Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De bepalingen in de Wet natuurbescherming hebben vaak ingrijpende gevolgen voor vergunningverlening en ruimtelijke procedures op gemeentelijk niveau. Met name de vele en snelle ontwikkelingen inzake Natura 2000-gebieden maken het voor gemeentelijke beleidsmakers en (Wabo-)vergunningverleners lastig om bij te blijven en (juridische) risicos bij projecten goed in te kunnen schatten. De Basiscursus Wet natuurbescherming speelt in op deze problematiek en heeft een sterk praktijkgericht karakter.

Programma

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de natuur zoals dat voorheen werd geregeld door de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet.

Deze bescherming van de natuur is te verdelen in drie categorieën:

  • Gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998)
  • Soortenbescherming (voorheen Flora- en faunawet) en
  • Bescherming van houtopstanden (voorheen Boswet)

De Wet natuurbescherming bevat de doorwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze wet regelt de bescherming van beschermde soorten en habitats en voorziet in een regeling voor Natura 2000-gebieden. De wet is zowel van toepassing op concrete activiteiten waarvoor een vergunningenstelsel geldt, als voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals bestemmingsplannen.

De cursus volgt de indeling van de Wet natuurbeheer. Het accent ligt hierbij op de gevolgen van deze nieuwe wet voor de gemeentelijke overheid. We geven speciale aandacht aan de taken en bevoegdheden die bij de gemeentelijke overheid terecht komen.

We leggen op hoofdlijnen uit op welke wijze de bescherming van de Natura-2000 gebieden is geregeld. Op het vergunningenproces gaan we uitgebreid in: zowel voor het geval de provincie bevoegd gezag is als voor het geval de gemeente te maken krijgt met een koppeling met de omgevingsvergunning. Daarnaast wordt ingegaan op het programma ter beperking van de stikstofimmissies op Natura-2000 gebieden (PAS). Welke rol speelt de gemeente in de vergunningverlening voor deze materie?

Verder besteden we aandacht aan de wijze waarop de soortenbescherming is geregeld. Nieuw is in ieder geval dat de beslissingsbevoegdheid bij de provinciale overheid ligt. Ook is een vereenvoudiging aangebracht in de overzichten van beschermde soorten. Hierbij is nauw aangesloten bij de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Ook voor de bescherming van houtopstanden verschuift het bevoegde gezag naar de provinciale overheid. Voor de gemeente geeft de Wet natuurbescherming buiten de aangewezen bebouwde kom een beperking in de mogelijkheden tot het beschermen van houtopstanden. Dit lichten we nader toe in de cursus.

Tenslotte spelen toezicht en handhaving een belangrijke rol in de natuurbescherming. De taken van de verschillende overheden op dit gebied worden daarom toegelicht. Hierbij ligt de nadruk op de rol van de gemeente.

Verder gaan we op hoofdlijnen in op aspecten als de jacht, de financiële bepalingen en het overgangsrecht.

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor beleidsmedewerkers bij lagere overheden die betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming en voor gemeentelijke vergunningverleners en Wabo-casemanagers.

Resultaat

Het doel van de cursus is om meer duidelijkheid te geven over de verplichtingen voor lokale overheden die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen voor de (lokale) vergunningverlening. Na het volgen van de cursus is de cursist in staat om te adviseren over de mogelijkheden die deze wetgeving biedt alsmede over risicos, fasering en procedurele aspecten.

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basiscursus wet natuurbescherming bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Dinsdag 16 mei 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
  • Maandag 11 december 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Basiscursus wet natuurbescherming Dinsdag 16 mei 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
  2. Basiscursus wet natuurbescherming Maandag 11 december 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?