Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Handhaving is een onmisbare schakel bij een goede uitvoering van omgevingsbeleid. Dit besef dringt steeds meer door tot beleidsmakers, uitvoerders, politici en bestuurders. Zeker in deze tijd van bezuinigen zal goed moeten worden nagedacht over de wijze waarop en de intensiteit waarmee handhavingsactiviteiten worden uitgevoerd. Daarnaast is een gedegen aanpak van handhaving een belangrijke factor bij het beperken van de overheidsaansprakelijkheid. De Cursus integrale handhaving is gericht op het ontwikkelen van essentiële competenties voor medewerkers die zich bezighouden met de bestuursrechtelijke handhaving.

Programma

Module 1 Handhaving: de wettelijke basis (2 dagdelen)
Na een korte uiteenzetting over wat handhaving nu precies is, komen de verschillende te handhaven wetten aan de orde. Handhaving van VROM-regelgeving wordt geregeld via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit geldt tevens voor de handhaving van de Waterwet. In deze module passeren de handhavingsparagrafen die voor deze wetten van toepassing zijn de revue. Nut en noodzaak van bestuurlijke handhaving komen aan de orde, waarbij niet alleen aandacht is voor de mogelijkheden, maar ook voor de beperkingen.

Module 2 Handhavingsonderzoek (1 dagdeel)
In deze module ligt de focus op de werkzaamheden van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoerende taak van de handhaving: de toezichthouders. Door onderzoek in het veld en dossieronderzoek komen feiten boven tafel die al dan niet leiden tot het constateren van overtredingen. Na constatering van een overtreding moet een keuze worden gemaakt over het vervolgtraject. Niet iedere overtreding leidt namelijk tot het opleggen van sancties. Soms wordt onderzocht of de situatie gelegaliseerd kan worden. Soms wordt ook nog gekozen voor (gekwalificeerd) gedogen. In deze module is er aandacht voor de te maken afwegingen.

Module 3 Handhaving in uitvoering (1 dagdeel)
De verschillende sanctiemiddelen zoals de last onder bestuursdwang, de bestuurlijke boete of het opleggen van een last onder dwangsom passeren in deze module de revue. Alle voor handen zijnde instrumenten zullen in hun juridische en politieke context behandeld worden. In het vervolg van de op te leggen sancties komen de bezwaar- en beroepsprocedures aan de orde. Ook is er aandacht voor het wettelijk verplichte handhavingsprogramma dat gemeenten moeten opstellen. Hierbij worden de contouren gegeven voor een dergelijk handhavingsprogramma, de handhavingscyclus en de bijbehorende handhavingsorganisatie. Aan het einde van deze module zal de docent de behandelde stof verhelderen aan de hand van een aantal casussen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die actief zijn op het gebied van bestuurlijke handhaving. Het gaat hierbij vooral om medewerkers binnen de sectoren ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en milieu.

Resultaat

De Cursus integrale handhaving is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop ervan in staat zijn om tot een zelfstandige toepassing van het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium te komen op basis van programmatische uitgangspunten.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus integrale handhaving bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?