Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Participatiewet (pw) is het vangnet van de sociale zekerheid. Omdat het een laatste redmiddel is, zijn er aan deze wet veel voorwaarden verbonden. Voordat iemand recht op bijstand heeft moeten er veel zaken onderzocht en uitgesloten worden. Binnen de uitvoering van de pw heeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid, maar de wet kent ook een heel duidelijk kader. Omdat gemeenten volledige financiële verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de pw, is het belangrijk dat de wet goed wordt uitgevoerd. Daarom heeft Wyzer academie de basisopleiding participatiewet ontwikkeld, die een inleiding vormt tot de pw en de aanverwante wet- en regelgeving. Op basis van deze opleiding kun je een snelle maar goede start maken in dit dynamische werkveld.

Programma

Deze basisopleiding start met een korte schets van de totstandkoming van de pw, de beginselen die eraan ten grondslag liggen en het doel en de reikwijdte van de wet. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke positie de pw inneemt op de sociale zekerheidskaart, waarna tot de inhoudelijke behandeling van de wet wordt overgegaan. Deze basisopleiding gaat in op voorliggende voorzieningen en besteedt ruime aandacht aan rapporteren en beschikken.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: inleiding recht
Deze dag staat in het teken van kennismaken, met andere deelnemers, maar bovenal met de algemene wet bestuursrecht (awb) en het recht in het algemeen. Dit is bedoeld als een korte introductie of als een opfrisser als je dit al eens hebt geleerd.

Dag 2: de context van de participatiewet
Op de tweede dag nemen we de eerste stappen in de pw. We leggen hiervoor eerst een basis, om op de volgende dagen de diepte in te kunnen. We nemen de doelstellingen van de pw door en leggen je de begrippen van deze wet uit.

Dag 3: de aanvraag
Waar kijk je naar bij een aanvraag en hoe werkt de procedure? Dat behandelen we op deze dag. Je leert wanneer er een recht op bijstand ontstaat en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat. Bij een beroep op bijstand horen rechten, maar ook verplichtingen. Welke verplichtingen gelden? Hoe gaan we om met inkomen en vermogen? Je leert het op deze dag.

Dag 4: uitkomst van het recht
Bijstand op basis van de pw kan in verschillende vormen worden verstrekt. En ook voor de betaling van de bijstand zijn richtlijnen vastgelegd. Hier staan we op de vierde dag bij stil. De naleving van de verplichtingen die je op de derde dag hebt geleerd worden ook gehandhaafd. Sanctioneren is daar een onderdeel van, we staan daarom ook stil bij alles wat nodig is voor het opleggen van een maatregel. Het recht op bijstand kan ook herzien en ingetrokken, we staan stil bij hoe je dit doet en wat de werking is van beide begrippen.

Dag 5: arbeid en bijzondere bijstand
Op de vijfde dag leggen we de arbeidsverplichtingen uit en waar ze exact uit bestaan. Elke gemeente bepaalt in een verordening op welke manier zij invulling geeft aan de ondersteuning die geboden wordt op het vlak van arbeidsinschakeling. We behandelen welke wettelijke ondersteuningstaken de gemeente heeft en welke voorzieningen en instrumenten de pw kent en wanneer er aanleiding is om een ontheffing te verlenen. Het minimabeleid wordt op het tweede deel van deze dag behandeld, je leert wat bijzondere bijstand is en welke toeslagen de gemeente kan verlenen.

Dag 6: terugvordering, verhaal en belastingen
Heffingskortingen in de vorm van een voorlopige aanslag zijn relevant voor de hoogte van de bijstand. Maar wanneer is er nu recht op belastingvoordeel en hoe verrekent de belastingdienst dit voordeel? Hier staan we op de zesde dag bij stil. Op dezelfde dag leggen we je ook uit wanneer er sprake is van terugvordering en hoe dit in zijn werk gaat. Als laatste staan we stil bij verhalen van bijstand op onderhoudsplichtigen.

Dag 7: voorliggende voorzieningen
Bijstand op grond van de pw is een laatste redmiddel. Het is daarom ook belangrijk om een beeld te hebben van de meest voorkomende voorliggende voorzieningen. Zo heb je als re- integratieprofessional een beter beeld van de route die door jouw cliënt is afgelegd voor hij bij jou in beeld komt. We behandelen ook de relevante fiscale regels, maar alleen datgene wat relevant is voor jouw functie. De onzekerheid over de financiële gevolgen van werkaanvaarding is vaak voor jouw cliënt een drempel om te gaan werken. Het helpt jou als professional om hier een betere kijk op te hebben.

We behandelen de meest voor de hand voorliggende voorzieningen, zoals:

 • De wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong);
 • De werkloosheidswet (ww);
 • De wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (iow);
 • De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia);
 • De ziektewet (zw);
 • De wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wulbz);
 • De toeslagenwet (tw);
 • De algemene ouderdomswet (aow);
 • De algemene nabestaandenwet (anw);
 • De inkomensvoorziening voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (ioaw).

Doelgroep

De basisopleiding is bestemd voor iedereen die op enige wijze betrokken is of zal raken bij de uitvoering van de pw, maar nog over onvoldoende kennis van deze wet beschikt, zoals (beginnende) klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten, re-integratieconsulenten, handhavers, beleidsmedewerkers, teamleiders, sociaal rechercheurs, baliemedewerkers, juridisch medewerkers en afdelingshoofden. Daarnaast is deze opleiding uiterrmate geschikt voor bijvoorbeeld rechtshulpverleners en medewerkers van vakorganisaties die regelmatig met procedures op het gebied van de pw te maken hebben of daarover hun klanten moeten adviseren.

Resultaat

Aan het eind van deze basisopleiding ben je vertrouwd met de elementaire beginselen en begrippen, de inhoud, de opzet en de werking van de pw. Na afloop ben je in staat om zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden in het kader van deze wet te verrichten.

De basisopleiding wordt afgerond met een toets en bij een voldoende resultaat ontvangt je een certificaat.

De totale cursus bestaat uit zeven lesdagen op een vaste locatie. De locatie van de toets is in Zwolle of Utrecht.

Het materiaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven van Wyzer: Handboek Algemene wet bestuursrecht en het Handboek Participatiewet

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basisopleiding Participatiewet (voorheen Starterscursus PW) bedraagt € 2.745,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 28 mei 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 28 mei 2024
  2. Dinsdag 4 juni 2024
  3. Dinsdag 11 juni 2024
  4. Dinsdag 18 juni 2024
  5. Dinsdag 25 juni 2024
  6. Dinsdag 2 juli 2024
  7. Dinsdag 9 juli 2024
  8. Dinsdag 16 juli 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 2 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Woensdag 2 oktober 2024
  2. Donderdag 3 oktober 2024
  3. Maandag 7 oktober 2024
  4. Donderdag 10 oktober 2024
  5. Maandag 14 oktober 2024
  6. Dinsdag 15 oktober 2024
  7. Donderdag 17 oktober 2024
  8. Maandag 28 oktober 2024
  , van 09.30 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle

Cursus ID: 11.001

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag