Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De m.e.r. is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en verder uitgewerkt in het Besluit m.e.r. Sinds 1 juli 2010 is de wet gemoderniseerd en gelden er andere procedurevereisten. Daarnaast is het Besluit m.e.r. sinds 1 april 2011 gewijzigd. Deze wijzigingen hebben grote invloed op de manier waarop overheden hun besluiten dienen voor te bereiden. De m.e.r. is niet alleen aan de orde bij grote complexe projecten zoals de bouw van grote (agrarische) inrichtingen, de aanleg van auto(snel)wegen, spoorwegen, grootschalige ontgrondingen, pijpleidingen en dijkverzwaringen. Bij alle besluiten met activiteiten, die staan genoemd in het Besluit m.e.r., moet namelijk gemotiveerd worden waarom wel of geen m.e.r. is doorlopen. Daarnaast is sinds 16 mei 2017 een aanmeldnotitie nodig wanneer sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit betekent dat alle overheden te maken hebben met de regelgeving inzake de m.e.r. In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe moet worden bepaald of een besluit m.e.r.-plichtig is en welke verschillende fasen te onderscheiden zijn voor het succesvol doorlopen van het m.e.r.-proces.

Programma

Module 1 Bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht (1 dagdeel)
Na een algemene inleiding en een toelichting op recente ontwikkelingen in de betreffende wet- en regelgeving, besteden we aandacht aan de verschillende procedures die van toepassing kunnen zijn op besluiten. Toegelicht worden de vormvrije m.e.r.-beoordeling, de m.e.r.-beoordeling, de planm.e.r.-plicht en de besluitm.e.r.-plicht. Vervolgens komen de verplichtingen en procedurestappen voor het bevoegd gezag aan de orde aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. We staan stil bij de beperkte en uitgebreide procedure in geval van een m.e.r.-plicht.

Module 2 Doorlopen van het m.e.r.-proces (1 dagdeel)
Er wordt dieper ingegaan op de verschillende stappen in de uitgebreide en beperkte procedure. De rol van initiatiefnemer en bevoegd gezag staan centraal, maar we besteden ook aandacht aan de andere actoren in het proces. Aan de orde komen de verschillende wijzen waarop invulling kan worden gegeven aan participatie in het m.e.r.-proces en de meerwaarde voor het te nemen besluit. Naast de relatie met het te nemen besluit, gaan we ook in op de relatie met andere wettelijke instrumenten. De dag wordt afgesloten met een beschouwing op toekomstige ontwikkelingen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven nu of in de toekomst te maken heeft met het instrument m.e.r. De cursus is opgezet als basiscursus en richt zich primair op mensen met een globale kennis op het terrein van milieu(bestuurs)recht, maar zonder specifieke kennis van het instrument m.e.r.

Resultaat

Na afloop van de Cursus milieueffectrapportage is de deelnemer in staat om zelfstandig te bepalen of een besluit m.e.r.-(beoordelings)plichtig is en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden. Bovendien heeft de deelnemer kennis van de verschillende stappen van het m.e.r.-proces en heeft hij/zij geoefend met het formuleren van praktische oplossingen. De deelnemer is hierdoor in staat eventuele lacunes in expertise in de verschillende fasen te herkennen en hierop te anticiperen.

Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus milieueffectrapportage bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Dinsdag 29 augustus 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Cursus milieueffectrapportage Dinsdag 29 augustus 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?