Omschrijving

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de regelingen die van invloed zijn op de Wabo, zijn voortdurend in beweging. Daarnaast duiken in de praktijk geregeld knelpunten op en verschijnt er continu nieuwe jurisprudentie. Voor medewerkers die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de Wabo is het daarom van belang om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen. De actualiteitencursussen van Wyzer Academie zijn hier uitermate geschikt voor.

Inschrijven

Programma

De cursus bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel verdiepen we de kennis van de deelnemers ten aanzien van de Wabo en de met de Wabo samenhangende wet- en regelgeving. In het tweede deel besteden we aandacht aan actuele ontwikkelingen in de Wabo en aan jurisprudentie.

Onderdeel 1: verdieping Wabo
We werken nu al een aantal jaren met de Wabo en de omgevingsvergunning is bij de meeste gemeenten goed ingebed. Toch blijven er diverse vragen bestaan rondom de vergunningprocedures. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de van rechtswege ontstane vergunning? Kun je dan alsnog een besluit nemen en welke gevolgen heeft dat dan voor de aanvrager?

Ook moet het effect van andere regelgeving op de Wabo niet worden onderschat. Het gaat dan vooral om onderdelen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zoals de Wet dwangsom, de Lex silencio positivo en de Wet bestuurlijke lus. Deze zijn van invloed op de vergunningverlening en de daarop volgende procedures. We lichten dit (op hoofdlijnen) toe. Daarnaast besteden we aandacht aan de rechtsgang en de tijdstippen van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen.

Tenslotte wordt ingegaan op de OBM, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en de recent toegevoegde natuurtoets.

Onderdeel 2: actualiteiten en jurisprudentie
De Wabo is een wet die al veelvuldig is aangepast en nog steeds in beweging is. Daarnaast is de invoering van andere regelingen van invloed op de toepassing van de bepalingen in de Wabo. In dit tweede deel van de cursus gaan we in op deze ontwikkelingen en de te verwachten wijzigingen. Aan de orde komen onder meer:

  • de aanpassing van Bijlage II van het Bor voor omgevingsvergunningvrije handelingen en de zogenaamde kruimelgevallen;
  • de mantelzorgwoningen;
  • wijzigingen in de Wabo;
  • actuele jurisprudentie;
  • de stand van zaken ten aanzien van de plannen om de regels voor ruimtelijke projecten te bundelen (de Omgevingswet).

Dit programmaonderdeel wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit. De hierboven vermelde onderwerpen zijn dan ook indicatief. Je kan ook zelf invulling geven aan dit deel van de cursus door zelf onderwerpen aan te dragen.

Doelgroep

De actualiteitencursus is bestemd voor iedereen die met de uitvoering van de Wabo te maken heeft.

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wabo en de met de Wabo samenhangende wet- en regelgeving.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (een uitgave van Wyzer) en een cursusmap.

Opleidingsagenda

  1. Actualiteitencursus Wabo Donderdag 17 november 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven