Omschrijving

Van professionals in het sociaal domein wordt veel gevraagd. Een aspect dat daarbij prominent een rol speelt, is de integrale benadering. Hierbij worden mensen met een participatiebelemmering ondersteund met een op elkaar afgestemd sluitend plan van aanpak. Dit plan van aanpak bestaat uit ondersteuning vanuit de diverse wetten zoals de Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW). Dit is direct ook een van de belangrijkste gedachten voor de wetgever om gemeenten deze verantwoordelijkheid te geven. Het werken aan een integraal plan waarbij de ondersteuning op maat wordt geleverd, hoort een van de uitgangspunten in het sociaal domein te zijn. Voor jou als professional is het van belang om kennis te hebben over de mogelijkheden, de doelgroepen en de voorzieningen van deze wetten en bovenal over de dwarsverbanden. Deze cursus geeft jou als deelnemer deze kennis en inzichten.

In Company aanvragen

Programma

Tijdens de cursus neem je de doelstellingen en inhoud van de PW, de Wmo 2015 en de JW door. Daarnaast verken je de dwarsverbanden tussen deze wetten en leer je om participatievraagstukken in samenhang te benaderen.

Bij alle drie de wetten komen de volgende themas aan de orde:

 • De kernbegrippen;
 • De doelgroepen van de wet;
 • Op welke wijze het recht kan ontstaan en wanneer er geen recht is;
 • De beschikbare voorzieningen (bijvoorbeeld inkomensondersteuning, hulp bij het huishouden, begeleiding, jeugdhulp, vrij toegankelijke voorzieningen);
 • De instrumenten (bijvoorbeeld subsidies, PGBs, zelfredzaamheid, groepsgewijze aanpak);
 • Kwaliteits- en fraudeaspecten;
 • De wijze van afhandelen van de aanvraag;
 • Lokale aandachtspunten (bij cursussen die in company worden verzorgd).

Daarnaast zoek je tijdens op basis van praktijkcasussen naar de dwarsverbanden tussen de drie wetten en naar de consequenties in de praktijk. Denk hierbij aan:

 • De prioritering en de volgorde van de inzet van voorzieningen;
 • Multiproblematiek en het maken van uitzonderingen op wettelijke en/of lokale voorschriften;
 • Regievoering;
 • De druk op het familie- en relatienetwerk van betrokkene;
 • Rechtsbescherming op basis van de Algemene wet bestuursrecht of de AVG;;
 • Gevolgen van de inzet van voorzieningen op basis van de ene wet voor het recht op voorzieningen op basis van een andere wet (bijvoorbeeld bijzondere bijstand versus eigen bijdrage, arbeidsinschakeling versus therapie, verlaging bijstand wegens schending verplichting versus schuldenproblematiek etc.);
 • Omgaan met fraudesignalen;
 • De geheimhoudingsplicht versus informatieverplichtingen in de drie wetten;
  De doorwerking van het bestuursrecht in de verschillende wetten.

Doelgroep

De Basiscursus integrale benadering sociaal domein is bestemd voor professionals in de eerste linie van het sociaal domein, die hun kennis willen verbreden om een integrale aanpak te kunnen realiseren.

Deze cursus bestaat uit vier dagen en is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ205621) en levert 36 punten op.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de basisvoorwaarden van de wetten in het sociaal domein. Je bent bewustgemaakt van de belangen van het integraal werken, je kent de overlappingen van de wetten, maar weet ook waar de scheidslijnen zitten. Door het volgen van de cursus leer je om integraal naar een casus te kijken. Je weet op welke manier en met inzet van welke zorg en ondersteuning je komt tot een goed op elkaar afgestemd integraal plan.

Bij deelname aan deze cursus volg je ook een uitgebreide online training over de AVG en privacy.