Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De cursus Energietransitie is een introductiecursus in opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid t.a.v. de klimaatopgave, en dan met name de energietransitie. Allereerst worden de deelnemers meegenomen in de technische basiskennis die nodig is om aan de gang te gaan met beleidsvorming.

In het tweede gedeelte gaat het over het opstellen van het energiebeleid. Hoe kom je tot energietransitie-beleid? En wat valt daar allemaal onder of kan er onder vallen? Hoe vlieg je dit aan? Wat kun je als overheid (gemeente) regelen, afdwingen en/of stimuleren en wat niet?

Programma

Deze cursus duurt twee dagen. De cursus bevat de volgende modules:

Module 1: Technische basiskennis voor beleidsmakers (1 dag).

In de eerste module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Trias energetica, energie-inhoud kentallen, rendement, ketens energievoorziening, warmtecapaciteit, passieve /actieve systemen, verschillende typen opslagsystemen, groene stroom (labelling).
 • Kenmerken van de Nederlandse energievraag: o.a. warmte, seizoensritme en netcapaciteit.
 • Kenmerken van de Nederlandse gebouwenvoorraad en beschikbare oplossingen per type gebouw.
 • Duurzame (vernieuwbare) bronnen en duurzame opslagmethoden en beschikbare technieken.
 • Rekentools: carbon footprints / energy footprints: CO2 Prestatieladder, energielabeling producten, energielabeling gebouwen.
 • Instrumenten / websites: warmte-atlas, zonatlas, wijkgebonden / grondgebied gebonden analyses (expertisecentrum warmte)
  Er wordt aandacht besteed aan veel gemaakte denkfouten en veel voorkomende problemen: vaak komt het niet tot een integrale uitvoering doordat bestaande traditionele organisatiestructuren, financieringswijzen etc. daaraan in de weg staan. Ook blijkt er vaak een verschil te bestaan tussen de beloofde prestatie en de werkelijke prestatie van installaties. Met deze kennis ga je in de tweede module aan de slag om toch energietransitie op gang te brengen.

Module 2: Beleid en instrumentarium voor beleidsmakers (1 dag).

In module 2 gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Beleidskaders van mondiaal naar lokaal, klimaatakkoord van Parijs, energieakkoord, Regionale energiestrategie (RES), warmtetransitievisie (WTV) en wijkuitvoeringsplannen.
 • Rol, taken en instrumenten van de verschillende overheden: belastingen op energie, SDE+, warmtefonds.
 • Uitkomsten RES verder vormgeven, WTV opstellen en uitwerken en het instellen van de klimaattafels.
 • Participatie en communicatie via klimaattafels en andere overlegvormen met bedrijven en inwoners.
 • Hoe vorm te geven aan de eis/wens van 50% lokaal eigendom.
 • Ruimtelijke aspecten van de energietransitie.
 • Rekening houden met energie-armoede (huurders- en kopersmarkt, leeftijdskenmerken, gebouwkenmerken).
 • Voorbeelden van gemeentelijke aanvullende regelingen / inzet: subsidie en garantstelling voor energiecoöperaties, subsidie op PV, zonnecollectoren, aanleg warmtenet, koudenet.
 • mogelijkheden en onmogelijkheden van overheden; realisatie van doelstellingen via samenwerkingen, aanbestedingen of oprichting van overheidsbedrijven.
 • Voorbeeldprojecten binnen- en buitenland energieneutrale zelfvoorzienende gebouwen, wijken, dorpen/steden/regios.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor (beleids)ambtenaren, werkzaam bij gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, provincies, die betrokken zijn bij de energietransitie, met name op het gebied van opstellen en uitvoeren van een beleid op het gebied van de energietransitie (al dan niet als onderdeel van het omgevingsplan). Voor het volgen van de cursus is affiniteit met het thema duurzaamheid en met name de energietransitie / klimaatopgave(n) wenselijk.

Basiskennis wenselijk over het functioneren, met name de beleidsvorming, van de diverse overheden.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus beschikken de deelnemers over de benodigde kennis om:

 • inbreng en vragen vanuit stakeholders en belangen in meer perspectief te kunnen plaatsen en te beantwoorden;
 • met meer vertrouwen mee kunnen doen in interactieve beleidsprocessen in de energie- en warmtetransitie
 • door het volgen van beide delen van de cursus verkrijgt de deelnemer een integraal pakket aan kennis en inzichten

Specifiek resultaat voor deel 1 is dat de deelnemer beschikt over de wenselijke technische kennis om deel 2 te kunnen doorlopen op een wijze, dat er maximaal profijt van kan worden getrokken.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Energietransitie bedraagt € 895,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 14 maart 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 14 maart 2023
  2. Dinsdag 21 maart 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 5 oktober 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 5 oktober 2023
  2. Donderdag 12 oktober 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus Energietransitie Dinsdag 14 maart 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 14 maart 2023
  2. Dinsdag 21 maart 2023
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 990,00 Inschrijven
 2. Cursus Energietransitie Donderdag 5 oktober 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 5 oktober 2023
  2. Donderdag 12 oktober 2023
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven