en sanctioneringsstrategie. Uitgangspunt zijn drie instrumenten die hiervoor gebruikt kunnen worden: de quickscan, de risico-inventarisatie en de zelfevaluatie. Deze worden samengevoegd in de Big-8′.

Module 3 Van programma naar praktijk (1 dagdeel)

In Company aanvragen

Programma

Na de theoretische kaders te hebben behandeld in de voorgaande modules, maken de deelnemers hier de vertaalslag naar de praktijk. Hoe kan een programma het beste bestuurlijk verankerd worden en hoe kan verzekerd worden dat informatie van scan, inventarisatie en evaluatie rechtstreeks doorwerken in de organisatie? Daarnaast zal de docent aan de hand van diverse stroomschemas laten zien waar allemaal rekening mee moet worden gehouden bij feitelijke toepassing van bestuursdwang en dwangsommen. In deze context is er ook aandacht voor de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsbescherming en procesvereisten van aanvraag, bezwaar en beroep.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die actief zijn op het gebied van bestuurlijke handhaving. Het gaat hierbij vooral om medewerkers die te maken hebben met het omgevingsrecht.

Resultaat

Na het volgen van deze Cursus programmatisch handhaven geldt dat de deelnemers voldoende kennis en inzicht hebben verworven om een (integrale) handhavingsnota op te stellen en te rapporteren omtrent de uitvoering hiervan.

Deze cursus wordt uitsluitend in company verzorgd.