Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Basiscursus grondbeleid is een overzichtelijke en complete inleiding in het wettelijke instrumentarium van het gemeentelijk grondbeleid. Er wordt inzicht gegeven in de werking van het gemeentelijke grondbedrijf dan wel de gemeentelijke afdeling grondzaken.

Programma

De cursus biedt handreikingen voor een effectief grondbeleid in de gemeente. Aan bod komen onder andere onderwerpen als kostenverhaal, verwerving, aanbesteding en publiek-private samenwerking (PPS), exploitatieovereenkomsten en grondprijsberekening. Er wordt ingegaan op het juridische kader dat sinds de invoering van de grondexploitatiewetgeving in juli 2008 geldt. Deze wetgeving biedt een juridische basis voor het maken van afspraken tussen gemeenten en projectontwikkelaars over samenwerking, de inrichting van de locatie en de verdeling van de kosten die gemaakt moeten worden. Daarnaast is er aandacht voor de aan- en verkoop van gronden en het beheer van bezittingen middels verhuur, pacht of erfpacht. Ook toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet, als mogelijkheden om grond ter verwerven, komen aan de orde.

Doelgroep

Deze cursus is met name bestemd voor uitvoerenden en beleidsmedewerkers van gemeentelijke afdelingen grondzaken en voor beleidsmedewerkers in de sector VROM die hun kennis op het gebied van het grondbeleid willen actualiseren en/of verdiepen.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken op het gebied van het grondbeleid.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket ruimtelijke ordening (een uitgave van Wyzer) en een uitgebreide cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basiscursus grondbeleid bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?