Omschrijving

Sinds 2014 moeten bewindvoerders aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (zie het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Zo zal de bewindvoerder over een passende HBO-opleiding moeten beschikken of ten minste twee jaar als bewindvoerder moeten hebben gewerkt en zal hij of zij jaarlijks een bijscholings- of trainingsactiviteit moeten volgen. Hierdoor wordt eindelijk de wildgroei bestreden. Ook mag bewindvoering sinds 2014 bedrijfsmatiger worden uitgevoerd. Dit alles brengt met zich mee dat steeds meer gedreven professionals zich op het vak van bewindvoerder gaan richten. Voor hen verzorgt Wyzer Academie de praktijkgerichte Basisopleiding tot bewindvoerder.

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt aan welke eisen een individuele bewindvoerder moet voldoen, welke aanvullende opleidingen je eventueel moet volgen en of de onderhavige opleiding in jouw situatie bijvoorbeeld voldoende is om als bewindvoerder aan de slag te kunnen. Alle informatie hierover, veel gestelde vragen en checklists vind je op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

In Company aanvragen

Programma

De opleiding behandelt de materie die van belang is om binnen het vakgebied aan de slag te kunnen. Om dit moment is er door de overheid nog niet gekozen voor een landelijk erkend examen. Er is dus geen examen. Wel wordt na afloop een certificaat uitgereikt. Bij het volgen van afzonderlijke modules wordt er een deelcertificaat uitgereikt.

Module 1: Bewindvoering in de praktijk (2 dagen)
In deze module besteden we aandacht aan de dagelijkse praktijk van het werken als bewindvoerder. Alle theoretische aspecten van het vak bewindvoerder komen in een praktische context aan de orde.

Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • relevante wet- en regelgeving;
 • curatele, mentorschap en bewindvoering (beschermingsbewind) nader bekeken;
 • gemeentelijke en wettelijke schuldsaneringstrajecten;
 • testamentair bewind;
 • volmacht en zaakswaarneming;
 • de rol van de rechtbank;
 • de rol van overige partijen (familie, overheid, banken, schuldeisers, etc.);
 • de branchevereniging;
 • rapporteren (rekening & verantwoording, verzoekschriften, volmachten);
 • kwaliteitsvereisten en verplichtingen in dat kader (scholing, werkprotocol, klachtenbehandeling, accountantscontrole);
 • belastingaangifte;
 • rechten en plichten onder bewind gestelde;
 • privacy;
 • actuele ontwikkelingen & jurisprudentie.

Tijdens deze module werken we met praktijkopdrachten.

Module 2: Communicatie in het kader van bewindvoering (1 dag)
Bewindvoerders krijgen in hun praktijk te maken met allerlei type mensen. Van de bewindvoerder wordt gevraagd dat hij zijn werk doet, rekening houdend met die verschillen. Het gedrag van de betrokkenen heeft invloed op de houding van de bewindvoerder. In deze training onderzoeken we deze wisselwerking en leert de bewindvoerder hier zo effectief mogelijk mee om te gaan.

De training begint met een korte theoretische introductie op het gebied van gesprekstechnieken, gekoppeld aan veelvoorkomende gesprekssituaties in het kader van bewindvoering. Na behandeling van de theorie wordt met een acteur in diverse praktijksimulaties geoefend. We kijken naar onderhandelingstechnieken, omgaan met niet-coöperatief gedrag, omgaan met agressie, motiveren en stimuleren. De deelnemers worden in situaties gebracht waarin ze leren verschillende typen mensen te woord te staan. Zoveel mogelijk deelnemers zijn actief in een praktijksimulatie. Op het moment dat zij niet aan een simulatie deelnemen, worden zij actief bij de training betrokken door middel van observatieopdrachten. In de discussie en de nabespreking van de praktijksimulaties hebben zowel de spelende deelnemer(s) als de observanten een belangrijke inbreng. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de invloed van het eigen gedrag en het effect daarvan op de ontvanger en vice versa. De deelnemers kunnen desgewenst eigen praktijkvoorbeelden en vragen inbrengen.

Module 3: Verdieping schuldhulpverlening (2 dagen)
Mensen kunnen problematische schulden hebben. Deze module behandelt hoe de schuldhulpverlening in Nederland is geregeld en welke rol de bewindvoerder daarin speelt. Hierbij besteden we ook aandacht aan de daarbij behorende overwegingen, processen en berekeningen. Deze kennis is onontbeerlijk voor elke bewindvoerder. Tijdens deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • soorten inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen;
 • voorzieningen nader bekeken (uitkeringen, alimentatie, toeslagen en belastingteruggaven, etc.);
 • sociale uitkeringen nader bekeken (WW, TW, ZW, Wajong, WIA, Participatiewet);
 • budgetbeheer;
 • de rol en de gedragscodes van de NVVK;
 • de NEN-normering;
 • inzet op preventie en integrale benadering;
 • schuldhulpverlening (minnelijk traject versus wettelijk traject);
 • de berekening van het vrij te laten bedrag (VTLB);
 • incasso en beslag;
 • de richtlijnen van Recofa.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bewindvoerder gaat opereren. Voor vragen omtrent de kwaliteitseisen om als bewindvoerder aan de slag te gaan en of het volgen van de onderhavige opleiding in jouw situatie voldoende is of dat er wellicht aanvullende eisen aan de orde zijn, verwijzen wij naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Resultaat

Het doel van de opleiding is om de deelnemers basiskennis te geven inzake bewindvoering, zodat ze op dat vakgebied deskundig en op een kwalitatief hoog niveau kunnen opereren.

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) is van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen. De BPBI heeft alle modules separaat erkend in de vorm van de Starterscursus bewindvoering in de praktijk (8 PE-punten), de Communicatietraining voor startende bewindvoerders (7 PE-punten) en de Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders (7 PE-punten).

De opleiding kent in totaal 35 contacturen. Daarnaast is er sprake van 12 uur zelfstudie en werken we met een vooropdracht met een studiebelasting van 1 uur. De totale studiebelasting van de opleiding is derhalve 48 uur.